ven?i? maratonas Betygaloje

Versija spausdinimui

Paskutin? liepos ir du pirmus rugpj??io savaitgalius Betygalos krato mon?s ir sve?iai, atvyk? i svetur, sugr?? namo betygalikiai gal?jo patirti daug grai? ir ?simintin? akimirk? dalyvaudami em?i?g? vent?je, v. Onos atlaiduose Betygalos v. Mikalojaus bany?ioje ir olin?s atlaiduose Ugioni? v?. Mergel?s Marijos ?mimo ? dang? ventov?je.
v. Onos atlaid? dien? kun. Romualdo Ramaausko iniciatyva ikilmingai buvo pagerbtas LDK didiojo kunigaik?io Vytauto atminimas. vent?s dalyvius suav?jo per miestel? atygiuojantis Alytaus sausumos paj?g? Birut?s bataliono karinis pu?iam?j? orkestras. Atidav? pagarb? Vytautui Didiajam, sugroj? kelet? melodij?, muzikantai nuygiavo ? Betygalos bany?i? ir dalyvavo v. Miiose kartu su Jolantos Kar?iauskien?s vadovaujamu bany?ios choru.
Betygalos bendruomen? organizuoja tradicine tapusi? em?i?g? vent?, em?s ?kio ministerijos finansuojamo projekto Betygala em?i?g? yd?jime rengin?. T? ventin? sekmadien? buvo aukojamos v. Miios u Betygalos krato mones, vent?s dalyvius ir j? eimas, u tik?jim?, meil?. Pasibaigus v. Miioms, aktor? Virginija Kochanskyt? pakviet? bany?ios chor? paskelbti vent?s pradi?. Nuskamb?jo Betygalos himnas. Kit? dien? gera buvo igirsti i jauno mogaus Dariaus pasakym?, kad Betygalos himnas net aar? ispaud?, ? himn? turi inoti kiekvienas betygalikis ir skamb?ti jis turi daniau. D?koju choristams ir vadovei Jolantai.
Tur?jome galimyb? matyti ir gird?ti nuostabios, nepakartojamos aktor?s, reisier?s V. Kochanskyt?s nuoirdius odius. Aktor? mums labai sava, nes dalyvauja ir reisuoja jau et? em?i?g? vent?. Klaus?m?s Kauno valstybinio muzikinio teatro solist? Ritos Preikait?s ir Andriaus Apegos, pianist?s Beatos Vingrait?s atliekam? k?rini?. Labai d?kojame jiems. Miestelio skvere po ?uolais skamb?jo nuostabios dainos pagal Maironio odius ir kitos lietuvikos melodijos, jas atliko RRKC Betygaloje ir Paliepiuose moter? ansamblis, vadov? Vaida Aputyt?. A?i? kolektyvui ir vadovei. Ugrojo ir udainavo graias lietuvikas dainas Butkik?s kaimo kapela, nuskamb?jusi jos muzika pak?l? i?rovus nuo k?di? okti. D?kojame kapelos dalyviams ir, inoma, merui Andriui Bautroniui u buvim? kartu ir u muzikavim?. Pabaigoje nuskamb?jo tradicinis em?i?g? vent?s himnas pagal poeto Juozo Nekroiaus odius. D?koju koncerto ved?jai Reginai Musteikienei. Pirm? kart? Betygalos em?i?g? vent?je dalyvavo Mugi? centras, tai labai pagyvino vent?.
ven?i? maraton? ubaig?me rugpj??io 15 d. ?sp?dingais olin?s atlaidais Ugioni? v?. Mergel?s Marijos ?mimo ? dang? ventov?je. Suintrigavo atvyk? baikeriai, neini v. Marijos, Lietuvos tautine ir valstybine, Ukrainos ir kitomis v?liavomis. Pa?iame graiausiame gamtos kampelyje, atviroje erdv?je ant aukto Dubysos kranto, bany?ios ventoriuje, aukt? medi? apsuptyje, buvo aukojamos v. Miios, jose dalyvavo daugyb? moni? i visos Lietuvos.
Svarbu, kad mon?s pamilo, pam?go ventes Betygaloje, kad vent? Betygala em?i?g? yd?jime iais metais pritrauk? apie 400 moni?, tai vietiniai mon?s, betygalikiai, parvyk? namo, Betygalos seni?nijos, rajono ir i aplinkini? rajon? mon?s. v. Onos ir olin?s atlaidai pritrauk? mini? moni? Betygaloje ir Ugioniuose. Labai gera, kad yra trauka, kad r?pestis ir ?d?tas darbas nenueina veltui. em?i?gai reikl?s augalai, jiems reikia daug meil?s ir priei?ros, tod?l d?koju Redai Rimidienei, kad jos su meile prii?rimi em?i?gai diugino betygalikius ir sve?ius, o Genei Kurilaitienei u savo aplinkos papuoim? pa?iais graiausiais iedais.
Kiekvienas renginys pareikalauja pasiruoimo, darbo, susiklausymo. Labai nuoirdiai d?koju visiems, pad?jusiems ir prisid?jusiems s?kmingai ?gyvendinti kaim? bendruomen?s Betygala em?s ?kio ministerijos finansuojam? projekt? Betygala em?i?g? yd?jime, ypa? bendruomen?s aktyvui moterims ir vyrams, jaunimui, Betygalos bibliotekai, RRKC kolektyvui, Raseini? rajono savivaldybei. D?koju kun. R. Ramaauskui u bendryst?, u buvim? kartu, u naujovi? ?vedim? vent?se.
Gema Ra?ien?,
kaim? bendruomen?s Betygala pirminink?

Komentarų nėra