Sveikuoli? savait? dareliuose

Versija spausdinimui

Vasario 1822 d. lopelyje-darelyje Liepait? ,,Kod?l?iuk? grup?je buvo vykdomas sveikos gyvensenos projektas ,,Sveikatos savait?. Savait? prad?jome higienos ?g?di? ugdymu. ? sve?ius pasikviet?me darelio bendrosios praktikos slaugytoj? Danut?. Vis? dien? lavinome asmens higieninius ?g?dius, mok?m?s tvarkytis, aukl?tojos pad?j?jai pad?jome nuvalyti dulkes, prii?r?ti grup?je augan?ias g?les. Antradien? paskyr?me p?dut?ms. Dar?me ?vairius pratimus plok?iap?dyst?s profilaktikai. Labai daug diaugsmo ugdytiniams suteik? ne?prastas pieimo b?das pieti band?me pietuk? laikydami p?dos pirtukais.

Tre?iadienis kv?pavimo pratim? diena. i? dien? skatinome vaikus taisyklingai kv?puoti atliekant smagius kv?pavimo bei p?timo pratimus. Iband?me netradicin? pieimo b?d?: ?vairius spalv? derinius igavome daus ip?sdami pro iaudel?.

Ketvirtadienis buvo skirtas taisyklingos laikysenos lavinimui. Darydami ?vairius pratimus skatinome vaikus kontroliuoti savo k?no pad?t? stovint, einant, s?dint, ugd?me nor? uaugti tiesiais ir graiais.

Penktadien? kalb?jome apie maist?. Analizavome ,,Maisto piramid?, aikinom?s, kuriuos maisto produktus mogus turi vartoti kasdien, kuri? reik?t? vengti. Pasipuo? mamy?i? pasi?tomis prijuost?mis, gaminome vaisi? desert?, aid?me ,,Atsp?k, k? ragauji!

Noriu pasidiaugti vaiku?i? mamyt?mis, kurios vis? savait? su savo atalomis k?r? sveiko maisto receptus, ne? juos ? grup?. Suseg?me receptus ? ,,Kod?l?iuk? grup?s m?gstamiausi? patiekal? knyg?.

Vidukl?s darelyje vyko projektin? savait?l?, kurios tikslas laimingi, sveiki ir sportuojantys vaikai. ? sve?ius pasikviet?me darelio ugdytin?s Urt?s mo?iut?, Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijos bendruomen?s slaugytoj? Stas? Jukien?, kuri vaikams papasakojo, kaip svarbu b?ti gryname ore, kaip galima ivengti lig?, kaip lauke b?giojant taisyklingai kv?puoti, neperkaisti, o po to staiga neatv?sti.

Darelio sal?je visi drauge mok?m?s kv?puoti, manktinom?s ir lepinome vieni kitus darydami nugar? masaus. Kieme ugdytiniai i sniego stat? ?vairias pilis, lipd? senius besmegenius, gamino sniego skulpt?ras, po to jas spalvino ?vairiomis spalvomis. Projektin?s savait?l?s pabaigoje sureng?me sporto vent?. Pralaim?jusi? nebuvo, o gera nuotaika lyd?jo visus. Pasportav? g?r?me kvapni? vaistaoli? arbat?, valg?me sultingus obuolius, ?teik?me pad?kas.

Regina Morkuvien?, projektin?s savait?s organizator?, aukl?toja metodinink?

2013-ieji Sveikatingumo metai. Raseini? r. sav. vieosios bibliotekos Vaik? literat?ros skyriuje nuo vasario 11 d. iki kovo 4 d. vyko rajono ikimokyklinio ir priemokyklinio amiaus vaik? pieini? parodakonkursas Noriu augti sveikas. Parodoje buvo eksponuojami 106 ma?j? dailinink? pieiniai, kuriuose jie k?rybikai pasidalino asmenine sveikos gyvensenos patirtimi, ireik? nor? augti ir b?ti sveikais.

Vasario 27 d. gausus b?rys jaun?j? dailinink?, j? t?veli? ir aukl?toj? rinkosi ? bibliotekos konferencij? sal?, kur vyko konkurso nugal?toj? apdovanojimo vent?. Visus linksmino ir sveikai gyventi mok? imintingoji Pel?da su b?riu pel?diuk?. Po to visi buvo pakviesti atlikti Sveikuoli? manktel?.

2013-ieji Sveikatingumo metai. Raseini? r. sav. vieosios bibliotekos Vaik? literat?ros skyriuje nuo vasario 11 d. iki kovo 4 d. vyko rajono ikimokyklinio ir priemokyklinio amiaus vaik? pieini? parodakonkursas Noriu augti sveikas. Parodoje buvo eksponuojami 106 ma?j? dailinink? pieiniai, kuriuose jie k?rybikai pasidalino asmenine sveikos gyvensenos patirtimi, ireik? nor? augti ir b?ti sveikais.

Vasario 27 d. gausus b?rys jaun?j? dailinink?, j? t?veli? ir aukl?toj? rinkosi ? bibliotekos konferencij? sal?, kur vyko konkurso nugal?toj? apdovanojimo vent?. Visus linksmino ir sveikai gyventi mok? imintingoji Pel?da su b?riu pel?diuk?. Po to visi buvo pakviesti atlikti Sveikuoli? manktel?.

2013-ieji Sveikatingumo metai. Raseini? r. sav. vieosios bibliotekos Vaik? literat?ros skyriuje nuo vasario 11 d. iki kovo 4 d. vyko rajono ikimokyklinio ir priemokyklinio amiaus vaik? pieini? parodakonkursas Noriu augti sveikas. Parodoje buvo eksponuojami 106 ma?j? dailinink? pieiniai, kuriuose jie k?rybikai pasidalino asmenine sveikos gyvensenos patirtimi, ireik? nor? augti ir b?ti sveikais.

Vasario 27 d. gausus b?rys jaun?j? dailinink?, j? t?veli? ir aukl?toj? rinkosi ? bibliotekos konferencij? sal?, kur vyko konkurso nugal?toj? apdovanojimo vent?. Visus linksmino ir sveikai gyventi mok? imintingoji Pel?da su b?riu pel?diuk?. Po to visi buvo pakviesti atlikti Sveikuoli? manktel?.

Organizator?s Raseini? l/d Liepait? pedagog?s, PUP metodinink?s A. Kunigonien? ir R. Ka?iuien?, aukl?toja metodinink? R. Kasparavi?ien?

Komentarų nėra