Sve?iuose pas dz?kus

Versija spausdinimui

Visuomenin? organizacija Kaulaki? kaimo bendruomen? ?gyvendino Nacionalin?s mok?jimo agent?ros prie em?s ?kio ministerijos projekt? Mokomasis vizitas Sve?iuose pas dz?kus Nr. NPKB-21-R-238.
Ankstyv? liepos 30-osios ryt? ?vairaus amiaus Kaulaki? kaim? bendruomen?s nariai rinkosi prie bendruomen?s centro pasiruo? mokomajam vizitui. Kaulakikiai vyko ? Var?nos rajono ir Druskinink? kaim? bendruomenes pasidalyti ger?ja patirtimi bei susipainti su Dz?kijos krato amatais ir tradicijomis.
Praleid? kelet? valand? kelion?je atvykome ? Valkininkus. Mus pasitiko bendruomen?s pirminink? Danut? Blaulionien?, seni?nas ir moter? ansamblis Santaka su dz?kika daina. Mes papasakojome apie vizito Sve?iuose pas dz?kus tikslus, ?gyvendintus projektus ir ateities planus, pamok?me, kaip i bi?i? vako pasigaminti vak?. Moter? ansamblis, vadovaujamas Valdo Paulausko, padainavo Raseini? krato dain?.
Pirminink? D. Blaulionien? mus supaindino su ?vykdytais projektais ir tradiciniais renginiais: Antanini? kermoiumi, naktini? ygi? po apylinkes organizavimu, bendruomen?s pastato puoyba bei jo patalp? ?rengimo problem? sprendimais. Susitikimo pabaigoje apsikeit?me dovan?l?mis: mes padovanojome suvenyr? Maironio gimtin?s sm?lio vingiai, o Valkinink? mon?s tradicin? grikin? pyrag?, kur? valg?me pakeliui ? Marcinkonis.
Marcinkonyse mus pasitiko bendruomen?s pirminink? Rimut? Aviien? ir b?relis aktyvist?. Penkiolika m?s? bendruomen?s nari? dalyvavo edukacijoje Staciok?s kepimas, o likusieji pasivaik?iojo po miestel? ir susipaino su lankytinais objektais. V?liau dalijom?s mintimis apie tradicijas, mok?m?s dz?kik? giesmi?, steb?jome mini amat? parodas ir suinojome, kad marcinkonikiai turi mini klojimo teatr?.
Toliau keliavome ? Darguius. ?ia mus pasitiko bendruomen?s pirminink? Vilma ereivien?, aktyvas, vaik? ir jaunimo grup?. Mes papasakojome apie savo organizuojam? veikl?, pristat?me atviruk?, vokeli? ir kvietim? mini parod?, moter? ansamblis padainavo m?s? krato dain?, pamok?me, kaip pasigaminti vakes i vakuol?s. Pirminink? V. ereivien? mus supaindino su verslo projekto ilauogi? auginimas ?gyvendinimu, vaik? uimtumo programa, laisvalaikio bei poilsio zonos ?gyvendintu projektu ir bendradarbiavimu su amat? centru bei s?rinink? namais.
Paskui apsikeit?me knygut?mis apie bendruomenin? veikl? ir suvenyrais. Mums labai patiko j? dovanotas s?ris ir ilauogi? kraitel?. Dargui? amat? centre valg?me dz?kikus pietus. Amat? centro direktor? Sigita ved? papasakojo apie vykdomas amatinink? veiklas. Mes dalyvavome keturiose edukacijose: I mo?iut?s skrynios 10 dalyvi? mok?si pinti tradicines juostas, Baltas mo?iut?s s?ris 12 dalyvi? gamino s?r? pagal senovin? dz?ki? recept?, olel?s gydo ir ramina 15 dalyvi? mok?si atpainti ?vairias vaistaoles ir ragavo arbatas, Pagramdukas 13 dalyvi? mink? mielin? tel?, formavo bandeles su varke ir uogiene, jas kep?.
Atsisveikin? su darguikiais vykome ? Vie?i?n? bendruomen? Versm?. Mus pasitiko bendruomen?s aktyvas ir pirminink? J?rat? Vai?iulionien?, ji papasakojo apie vaik? uimtumo centro ir b?reli? veikl?, apie teikiam? pagalb? senyvo amiaus mon?ms, apie aplinkos grainimo projektus ir originali? rekordini? id?j? ?gyvendinim?: Obuoli? sul?i? g?rimo rekordas, Rekordin? Mor?, Katon? piramid?. Vykdant iuos projektus dalyvavo po 400 moni?.
Api?r?jome universali? vaik? aidim? aiktel?, treniruoklius suaugusiesiems ir poilsio zon? su graiais g?lynais, lank?m?s bendruomen?s centre, laisvalaikio sal?je ir vaik? dienos uimtumo centre.
V?lai vakare sugr?ome ? Kaulakius. Nuoirdiai d?kojame vairuotojui Arvydui ir UAB Romirbus direktoriui Romualdui Dubinskui u komfortabili? ir saugi? kelion? po Dz?kij?.

Elena Pocien?,
Kaulaki? kaimo bendruomen?s pirminink?

Komentarų nėra