Svarbu s?moningai priimti sprendim? nebevartoti alkoholio

Versija spausdinimui

2019 metais Lietuva pateko ? daugiausia alkoholio vartojim? sumainusi? ali? penketuk?. Nuo 2015 iki 2019 met? vienam 15 m. ir vyresniam Lietuvos gyventojui tenkan?io gryno alkoholio kiek? pavyko sumainti net 17 proc., iki 12,8 litro. 2022-aisiais rodiklis nukrito iki 11,2 litro, kaip pranea Valstyb?s duomen? agent?ra. Anot laikinosios Narkotik?, tabako ir alkoholio kontrol?s departamento vadov?s Grainos Belian, tai l?m? ioje srityje subalansuota politika, gyventoj? s?moningumo did?jimas, jaunimo vietimas ir prevencin? veikla.

Svaiginantis malonumas, virt?s gailes?iu sau
Alkoholis yra psichoaktyvi mediaga, turinti priklausomyb? sukelian?i? savybi?. Alkoholiniai g?rimai pla?iai vartojami jau daugel? imtme?i?, o to prieas?i? yra ne viena. Vieni mon?s vartoja alkoholinius g?rimus nor?dami numalinti neigiamas emocijas, o kiti, prieingai, siekdami sustiprinti teigiamas. Treti alkohol? ?sivaizduoja tarsi ?rank?, pad?siant? sustiprinti pasitik?jim? savimi, ?gyti dr?sos ir atsipalaiduoti.
Vartodamas alkohol? nor?jau pajusti t? svaiginant? jausm?, kai pasaulis pasidaro lengvas, paprastas, be r?pes?i?. Man kniet?jo suinoti, ar tai yra tik iliuzija, ar taip gali b?ti i ties?, teigia 26-eri? Augustinas, daugiau nei prie trejus metus pri?m?s sprendim? atsisakyti alkoholio.
engti tok? ingsn? vaikin? paskatino varginantis fizinis ir emocinis isekimas, kur? jis jausdavo dienomis po igertuvi?. Sako jausdav?sis taip, kad k?nas egzistuoja, ta?iau jo viduje t?no tutuma: Labiausiai nem?gdavau ir net bijodavau ryte pasii?r?ti ? veidrod?, jausdavau sau gailest?. Atrodydavo, kad u visas praeitos paros linksmybes k?nas nemenk? duokl? b?t? atidav?s.

Pokytis, reikalaujantis ryto
Mintimis gr?damas ? t? laik?, kai nusprend? ibraukti alkohol? i savo gyvenimo, Augustinas pasakoja, kad buvo sunku atsisakyti to, kas danu atveju jauno mogaus gyvenime yra ?prasta.
Min?i? kova verta ar neverta t?s?si maiausiai metus, nes b?ti vieninteliam blaiviam asmeniui draug? pilname kambaryje man atrod? kaip ne?veikiama maratono distancija, kalb?jo jis.
Pasak Narkotik?, tabako ir alkoholio kontrol?s departamento vadov?s, visiko psichotropin?s mediagos vartojimo atsisakymo proceso trukm? ir eiga priklauso nuo kiekvieno mogaus individualiai ir nuo jo turimo noro priimti pokyt?.

Skirtingas emocij? bei kylan?i? ar esam? problem? suvokimas tiesiogiai veikia m?s? psichik?, tod?l pasakyti, kaip seksis mogui atsisakyti alkoholio, yra kone ne?manoma. Vieniems tai padaryti pasiseka grei?iau, kitiems prireikia daugiau laiko. Iekantieji pagalbos gali kreiptis ? psichologus-priklausomybi? konsultantus, iekantieji bendruomenikos pagalbos ?stoti ? anonimini? alkoholik? (AA) bendrij?. Taip pat ir Respublikinis priklausomyb?s lig? centras teikia paslaugas norintiems gydyti alkoholio abstinencij?, d?sto specialist? ir akcentuoja, kad pagalba visuomet suteikiama tiems, kas jos paprao.

Pajuto teigiamus sveikatos poky?ius
Alkoholio vartojimas, anot PSO, gali tapti kepen? paeidim?, kepen? ciroz?s, irdies ir kraujagysli?, kasos lig? bei ?vairi? organ? sistem? onkologini? susirgim? prieastimi.
Higienos instituto duomenimis, 2022 m. Lietuvoje d?l tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusi? lig? mir? 651 asmuo, 158 asmenys mir? d?l atsitiktinio apsinuodijimo alkoholiu. Pastebima, kad nors 2022 m. bendras alkoholio vartojimo sukelt? mir?i? skai?ius suma?jo, bet, lyginant su 2021 m., padaug?jo mir?i? d?l apsinuodijim? alkoholiu (2021 m. 165 atvejai, 2022 m. 178 atvejai), teig? laikinoji departamento vadov?.
Sveikatos poky?ius teigia pajut?s ir Trakuose uaug?s Augustinas, tik io poky?iai teigiami.
B?gimas ir vaiavimas dvira?iu tapo neatsiejama mano gyvenimo dalimi, be kurios iandien man b?t? sunku save ?sivaizduoti. Taip pat ir poi?ris ? fizin?, emocin? sveikat? bei jos puosel?jim? yra visai kitoks, nei buvo prie tai. Kiekvien? dien? jaustis vienodai gerai tapo vienu i pagrindini? mano gyvenimo prioritet?.

Statistikai lietuviai vartoja maiau alkoholio
Narkotik?, tabako ir alkoholio kontrol?s departamento specialist? akcentuoja, kad nevartojant alkoholio ne tik suma?ja rizika susirgti min?tomis ligomis, ta?iau ma?ja rizika atsirasti smurtui eimoje, ger?ja miego kokyb?, mogaus emocin? ir psichologin? sveikata tampa geresn? mogus jau?iasi tvirtai savimi, gali puosel?ti socialinius santykius su visuomene.
Narkotik?, tabako ir alkoholio kontrol?s departamento usakymu 2021 metais vykdytos gyventoj? apklausos rezultatai atskleidia, kad pastaraisiais metais alkoholio vartojimas Lietuvoje pastebimai ma?jo.

Tyrimo duomenimis, 62,8 proc. 1564 met? amiaus Lietuvos gyventoj? per paskutines 30 dien? buvo vartoj? kokius nors alkoholinius g?rimus. Lyginant su ankstesni? tyrim? duomenimis, alkoholio vartojimas per paskutines 30 dien? suma?jo nuo 67,1 proc. (2016 m.) iki 62,8 proc. (2021 m.). Daliai gyventoj?, kurie alkohol? vartojo kart? per savait? ar daniau, is ?protis suma?jo nuo 33,3 proc. (2016 m.) iki 23,7 proc. (2021 m.). is rezultatas 2021 m. buvo maiausias per vis? steb?jimo laikotarp? nuo 2004 m., ger?jan?ia pad?timi alyje diaug?si ekspert?.

Komentarų nėra