Tarptautinio pieini? konkurso diplomantai

Versija spausdinimui

Panev?io gamtos mokykla jau 31 kart? organizavo tarptautin? pieini? konkurs? Igirsti pa?i? slap?iausi? gamtos kalb?, skatinant? vaikus ir jaunim? painti gamt?, ugdytis aplinkosaugines kompetencijas, meninius ir k?rybinius geb?jimus. Pieini? konkursas Igirsti pa?i? slap?iausi? gamtos kalb? neformalaus vaik? vietimo renginys, skirtas m?s? respublikos ir kit? ali? vaikams. Jo tikslas ugdyti atvir?, d?mesing? mogui ir aplinkai vaik?, siekiant? per k?ryb? ireikti savo poi?r?, nuostatas ? gamt? ir men?.
Raseini? rajono kult?ros centro dail?s studijos jaunieji menininkai tur?jo galimyb? ne tik pieti pieinius, bet ir pasidalinti mintimis apie m?s? planetos nepakartojam? gro?. Konkursui buvo atrinkti 8 dail?s studijos vaik? k?riniai.
iais metais konkursui buvo pateikta 1 446 k?rybiniai darbai i Lietuvos ir 6 usienio ali?: Kinijos, Estijos, Lenkijos, Slov?nijos, Indijos, Ukrainos. Vertinimo komisija irinko 111 geriausi? pieini?, jie buvo apdovanoti laureato diplomais. Laureat? darbai eksponuojami Panev?io Gamtos mokyklos aliojoje galerijoje.
Geriausiai konkurse pasirod? penki dail?s jaunieji menininkai: Tautvydas Pauliu?enko (7 m.), Rojus Bartk?nas (7 m.), Ema Stokut? (8 m.), Margarita Grici?t? (10 m.) ir Astr?ja Vaitkevi?i?t? (11 m.). Jie u savo k?rinius buvo apdovanoti tarptautinio konkurso Igirsti pa?i? slap?iausi? gamtos kalb? laureato diplomais ir dovan?l?mis.
D?kojame Raseini? rajono kult?ros centro administracijai u galimyb? aplankyti pieini? parod? Panev?yje. Mes ne tik pamat?me pa?ius geriausius pieinius i Lietuvos ir usienio, bet ir aplank?me Panev?io Gamtos mokyklos edukacines erdves, susipainome su daugelio gyv?n?, vabzdi?, pauk?i? gyvenimo subtilyb?mis.
is pieini? konkursas atskleid? kiekvieno vaiko k?rybikum?, ugd? meil?, pagarb? m?s? planetai emei ir jos gyvybei.
Dalia Rapalyt?,
Raseini? rajono kult?ros centro
dail?s studijos vadov?

Komentarų nėra