Sveikiausias vitaminas – iemos sportas

Versija spausdinimui

Pranas LAURINAVI?IUS

Ant Palendri? kalno

alia piliakalnio

iem? susirinko nemaai moni?.

Pilnas Girdi? kiemas klegan?i? vaik? -

V?lei ?ia ?vyko vent? ios iemos.

V?liav? ilkin? Palendri? ik?l?,

Aura, Linas tik b?giojo,

? smagius aidimus visus viliojo,

Kviet?, kas atvyko, pra? neiopsoti,

Imti slides, roges, kad ir paikniuk? -

V?jo palyd?tiems nuo kaln? nu?iuoti,

Su gamta motule kviet? padraugauti,

Graaus raudonumo skruostuose ?gauti.

Kas toliau ?vyko skaitome toliau…

Sausio 29 dienos popiet? Palendri? kaime, slidin?jimo trasoje ir jos prieigose vyko iemos vent? Palendriai 2011, ? kuri? buvo pakviestos visos Kalnuj? seni?nijos bendruomen?s: Kalnuj?, Bli?di?, Vengersk?, Paaltuonio, artimiausios Palendri? bendruomen?s kaimyn?s Gervin?s ir Gabi?, taip pat ir kitos rajono kaim? bendruomen?s. vent?s reng?jai d?kingi kad ir negausiai atvykusiam ? vent? Gruzdik?s, G?luvos, Pliki? kaim? jaunimui. vent?s organizatoriai mano, kad buvo moni? ir i kit? rajono kampeli?, bet gal kai kurie i kuklumo neprispaino, i kur atvyk?, gal kai kuri? moni? po iemikais, sportikas apdarais nebuvo galima atpainti.

iemos sportin?s varybos buvo pramoginio, humoristinio pob?dio, tod?l nugal?toj? s?rao neskelbsime, nes j? buvo be galo daug. Vis? sportini? rung?i? prizini? viet? laim?tojai buvo ?vertinti, pagerbti, ?aminti. Olimpinius iemos medalius ?teikin?jo garbingi vent?s sve?iai, kurie kartu dalyvavo kai kuriose rungtyse, tai Seimo nariai Remigijus A?as, Edmundas Jonyla, Raseini? rajono savivaldyb?s meras Dainius adauskis, Raseini? mik? ur?dijos ur?das Antanas Kil?auskas.

Rungtys buvo smagios, ?domios: lenktyn?s su viena slide, ?iuoimas trise ant vien? slidi?, kas grei?iau nusileis nuo kaln? su rogut?mis ir gr? atgal ant kalno. Taip pat meistrikum? demonstravo vejai m?g?jai ledo gr?imo rungtyje. Pirmas gr?imas utruko gana ilgai, buvo imta manyti, kad po ledu n?ra vandens, v?liau ant ledo atsirado daug skylu?i?, pro kurias uvel?s gavo gaivaus oro gurkni?.

Nors iema dar nesibaig?, moterys svaid? veltin? ? tol?. ioje rungtyje bene gausiausiai buvo dalyvi?. Rim?iausia buvo slalomo rungtis. Joje dalyvavo devyni sportininkai. Geriausi? rezultat? pasiek? ir pirm? viet? laim?jo Gintaras Girdius, antras liko Benitas Barkintas, tre?ias Erikas Velionis.

T? dien? oras buvo varbokas, tod?l sualusieji buvo maloniai pakviesti ? jurt?. Lauko virtuv?je garavo, kleg?jo didiulis katilas, pilnas gardios uvien?s, kurios paragauti kviet? uvien?s meistr? vir?ja Dijana ?e?kauskien?. Ant stal? tai vienur, tai kitur p?psojo skrudintos duonos, bandeli? kalniukai. Puik? stal?, kvepiant? uvimi, ?iobreli? arbata, ?reng? Palendri? kaimo kaimyn?s Karpyn? ir Norvelita. ?ia buvo maloniai priimami praalk? ar itrok?.

Seni?n?s R.?epurnovien?s ?steigtus prizus teko isirinkti uritomis akimis. Nors buvo taikomasi ? vien? priz?, uritomis akimis nuklystama visai prie kito, bet nusivylusi? nebuvo, labiausiai diaug?si vaikai. Aktyvaus sporto m?g?jai smagiai vain?jo motorrog?mis, itisai girgd?damas keltuvas vos sp?jo kelti slidininkus ? kalniuk?, nuo kurio jie skriejo su v?jeliu ir gera adrenalino doze. Ger?jant iemos orui vyksta vis ?domesn?s iemos vent?s. ioje Palendri? iemos vent?je dalyvav? rajono valdios vyrai ir Sporto centro darbuotojai prakalbo apie tai, kad ?ia b?t? puiku surengti viso rajono iemos vent?. Raseini? sporto centro direktorius Egidijus Zinkus Palendri? slidin?jimo klubui ?teik? pad?k?, o Palendri? bendruomen?s pirmininkas Linas Girdius Sporto centro direktoriui ?teik? pad?k? u param?, taip pat ir Kalnuj? seni?nei R. ?epurnovienei.

iema grai ne tik savo baltumu, bet ir storoku sniego apdaru. Tad iemos rungtims laiko dar yra. U palaikym? iemos vent?s Palendriai 2011 organizatoriai nuoirdiai d?kojo Remigijaus A?o labdaros ir paramos fondui, Seimo nariui Edmundui Jonylai, buvusiam Seimo nariui Gintautui Mikolai?iui, G?luvos bendruomen?s pirmininkui Jonui Vazgiui, Gervin?s bendruomen?s pirmininkei J?ratei Garliauskienei, Seimo nario Remigijaus A?o pad?j?jai Aldonai Rad?enko, o Palendri? bendruomen?s narei Dijanai Simonavi?ienei – u tai, kad vent?je suplev?savo bendruomen?s v?liava. D?kojo ir visiems susirinkusiems, atsineusiems ger? nuotaik?.

Po vent?s pad?k?s v?jas iek tiek upust? pagrindin? keli?, bet ?ia pagelb?jo su savo savadarbiu traktoriuku bendruomen?s narys Adas Tautkus. Kelias ? irdi? gerum? tapo atviras. vent?je ukalbintas 87-eri? Palendri? kaimo gyventojas Antanas Bakutis mena, kaip jo vaikyst?je daugelis t?v? sunkiai savo vaikus nuo i? kaln? namo parvarydavo – net m?nuliui vie?iant jaunimas su savo darbo rogut?mis ar slid?mis ?iuodavo. Antanas kalb?jo, kad gaminti slides geriausiai b?davo i klevo ar uosio. Anot jo, dabar, kai toks didiulis parduodam? slidi? pasirinkimas, telieka tik ?iuoti, ?iuoti ir sveikiems b?ti. iemos sportas sveikata. Vaikams ir jaunimui tokio sporto labai reikia. Tai sveikiausias, naudingiausias iemos vitaminas.

Komentarų nėra