Sve?iavosi vaikik? knyg? autorius, dailininkas Dainius ukys

Versija spausdinimui

Balandio 4 d. Girkalnio biblioteka pakviet? mokinius ? edukacin? usi?mim?, j? ved? vaikik? knygeli? raytojas ir iliustratorius Dainius ukys.
Raytojas iliustravo dvideimt kit? autori? knygeli?, pats yra para?s atuonias knygeles, jos iverstos ? penkias usienio kalbas. Susitikime vaikai susipaino su be galo ?domiomis istorijomis ir pasak? persona? iliustravimu. Per edukacij? raytojas kartu su mokiniais k?r? pasak? veik?jus, parod?, kaip galima aisti su odiais, improvizuoti tekstus ir mokytis lavinti vaizduot?.
Sve?ias savo knygel?mis, iliustracijomis ir improvizacijomis visus labai ?trauk?, tod?l tikim?s ir ateityje bibliotekoje susitikti su ?domiais raytojais, jie paskatins daugiau dom?tis vaik? ir suaugusi?j? literat?ra.
Biblioteka raytojui ir iliustratoriui D. ukiui padovanojo Girkalnio kratie?i? ileist? knygeli? ir informacin? Girkalnio bibliotekos lankstinuk?. D?kojame Girkalnio mokyklos mokytojoms Daliai Garvienei, Laimai Macaitienei, Daliai Rapalytei, kurios skatina mokinius skaityti knygas, dom?tis pieimu ir iliustravimu.
Virginija ileikien?,
Girkalnio bibliotekos bibliotekinink?
************
Minint Tarptautin? vaikikos knygos dien? Kalnuj? bibliotekoje sve?iavosi Raseini? Viktoro Petkaus progimnazijos 4 klas?s mokiniai ir j? mokytoja Rimanta Gardauskien?. Jie dalyvavo edukaciniame usi?mime Kas pavog? kar?n??, kur? ved? vaikik? knyg? autorius, iliustratorius, edukatorius Dainius ukys.
Bibliotekinink? trumpai pristat? sve?io k?ryb?. Jis yra ileid?s atuonias savo ir iliustrav?s daugiau kaip dvideimt kit? autori? k?rini?. D. ukio knygeles skaito latvi?, ukrainie?i?, katalon?, rus?, pranc?z? kalbomis. Jo edukacini? knygeli? turinys yra ne nuobodus, o tikrai ?simintinas ir linksmas. Pats autorius sako, kad vaikai nepraleidia net smulkiausi? detali?, jas puikiai ?simena. Susitikimas prasid?jo linksmu pasakojimu apie dailininko vaikyst? ir nuotykius mo?iut?s namuose. V?liau lauk? maikti istorija apie draug? katin?, kuris labai nor?jo patekti ? mokykl?, bet nebuvo ?leistas. Visus katino nuotykius iliustratorius pie? lentoje. Katino emocijos keit? viena kit?, vaikai net isiioj? klaus?si apie linksmus ne?tik?tinus nuotykius. Naudodamas korteles su simboliais D. ukys pasakojo, kaip gimsta personaai, kartu su vaikais k?r? dialogus, kurie k?l? juoko priepuolius. Jis parod?, kad kurti rain?lius, pasakojimus gali b?ti labai ?domu ir linksma. Ketvirtokai dr?siai udavin?jo klausimus apie knygas, k?ryb? ir ateities planus.
Po susitikimo su dailininku ketvirtokai aplank? bibliotek? ir susipaino su naujausia groine vaik? literat?ra, esan?ia Kalnuj? bibliotekoje.
Daiva Myniotien?, vyresnioji bibliotekinink?

Komentarų nėra