vietimo reforma Raseini? rajone u ar prie?

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

Neseniai Seimas pri?m? nuo liepos ?sigaliosiant? vietimo sistem? reformuojant? naujos redakcijos vietimo ?statym?. iuo metu yra ?tvirtinti trys bendrojo lavinimo mokykl? tipai: pradin?, pagrindin?, vidurin?. Priimtame naujos redakcijos ?statyme ?teisinami dar du tipai: progimnazija ir gimnazija. Kaip teigiama ministerijos aikinamajame rate, gimnazijos tipas ir iandien skiriamas nuo vidurin?s mokyklos tipo, o progimnazijos tipui b?t? priskiriamos mokyklos, vykdan?ios pagrindinio ugdymo programos pirm?j? dal? ar pagrindinio ugdymo programos pirm?j? dal? ir pradinio ugdymo program?. Progimnazijos ir gimnazijos tip? ?vedimas leis laipsnikai ispr?sti 910 klasi? persiklojim? miesto mokyklose ir lengviau restrukt?rizuoti vidurines mokyklas. Vidurin?s mokyklos tipo nutarta atsisakyti nuo 2015 m. rugs?jo 1 d. ir nuo tada bendrojo lavinimo mokykl? tipai b?t? ie: pradin? mokykla, progimnazija, pagrindin? mokykla ir gimnazija.
Tik pri?mus ? ?statym?, visuomen?je kilo nemaai diskusij?. Kai kurios ?statymo nuostatos susilauk? tautini? maum? protest? d?l si?lymo pl?sti d?stym? lietuvi? kalba tautini? maum? mokyklose. inoma, Raseini? rajone tautin?ms maumoms skirt? mokykl? neturime, tod?l ir tokios kritikos nesigirdi. Ta?iau nemaai buvo kil? protest? d?l plan? udaryti Raseini? pagrindin? mokykl?, d?l priimt? Savivaldyb?s tarybos sprendim?, kurie susij? su vidurini? mokykl? reorganizavimu. Protestai ne tik nerimsta, bet net atr?ja. tai rytoj, balandio 22 d., emai?io aikt?je Raseini? pagrindin?s mokyklos bendruomen? organizuoja piket? Leiskite m?s? vaikams mokytis m?s? mokykloje. Piketo pradia – 14 val.K? gi gal?t? pasakyti apie naujojo ?statymo taikym? bei rajono problemas vietim? kuruojan?i? institucij? atstovai ir pedagogai? To ir paklaus?me m?s? panekov?.
- I esm?s naujajame ?statyme yra nemaai pasikeitim?. Daugelis j? susij? su apskri?i? administracij? panaikinimu patikslinama, kas turi atlikti j? funkcijas. Taip pat matome nauj? planavimo dalyk? iek tiek supaprastinama, numatyta iek tiek daugiau mokykl? atsakomyb?s bei j? savarankikumo, turint galvoje ugdymo plan? ir mokyklos savivald?.
Be abejon?s, mums aktualiausias 41-asis straipsnis, kuriame yra id?stytos mokykl? grup?s ir tipai. Jame atsiranda naujas tipas progimnazija. Ji skiriasi nuo pagrindin?s mokyklos tuo, kad apima 1 8 klases, kai tuo tarpu pagrindin? 1 10. Na, o paskutiniuose ?statymo straipsniuose pabr?iama, kad nuo 2015 m. rugs?jo 1 d. vidurini? mokykl? jau nebegal?s b?ti.
Kalbant apie m?s? rajon? visi sprendimai Savivaldyb?s tarybos kompetencija. Jau aptar?me su nauja rajono vadovybe, kad klasi? komplektus pasitvirtinsime iki balandio 30 dienos. Tvirtinami komplektai daugma numato krypt?,kokia situacija bus nuo rugs?jo m?nesio. Pavyzdiui, m?s? plane anks?iau buvo numatyta, kad mes nebegalime vidurin?se mokyklose komplektuoti 11 klasi? nuo io rugs?jo. Dabar yra odinis susitarimas leisti komplektuoti 11 klases visose rajono vidurin?se mokyklose (tiek kaime, tiek mieste), ta?iau galutin? sprendim? priims Savivaldyb?s taryba, o d?l rajono mokykl? tinklo pertvarkos plano patikslinimo vyks diskusijos su bendruomen?mis artimiausius m?nesius. J? metu ir bus atsivelgta bei nuspr?sta, ar pagal nauj? ?statym? pertvarka bus prat?sta iki 2015 met?, ar ne.
Niekas, neidiskutav?s su mokykl? bendruomen?mis, nesiims vienaalik? sprendim?. Kitas dalykas – ar bus patenkinta ir viena, ir kita pus?? Niekada neb?na vis? norai patenkinti. Bet kokiu atveju, galutin? od? tars rajono politikai.
- Pagal ankstesn? vietimo ?statym? bei patvirtint? ir tikslint? m?s? rajono mokykl? tinklo pertvarkos plan?, visi mokykl? tinklo reorga-nizavimo veiksmai tur?jo pasibaigti iki 2012 m. rugs?jo 1 d. Dabar, kai ?statyme terminas prat?stas iki 2015 m., situacija iek tiek pasikeit?. Man neseniai teko bendrauti su Seimo vietimo, mokslo ir kult?ros komiteto pirmininku Valentinu Stundiu bei Seimo nariu Jurgiu Razma. J? nuomone, Seimas, priimdamas nauj? ?statymo redakcij? ir atsivelgdamas ? savivaldybinink? pageidavimus, suteik? savivaldai daugiau gali? susitvarkyti vietimo sistem? pagal vietos situacij? (atsivelgiant ? bendruomeni? nuomon?), tod?l ir buvo prat?stas is terminas.
Taigi, dabar pas mus yra tokie variantai: arba laikom?s priimt? sprendim? reorganizuoti vietimo ?staigas iki 2012 m., arba plane darome pakeitimus. Atsivelgiant ? tai, kad jau yra parengtas sprendimas komplektuoti 11 klases Kalno ir altinio vidurin?se mokyklose, akivaizdu, kad planas bus taisomas.
Kaip dabar keisime t? plan?? Tiesiog reik?s sus?sti ir diskutuoti, nes vykdant tokias reformas imtu procent? patenkint? niekada neb?na. Pavyzdiui, dabartini? Kalnoir altinio vidurini? mokykl? septintok? t?vams reikia aikiai pasakyti, kad j? vaikai dvyliktos klas?s nepabaigs.
Didiausias skausmas tai Raseini? pagrindin? mokykla. Ne kart? buvo diskutuota su ios mokyklos bendruomene, tik kad ne visada gird?jome vieni kitus. ?ia, v?lgi, tokie niuansai… Mokini? skai?ius ma?ja tiek mieste, tiek rajone. iuo metu mieste suma?jo nuo 3 t?kst. iki 2,5 t?kst. Taigi, kakas turi trauktis. Bene didiausia yra mokytoj? ?darbinimo problema. Va, ko nepavyko buvusiai valdiai, tai susitarti, kad vietimo skyrius pad?t? rajono mokytojams spr?sti i? problem?. Dabar v?l reikia sus?sti, tartis, kiek i mokykla yra perspektyvi, kiek ateis ? j? vaik?.
- Manome, kad per paskutiniuosius susitikimus rajono valdia taip ir ne?siklaus? ? Raseini? pagrindin?s mokyklos bendruomen?s problemas ir l?kes?ius, nekreip? d?mesio ? surinktus paraus ir kolektyvinius laikus. Nebuvo duotas aikus atsakymas. mon?s taip ir liko su neatsakytais klausimais, su nuolatine ?tampa. Tod?l emai?io aikt?je ir rengsime piket? Leiskite m?s? vaikams mokytis m?s? mokykloje.
Nuo 2010 m. valdios sprendimu Raseini? pagrindin?je mokykloje neleista komplektuoti 5 klasi?. Su bendruomene nesitarta, nebuvo iklausomi argumentai. Pastaraisiais m?nesiais kalb?jom?s su rajono vadovybe, su vietimo skyriaus atstovais, kad t? pad?t? reikia taisyti leisti komplektuoti 5 klas?. Buvo parengtas Savivaldyb?s tarybos sprendimo projektas. vietimo skyriaus ved?jas Art?ras Milaauskas utikrino: jei bus patvirtinta nauja vietimo ?statymo redakcija, tada problem? nekils. Ta?iau niekas nepasikeit? ir ?sigaliojus ?statymui tiesiog nueinanti tarybos kadencija t? darb? paliko naujai valdiai. Dabar jau yra parengtas
projektas d?l Kalno ir altinio vidurin?se mokyklose esan?i? komplekt?, o su Raseini? pagrindin?s mokyklos bendruomene niekas nesineka. Tai kada gi bus tos diskusijos?
Mano manymu, tur?t? b?ti parengti keli projekto variantai ar udaryti 2015 m. Raseini? pagrindin? mokykl?, ar ji tur?t? likti? O gal tur?t? likti, pavyzdiui, trys pagrindin?s mokyklos? Turi b?ti atliktos analiz?s, kalbama su mokyklos bendruomene, atsivelgiama ? gyventoj? nuomon?.
Kalbant apie nauj?j? vietimo ?statym? i profs?jungos pozicij?, tik?jom?s, kad iame ?statyme bus daugiau nauding? dalyk?. Pavyzdiui, mokini? atsakomyb?s klausimas (paty?i?, agresijos, mokytojo darbo s?lyg?) tai yra, kad bus sustiprintos mokini? pareigos. Taip pat, kad b?t? ?teisinta penkeri? met? vadovo kadencija. Taigi, ie ir kiti profs?jungos atstov? darbo grup?se si?lyti straipsniai nebuvo ?teisinti.

Komentarų nėra