Taryba dav? garb?s od?: Kult?ros centrui l?? bus

Versija spausdinimui

Kult?ros centro renovacija bus ubaigta 2023 metais. Tai utvirtinta Raseini? rajono mero Andriaus Bautronio inicijuotu susitarimu, kur? pra?jusios savait?s pos?dyje pasira? dauguma Tarybos nari?. is dokumentas taps vertybiniu pagrindu balsuojant d?l kit? met? Savivaldyb?s biudeto ir jame numatyt? l?? Kult?ros centro renovacijai baigti.

J?rat? KIEL?
jurate.alioraseiniai@gmail.com

Paskutinis renginys Raseini? rajono kult?ros centre ?vyko 2016-?j? pabaigoje, o skirting? apim?i? remonto darbai ?ia vykdomi jau daugiau nei deimtmet?. Senokai statybini? tvor? juosiam? statin? gyventojai sp?jo praminti amiaus statybomis. A. Bautronis usimojo isklaidyti i? prast? lov?. Mer? palaiko dauguma rajono politik?, tiek valdan?i?j?, tiek esan?i? opozicijoje. Dabar ne laikas aikintis, kas kaltas d?l ?strigusios rekonstrukcijos. M?s? vis? interesas vienas kuo grei?iau j? ubaigti, tikina visuomeniniam rinkim? komitetui U Rasus atstovaujanti J?rat? Garliauskien?.
POLITIK? PARAO TVIRTUMO IBANDYMAS
Susitarimas d?l l?? poreikio Raseini? rajono kult?ros centro renovacijos ubaigimo taip skamba dokumento, kur? meras
A. Bautronis pasi?l? pasirayti Tarybos nariams, pavadinimas.
B?tent iuo metu jis suformuluotas neatsitiktinai netrukus Taryboje bus svarstomas Savivaldyb?s 20232025 met? strateginis veiklos planas ir balsuojama d?l 2023 met? Savivaldyb?s biudeto. Politikai jau dabar dirba prie i? dokument? projekt?, d?liojasi prioritetus.
Vienas i svarbiausi? strategini? objekt?, kuriuos mes turime vienaip ar kitaip ubaigti, tai Raseini? rajono kult?ros centras. Mes negalime tapti aminos statybos miestu, privalome ?gyvendinti tai, kas prad?ta prie daugel? met?. Tod?l inicijavau bendr? susitarim?, kad formuojant biudet? visi Tarybos nariai tur?t? vien? tiksl? nenuken?iant kitoms sritims, neapeinant kit? finansavimo objekt?, skirti reikiamas l?as Kult?ros centrui. Neturime bijoti susitarti ir utvirtinti savo susitarim? paraais, pagrindinius iniciatyvos motyvus d?sto A. Bautronis.
Jis neabejoja, kad juodu ant balto susitarim? utvirtin? politikai savo pozicijos nebekeis, nors pats pasiraymas pirmiausia simbolinis aktas.
?ia ir matysime, koks yra Tarybos nari? didi?ja dalimi ir kandidat? art?jan?iuose rinkimuose garb?s odio ir parao tvirtumas, pabr?ia meras.
Turime daugiau nei 20 Tarybos nari? para?, taigi priimant biudet? bals? principiniam susitarimui utenka. Balsuojant paaik?s, ko vertas kiekvieno pasiryimas ar jie iaudad?iai, ar tvirti ir atsakingi rajonui atstovaujantys asmenys.
SUSITARIM? PRAKTIKA ITIN SVARBIEMS OBJEKTAMS
Pagal 2021 m. ruden? pasirayt? Raseini? rajono kult?ros centro rekonstravimo darb? sutart? ir papildom? susitarim? l?? poreikis prad?tiems darbams pabaigti yra kiek daugiau nei 3 mln. eur?.
Ir a pats, ir administracijos vadovai iekosime galimybi? papildomam finansavimui valstyb?s programose. Bet jei toki? galimybi? neatsirast?, privalome ubaigti ? objekt?, tikina rajono vadovas.
Raseini? rajono savivaldyb?je tai ne pirmas kartas, kai politikai pasirao bendr? susitarim? d?l strategikai svarbi? tiksl?. 2001 metais toks dokumentas buvo pasiraytas d?l l?? Raseini? ligonin?s pastato renovacijai skyrimo. Susitarimas s?kmingai ?gyvendintas skyrus daugiau nei milijon? lit? i Savivaldyb?s biudeto, buvo apiltintas priestatas, visoje ligonin?je pakeisti langai, ?rengta stogin?. ?staigai tai tapo reikmingu post?miu tolesnei sklandiai veiklai.
Mano vadovavimo praktikoje tai pirmas susitarimas. Steb?damas tam tikrus susitarimus nacio-
naliniu lygmeniu d?l vietimo, d?l nacionalin?s gynybos matau, kad jie gali duoti reikming? post?m? ir regionin?je politikoje. Be abejo, daugel? sprendim? galime priimti balsuodami ar diskusij? metu. Bet d?l tokio strateginio objekto, kuriam reikia daug l??, taikli? ?valg? ir tarpusavio sutarimo d?liojant l?as ?vairioms sritims, turime susitarti ir patvirtinti t? susitarim? paraais, aikina A. Bautronis.
KULT?RA SVARBI NE VISIEMS
Savo feisbuko paskyroje A. Bautronis ireik? apgailestavim?, kad ne visiems Tarybos pos?dyje dalyvavusiems kolegoms pasirod? svarbu ateinan?iais metais ubaigti Kult?ros centro renovacij?, jame, pabr?ia jis, ?prastai puosel?jamas kult?rinis gyvenimas ir vykdoma profesionali meno sklaida.
Po susitarimo tekstu n?ra pos?dyje dalyvavusio Algirdo Griciaus parao. Paaikinti savo pozicijos politikas nepanoro ? Alio Raseini? skambu?ius jis neatsiliep?.
REIKIA DIRBTI NESIGR?IOJANT ATGAL
? objekt?, tiek met? nebefunkcionuojant?, reikia b?tinai pabaigti ir padaryti t? kaip ?manoma grei?iau. Dabar nesigr?iosime atgal, nesiaikinsime, kas kaltas d?l ?strigusios rekonstrukcijos. Turime imtis darbo, kad pastatas nebedaryt? g?dos, nelikt? stov?ti kaip koks vaiduoklis miesto centre, sako susitarim? pasiraiusi J. Garliauskien?.
Politik? primena dar vien? svarb? argument?: nebaigus projekto Savivaldyb? prival?t? gr?inti Centrinei projekt? valdymo agent?rai jam ?gyvendinti gautas europines l?as. Tai b?t? dideli nuostoliai rajonui.
J. Garliauskien? diaugiasi, kad rajono kult?ros darbuotojai, lik? be nuolatin?s pastog?s, atrado daugyb? netipik? viet? kur pasireikti kviet? i?rovus ? parkus, turgavietes, bany?ias. Ta?iau, pripa?sta ji, tai negali t?stis aminai.
Tiesa, gird?jau kalbant, es? kam tas Kult?ros centras, kai gyventoj? rajone ma?ja. Visikai su tuo nesutinku. Kult?ros gyvybingumas vienas i m?s? prioritet?. Vykdama ? pra?jus? Tarybos pos?d? pasakiau kolegoms darbe, kad bus pasiraomas susitarimas, klausiau j? nuomon?s reikia tokio susitarimo ar ne. Visi iki vieno atsak?: inoma, reikia, pasakoja J. Garliauskien?, dirbanti bendrov?je Raseini? komunalin?s paslaugos.
Ji neabejoja, kad apklausus platesn? rajono gyventoj? rat? atsakymas b?t? toks pat. mon?ms reikia kult?ros, jie veriasi ? renginius, tad politikai privalo utikrinti ? vien? svarbiausi? poreiki?.

Tai labai reikmingas ingsnis
INGA ATKAUSKIEN?
Raseini? rajono kult?ros centro direktor?
Paskutinis renginys Kult?ros centro pastate ?vyko 2016 met? gruod?. Nuo to laiko m?s? komanda kiek-vieno renginio metu turi ne tik paruoti program? ir kitus k?rybinius dalykus, bet ir atlieka labai daug papildomo fizinio darbo susikrauna aparat?r?, j? nuvea, prijungia, po renginio visk? gr?ina atgal…
Nesiskundiu, kad sunku, bet b?ti be nuolatin?s vietos labai nepatogu ir m?s? darbuotojams, ir i?rovams. Kad ir paskutinis renginys Nemak?iuose nuostabus koncertas, puik?s atlik?jai, bet bany?ioje alta, mon?s s?di su paltais. V?lgi, esame d?kingi, kad mus pri?m?, ta?iau kiek toki? koncert? gal?tume sulaukti Kult?ros centre, jei tik j? tur?tume. Mums nuolat skambina atlik?jai, si?losi koncentuoti. Kai pasakome, kad scena lauke, pad?koja ir atsiveikina. Ir savi i?rovai dairosi kitur pasisemti kult?ros vaiuoja ? Kelm?, iaulius, Kaun?. Tai didiul? problema.
Diaugiam?s, kad rajono kult?ros situacija r?pi ne tik mums, darbuotojams, bet ir sprendimus priimin?jantiems politikams. Susitarimo pasiraymas, inicijavus merui, susivienijus visai Tarybai, labai reikmingas ingsnis.

Komentarų nėra