Tarptautin? socialin? akcija

Versija spausdinimui

Lapkri?io 25 dien? minima Tarptautin? kovos su smurtu prie moteris diena. i? dien? pasaulio bendruomen? pradeda tarptautin? akcij? 16 aktyvumo dien? prie smurt? prie moteris, ji t?siasi iki gruodio 10 d., kuri yra Tarptautin? mogaus teisi? diena. Toks simbolinis laikotarpio ?r?minimas demonstruoja, kad smurtas prie moteris yra mogaus teisi? paeidimas.
PSO paskelbti skai?iavimai rodo, kad visame pasaulyje madaug 1 i 3 (30 proc.) moter? per savo gyvenim? patyr? fizin? ir (arba) seksualin? smurt? artimoje aplinkoje. Lietuvoje 83 proc. nukent?jusi?j? yra nuo smurto artimoje aplinkoje. Ta?iau tyrimai rodo, kad 60 proc. respondent? nesikreip? pagalbos. Viena vertus, tai vis dar susij? su visuomen?s stereotipais ir kaltinamuoju poi?riu ? auk?. Kita vertus, matyt, tr?ksta inojimo apie pagalb?, kuri? yra pasirengusios suteikti organizacijos.
Smurtas (fizinis, seksualinis, psichologinis) sukelia rimt? trumpalaiki? ir ilgalaiki? moter? fizin?s, psichin?s, seksualin?s ir reprodukcin?s sveikatos problem?. Gali sukelti depresij?, potraumin? stres? ir kit? nerimo sutrikim?, miego, valgymo sutrikimus ir bandymus udytis. Poveikis sveikatai taip pat gali b?ti ir galvos skausmas, skausmo sindromai (nugaros skausmas, pilvo skausmas, l?tinis dubens skausmas), virkinamojo trakto sutrikimai, ribotas mobilumas ir prasta bendra sveikata. Vaikai, augantys eimose, kuriose smurtaujama, gali patirti ?vairi? elgesio ir emocini? sutrikim?, tai gali atsiliepti j? tolesniame gyvenime.
Kaip ir kiekvienais metais, Raseini? krizi? centras kviet? prisijungti prie ios akcijos ir atkreipti visuomen?s d?mes? ? tai, kad smurtas prie moteris artimoje aplinkoje yra itin opi problema. Centro direktor? Asta Montvydien? ir teisinink? Lina Mieinien? skait? paskaitas, supaindino su akcijos tikslu, smurto formomis, pasekm?mis ir mitais. Kviet? susirinkusiuosius ireikti solidarum? kovojant su smurtu prie moteris ir didinti informuotum? mogaus teisi? klausimais, skatinti propagavim? ir sudaryti galimybes diskutuoti apie i?kius ir sprendimus.
Diugu, kad iemet prie Tarptautin?s socialin?s akcijos 16 aktyvumo dien? prie smurt? prie moteris aktyviai prisijung? ?vairi? organizacij? atstovai. Lapkri?io 28 d. Lietuvos probacijos tarnybos iauli? regiono skyriaus Raseiniuose specialistai Kristina Kleivien?, Kristina pokien?, Gerda Jank?, iauli? regiono skyriaus specialist?s Dalia Rajun?? ir Irma erlinskien?, Raseini? rajono gyventojai. Susitikimo tikslas buvo atkreipti visuomen?s d?mes? ? smurto artimoje aplinkoje apraikas ir ugdyti nepakantum? smurtiniam elgesiui, mokyti atpainti potencial? smurtautoj?, pasteb?ti latentin? smurto reikim?si, ?traukti dalyvius ? diskusij?, skatinti nepalankaus smurtinio elgesio vertinimo formavim?si.
Gruodio 1 d. prie socialin?s akcijos prisijung? Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos Sujaini? filialas. Vyresnioji bibliotekinink? Danelija Laurinavi?i?t? sukviet? bibliotekos skaitytojus ir ?seg? jiems oraninius kaspinus kaip simbol?, kuris primins i? aktuali? problem? ir atkreips d?mes? ? poreik? stabdyti prievart? prie paeidiamas visuomen?s grupes.
Gruodio 2 d. aktyvi bendruomen?s nar?, soroptimist? Danut? Banien?, asociacijos Ariogalos bendruomen? pirminink? Petrut? Stankien? kviet? bendruomen?s narius prisijungti prie akcijos, nes, kaip Danut? sak?, visi galime veikti, kad ?galintume igyvenusias, sumaintume smurt? prie moteris ir mergaites bei ukirstume jam keli?.
Lietuvoje paanga juntama, ta?iau labai daug ko tr?ksta, kad pasikeist? kult?ra, kad smurtas visuomen?je tapt? visikai netoleruojamas. Kvie?iame prisijungti, neb?ti abejingus!
Asta Montvydien?,
Raseini? krizi? centro direktor?

Komentarų nėra