Tarptautinio pieini? konkurso laureat?s

Versija spausdinimui

Tarptautinis mokini? pieini? konkursas Gamta didelis stebuklas buvo skirtas Pasaulinei em?s dienai pamin?ti, organizuojamas kelerius metus i eil?s. iais metais buvo pateikta 1 240 pieini? i 161 mokyklos. Konkurso dalyviai ne tik Lietuvos moksleiviai, bet ir jaunieji dailininkai i Latvijos ir Ukrainos. Darbus vertino patyr? mokytojai, dailininkai. Keturiose amiaus grup?se irinkti laureatai ir nominantai.
Raseini? rajono kult?ros centro dail?s studijos k?riniai iame konkurse ?vertinti puikiai. Astr?ja Vaitkevi?i?t? 56 klasi? grup?je laim?jo I viet?. Orinta Masiulyt? II vietos diplomant? 78 klasi? grup?je, o Med?ja Vaitkevi?i?t? nuominuota u originali? pieinio kompozicij?. Laureat?s apdovanotos diplomais, savo pieinukais-atvirukais ir konkurso organizatori? prizais.
Smagu matyti ?vertintus raseiniki? pieinius tarp geriausi?j? konkurso darb?, diaugtis ne tik dail?s studijos jaun?j? dailinink?, bet ir kit? vaik? originaliomis id?jomis, dr?sa, netik?tais sprendimais, naudojam? technik? ?vairove.
Dalia Rapalyt?, Raseini? rajono kult?ros centro dail?s studijos vadov?

Komentarų nėra