Sveikatos konferencija Liepait?je

Versija spausdinimui

Balandio 25 d. vyko rajono ikimokyklinio ir priemokyklinio ugdymo pedagog? praktin? metodin? konferencija Sveikatos kompetencijos ugdymas ikimokykliniame ir priemokykliniame amiuje. Konferencij? organizavo Raseini? r. vietimo centras ir lopelio-darelio pedagog?s A. Kunigonien?, R. Ka?iuien? bei R. Kasparavi?ien?.

Praneimus skait? pedagog?s i Liepait?s, Saulut?s, Nemak?i?, Vidukl?s, Girkalnio dareli?, Ilgii? pagrindin?s mokyklos. Sve?iai steb?jo filmuot? atvir? aukl?tojos R. Gurskien?s sveikatinimo valand?l?.

Pertrauk?l?s metu sve?iai gal?jo pasii?r?ti stendinius dareli? bei mokykl? paruous praneimus.

Rasa Ka?iuien?,
lopelio-darelio Liepait? PU pedagog? metodinink?

Komentarų nėra