Švent? Norg?luose

[1]Dvi dienas Norg?l? kaimo bendruomen? jaut? šventin? šurmul?. Liepos pirm?j? vyko tradicija tapusios sportin?s žaidyn?s, skirtos Valstyb?s – Lietuvos karaliaus Mindaugo kar?navimo dienai. Tiesa, kaimie?iai, pab?g? karšt? vasaros spinduli?, rinkosi negausiai, daugiausia buvo jaunimo. Vyko ?vairios sportin?s rungtys, jas organizavo ir teis?javo Raseini? k?no kult?ros ir sporto centro direkoriaus pavaduotojas Gintautas Bal?aitis ir jo kolegos. Oi, kiek emocij? susirinkusieji patyr? matydami atb?gant? jauniausi? dalyv? Matuk? ir atb?gan?i? su vežim?liu, kuriame gul?jo b?simoji b?gimo dalyv?, vyriausi?j? b?gik? – mam? Neimant?! Visi džiaug?si apdovanojim? gausa, labai gerais prizais ir lauk? rytojaus kaimo švent?s.
Išaušus rytdienai norg?liškiai ir j? sve?iai pakiliai rinkosi ? vasaros tradicin? respublikin? kapel? švent? „Dainuokim, aukštai?iai, dainuokim, žemai?iai“. Renginio ved?jas Edgaras Juška švent?s atidarymo pradžioje pasidžiaug? jau tradicija tapusiu tokiu renginiu, kasmet sukvie?iant ? j? vis kitas aukšto meninio lygio liaudiškas muzikos kapelas iš ?vairi? šalies region?. Toliau buvo pristatytas gausus b?rys sve?i?: Seimo narys A. Nekrošius, jo patar?jai A. M?linis ir S. Žuvelaitien?, rajono meras A. Bautronis ir jo pavaduotojas K. Užemeckas, administracijos direktorius E. Jonyla, Raseini? seni?nijos seni?nas R. Klusas, VVG „Raseini? krašto bendrija“ vadov? I. Dapkuvien?, bendruomeni? s?jungos pirmininkas J. Vazgys, Savivaldyb?s tarybos narys V. Blinstrubas, Kult?ros centro direktor? I. Šatkauskien?, bendruomeni? pirmininkai – G. Andraitien? iš Mirkli? kaimo bendruomen?s, D. Raudonien? iš Ramon?, R. Daujotas iš Milašai?i? ir [2]F. Šaulys iš Girkalnio. V?liau jie savo kalbose sveikino norg?liškius, Norg?l? kaimo sve?ius ir meno kolektyvus su tradicine kaimo kapel? ir Norg?l? kaimo vasaros švente, ?teik? simbolines dovanas.
Po sve?i? prisistatymo žodis buvo suteiktas Norg?l? kaimo bendruomen?s pirmininkui Antanui Kil?auskui. Pradžioje jis papraš? tylos minute pagerbti anapilin iškeliavusio bendruomen?s nario, šios gražios Norg?l? gyvenviet?s ?k?r?jo, ilgame?io valstybin?s [3]mišk? ?mon?s vadovo Gintauto Silverijaus Rutkos atminim?. A. Kil?auskas pasidžiaug?, kad ir šiemet, pateikus projekto paraišk? „Dainuokim aukštai?iai, dainuokim žemai?iai…“ nacionalin?s paramos kaimo bendruomeni? veiklai konkursui, buvo gautos LR Žem?s ?kio ministerijos skirtos l?šos vasaros šventei organizuoti. Toliau trumpai apžvelg? bendruomen?s nuveiktus darbus, pasidžiaug?, kad dauguma bendruomen?s nari? ir m?s? kaimo gyventoj? yra aktyv?s ir geranoriški, iniciatyv?s ir visada pasiruoš? prisid?ti prie ?vairiausios veiklos ir darb?. Tai tikra savanoryst?. Aktyviausiems, labiausiai nusipleniusiems buvo ?teiktos bendruomen?s pirmininko ir seni?nai?io pad?kos.
Buvo paviešinti bendruomen?s r?m?jai: uždarosios akcin?s bendrov?s „Danspin“, „Litspin“, „Raivila“, „Turtas 99“, „Vidukl?s briketai“, „Girojus“, „Virgmila“, „Sparkus“, akcin? bendrov? „Kauno gr?dai“, parduotuvi? „Aib?“ ir „Vasiukai“ savininkai
A. Siri?naitis ir G. Rudžianskas, ?kininkai G. Lukoševi?ius ir A. Ra?as, verslininkai D. Burneika ir E. Macijauskas.
Gražus švent?s akcentas buvo edukacin? prekyba. Nors švent?s dalyviai nebuvo suinteresuoti gausiu lauktuvi? pirkimu, a?i? tariame visiems, kurie vir?, kep?, pirko nat?ralius muilus ir bitu?i? sunkiai surinkt? med?. Mažyliai važin?josi mašinyt?mis ir šokin?jo ant batuto.
[4]Šventin? koncert? prad?jo Norg?l? kaimo šok?jos, vadovaujamos A. Jukilaitien?s. Paskui užgrojo šeimininkai – Norg?l? liaudiškos muzikos kapela, kuriai vadovauja Zita Žemaitien?, jie sulauk? daugyb?s pagyr?. Pasirodymus t?s? suvažiavusios kaimo kapelos – „Šventupis“ iš Babt?, Veliuonos kult?ros centro Raudon?s kapela, Tytuv?n? kult?ros centro Šedbar? liaudiškos muzikos kapela, Šiauli? savivaldyb?s kult?ros centro liaudiškos muzikos kapela iš Pakap?s „3+3“, Girkalnio „Gojus“. Visiems kapel? vadovams buvo ?teikti pad?kos raštai. Kapelos savo išradingais pasirodymais ži?rovams skleid? tautiškum? ir patriotiškum?, pademonstravo, kaip liaudišk? muzik? galima sujungti ? vien? visum?. Švent?je dalyvav? muzikiniai kolektyvai visus paskatino b?ti geranoriškesnius, draugiškesnius vienus kit? atžvilgiu, juk per muzik?, dainas ir šokius vyksta gyvas bendravimas. Vyresnio amžiaus žmon?s prisimin?, o jaunimas pažino savo krašto kult?r?. Norg?l? kaimo bendruomen?s taryba vis ieško nauj?, jaun? atlik?j?.
Švent? iš dalies sugadino tarsi iš kibiro pli?ptel?j?s lietus. Bet ži?rov? jis neišg?sdino, po neilgos pertraukos švent? t?s?si. Finaline daina „Už Raseini?, ant Dubysos“ pakiliai užbaig?me tradicin? respublikin? kaimo kapel? švent?. Jaunatviško žavesio tarsi po lietaus gaivaus v?jo g?sio ?neš? muzikin? grup? „Džentelmenai“. Dar ilgai m?s? širdyse skamb?s tradicine švente tapusios respublikin?s kapel? švent?s „Dainuokim, aukštai?iai, dainuokim, žemai?iai“ aidai. Myl?kime savo krašt?, myl?kime m?s? Norg?l? kaim?!
Stanislava Neverdauskien?,
Norg?l? kaimo bendruomen?s
tarybos nar?