Tarybai n?ra kada nuobodiauti

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?

Vos prie savait? pos?diav?, Raseini? r. savivaldyb?s tarybos nariai ? antradien? ir v?l rinkosi ? eilin?, jau 5-?j? tarybos pos?d?. Inauguruotasis pilnavertis meras Remigijus A?as, varko kair?je ididiai segintis mero enklel?, gimtadienio proga g?li? ?teik? tarybos nariui Sauliui Mateliui. Netrukus buvo patvirtinta pos?dio darbotvark?, kurioje svarstyti tik 8, ta?iau gan?tinai svar?s sprendim? projektai.

Kiekvieno tarybos nario balsavimo rezultatai bus vieinami

Vis? pirma meras informavo, kad nuo iol taryba dirbs pagal nauj? veiklos reglament?, kuris buvo patvirtintas pra?jusiame pos?dyje. Vienas i io reglamento punkt? byloja, kad tarybos nari? balsavimo rezultatai yra viei, iskyrus slapto balsavimo atvejus. Duomenys apie kiekvieno tarybos nario balsavim? bus skelbiami Savivaldyb?s interneto tinklalapyje. Prie kiekvieno tarybos pos?dio sprendimo bus pridedamas balsavusi? tarybos nari? vardinis s?raas su j? balsavimo rezultatais.

Meras aplankys Ispanij?

Tarybos nariai vienbalsiai nutar? birelio 12-15 dienomis mer? R. A?? komandiruoti ? Asturias region? Ispanijos Karalyst?je. Tikslas siekti perimti ger?j? Asturias regiono patirt? didinant gyventoj? uimtum? ir mainant nedarb?, teikiant vie?sias paslaugas verslui.
Savivaldyb?s merui u komandiruot? bus mokami dienpinigiai, o birelio 12 d., t.y. u darb? poilsio dien?, dvigubas darbo umokestis bei padengtos kitos su ia tarnybine komandiruote susijusios ilaidos. Be to, meras bus apdraustas nuo nelaiming? atsitikim? ir ligos atveju bei apr?pintas rajono Savivaldyb? reprezentuojan?iais suvenyrais.Tarybos narys L. Kavaliauskas si?l? ? ? sprendimo projekt? ?traukti papildom? punkt?, rekomenduojant? Ispanijoje nevalgyti agurk?.
Ta?iau teikdamas pasi?lym? tarybos narys pamiro ?sijungti mikrofon?, galb?t tod?l ? jo si?lym? nebuvo tinkamai sureaguota.

Pertvarkyta Savivaldyb?s administracijos strukt?ra

Savivaldyb?s administracijos direktorius Dainius Baltruaitis smalsiai akutes ip?tusiems tarybos nariams pristat? naujov? sprendimo projekt? D?l Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos strukt?ros patvirtinimo. Raseini? r. savivaldyb?s administracijoje bus ?steigti du departamentai Ekonomikos ir ?kio bei vietimo ir socialini? reikal?, kuriems bus pavald?s 8 skyriai (kiekvienam departamentui po 4). Tiesiogiai administracijos direktoriui liks pavald?s dar 5 skyriai, 4 jokiems skyriams nepriklausantys specialistai bei seni?nijos. (Iki iol Savivaldyb?s administracijoje buvo 16 skyri? ir 2 jokiems skyriams nepriklausantys specialistai, – red. pastaba).
Pasak direktoriaus, pertvarkant administracijos strukt?r? buvo remtasi kit? alies savivaldybi? pa?ia geriausia patirtimi. Jo nuomone, administracijos strukt?ros reorganizacija pagerins Savivaldyb?s valdym?, darbo efektyvum?, pad?s taupyti l?as. Kaip kis etat? skai?ius, kol kas nebuvo kalbama, o ekonomin? efektyvum? tikimasi igauti jungiant skyrius. D. Baltruaitis paym?jo, kad reikalui esant ateityje administracijos strukt?ra gal?s b?ti koreguojama.
Tarybos narys Darius Ulickas pasigedo rimt? argument?, kod?l strukt?ra kei?iama bei primin?, kad pagal neseniai ?sigaliojus? tarybos veiklos reglament? pries prendimo projekto tur?jo b?ti pateiktas aikinamasis ratas, ta?iau tokio rato n?ra.
D. Baltruaitis pasak?, kad Savivaldyb?s administracijos schema ir yra aikinamasis ratas, bet opozicijos nari? toks atsakymas nepatenkino.
Tarybos nar? Ona Babonien? paklaus?, ar administracijos direktoriui yra inoma, kad savivaldyb?s, kurios buvo ?steigusios departamentus, iandien j? atsisako.
D. Baltruaitis valiai atsak? in?s, kad iuo metu departament? atsisako Kauno savivaldyb?, ta?iau tik d?l to, kad ten administracijos direktorius turi 4 pavaduotojus.
Jei man leist? tur?ti 2 pavaduotojus, galb?t tuomet nem?stytum?me apie departamentus, – pateik? savo ilygas direktorius.
Biudeto ir ekonominio socialinio vystymo komitetas iam sprendimo projektui nepritar?. Komiteto vardu argumentus id?st? tarybos narys Vaidas Kuzmarskis: Administracijos direktoriui buvo uduotas klausimas, kok? ekonomin? naudingum? duos is projektas, ta?iau ? ? klausim? nebuvo atsakyta. Mano nuomone, esminis tikslas susidoroti su nepageidaujamais specialistais.
vietimo, kult?ros, sporto, teis?tvarkos ir jaunimo reikal? komiteto pirmininkas Linas Dargevi?ius taip pat isak? bendr? komiteto nuomon? sprendimo projektui nebuvo pritarta, kadangi pristatymo metu administracijos direktorius nesugeb?jo atsakyti ? kai kuriuos pateiktusklausimus. Ta?iau iandien, L. Dargevi?iaus nuomone, direktorius atsivelg? ? komiteto nari? pastabas bei pasi?lymus ir kai kuriuos dalykus sugeb?jo paaikinti logikiau.Tarybos narys Liudas Kavaliauskas sak? tur?s esmini? pastab? iam sprendimo projektui ir si?l? j? patobulinti. Udavus administracijos direktoriui klausim?, kuo departament? direktoriai skirsis nuo pavaduotoj?, per komiteto pos?d? administracijos direktorius tiesiogiai atsak?, kad tai bus kaip ir pavaduotojai, turintys po 15 kategorij?. Tai koks ?ia ekonominis efektas anks?iau vienas pavaduotojas tur?jo 16 kategorij?, o dabar 2 departament? direktoriai tur?s po 15 kategorij? ir abu jie tur?s parao teis?, – sukritikavo departament? steigim? L. Kavaliauskas.
Tarybos narys tur?jo daug priekait? ir naujai ?kurtiems skyriams: tarybos nariai, tvirtindami sprendimo projekt?, i karto tur?t? inoti, kiek kiekviename skyriuje dirbs specialist? ir kokios bus j? kategorijos. L. Kavaliausko nuomone, direktorius tur?jo aikiai informuoti,kiek i pertvarka kainuos ir konkre?iais skai?iais pagr?sti ekonomin? efekt?.
Administracijos direktorius D. Baltruaitis baigiamajame odyje nieko naujo ir konkretaus nepasak?. Valstyb?s tarnybos ?statyme numatyta, kokiame skyriuje kiek
turi b?ti vadov? ir specialist? bei kokios turi b?ti j? kategorijos. Leiskit man pa?iam nuspr?sti, a nenoriu pristatin?ti tarybai kiekvien? mog? koki? kategorij? suteiksiu sargui, priimsiu ar atleisiu valytojas, – balansuodamas ant kantryb?s tr?kio ribos baig? kalb? administracijos direktorius.
Naujai Savivaldyb?s administracijos strukt?rai pritar? 13 tarybos nari?, 9 opozicijos nariai balsavo prie.

Sudaryti nauji tarybos komitetai

Naujovi? atsirado ir tarybos veikloje. Vietoje penki? kadencijos pradioje suformuot? komitet?, kuriuose dirbo po 5 tarybos narius, sudaryti 3 komitetai, kiekviename i j? dirbs po 8 tarybos narius. Anot mero, pagal nauj? tvark? sudaryti komitetai dirbs efektyviau, gal?s geriau ianalizuoti svarstomus klausimus. Be abejo, tarybos nariams padaug?s darbo, ta?iau, mero nuomone, jie netur?t? bijoti daugiau dirbti.
Biudeto ir socialinio ekonominio vystymo komiteto nariais tapo J. Kenstavi?ius, A. Mielinis, L. Kavaliauskas, V. Kuzmarskis, V. Jacikas, S. Vai?ius, K. Bartkut?, E. Juka; ?kio pl?tros ir kaimo reikal? ?. Kenstavi?ius, S. Matelis, G. Mikolaitis, R. Zubiela, D. Ulickas, V. imaitis, J. Garliauskien?, A. Kil?auskas; vietimo, kult?ros, sveikatos ir socialini? reikal? R. Petrokien?, A. O. Rad?eko, L. Dargevi?ius, O. Babonien?, G. Raimien?, E. Bartuevi?i?t?, G. K. Galubauskas, R. Bartkus.
Komitet? sud?t? tarybos nariai patvirtino vienbalsiai.

Miesto parkui iskirtinis d?mesys

Pos?dio metu buvo patikslintas 2011 m. Raseini? rajono savivaldyb?s biudetas. Administracijos direktorius D. Baltruaitis informavo, kurioms sritims asignavimai bus sumainti, kiek atliko l?? i jau ?gyvendint? projekt? bei pristat? paskolini? l?? perskirstym?: iemet miesto parko sutvarkymui bus skirta 380 000 Lt, Raseini? dumblo apdorojimo ?rengini? statybai – 153 000 Lt, Vidukl?s S. Stanevi?iaus gimnazijos stadiono ?rengimui - 92 000 Lt. Direktorius pabr??, kad perskirstant l?as bendra skolinimosi suma nesikei?ia ir nei vienas projektas d?l to nenukent?s. Ta?iau b?tina surasti dar 100 000 Lt Savivaldyb?s pos?di? sal?s remontui, nes iam reikalui yra gauta beveik 300 000 Lt europini? pinig?.Direktoriaus nuomone, geriau i karto ?rengti sal? monikai, nei paskui gail?tis, kad prid?jus iek tiek daugiau pinig? buvo galima j? ?rengti geriau.
Opozicijos atstovai, savaime suprantama, nebuvo patenkinti tokiu biudeto patikslinimu.
Biudeto ir ekonominio socialinio vystymo komitetui t?dien atstovaujantis Vaidas Kuzmarskis prane?, kad komiteto pos?dyje iam sprendimo projektui nebuvo pritarta. Prieastys l?os nuimamos nuo melioracijos statini?, gatvi? rekonstrukcijos ir apvietimo, per didelis d?mesys skirtas miesto parkui, nes pagrindin?s l?os i io perskirstymo b?tent nueis jo tvarkymui. Tarybos nario L. Kavaliausko nuomone, miesto parkas yra prabangos objektas, ? j? galima investuoti Savivaldyb?s pinigus tik tada, kai j? yra per daug: Gal?jome skirti daugiau pinig? iluvos administracinio pastato remontui, verkiant reikia remonto Girkalnio seni?nijos pastatui, o miesto park? tvarkyti tada, kai biudetas bus perteklinis.
Prie pradedant balsavim? L. Kavaliauskas pareik?: Opozicija balsavime nedalyvauja, manykit, kad m?s? n?ra sal?je.
Kaip mes galime laikyti, kad j?s? n?ra sal?je, jei j?s s?dite, – nusisteb?jo meras. Ta?iau su iais odiais opozicijos nariai pakilo ir i?jo i sal?s, taip ?rodydami, kad
j? tikrai n?ra sal?je.
12 tarybos nari? pritar? biudeto patikslinimams, 1 susilaik?, likusieji balsavime nedalyvavo.

Patvirtintas mokykl? pertvarkos planas

Tarybos sprendimu pakeistas Raseini? rajono savivaldyb?s mokykl? steigimo, reorganizavimo, vidaus strukt?ros pertvarkymo 2009-2012 met? priemoni? planas. Jonas Tamoaitis, laikinai einantis Kult?ros, vietimo, sporto ir jaunimo reikal? skyriaus ved?jo pareigas, papasakojo, kad per paskutinius 10 met? Raseini? rajone mokini? skai?ius suma?jo 2 249, o per pastaruosius 3 metus 700, i j? vien Raseini? mieste 177 mokiniais. Jo teigimu, tokius poky?ius lemia neracionalus mokini? pasiskirstymas. Dvi mokyklos Prezidento Jono emai?io gimnazija ir Raseini? pagrindin? mokykla – turi neigiam? balans?, joms neutenka mokinio krepelio l??. Mokyklos, turin?ios maiau kaip 600 mokini?, ne visada traukiamos ? investicines programas. J. Tamoaitis paym?jo, kad ?statymu mokykl? reforma atid?ta iki 2015 met?, ta?iau vietimo ministerija vidurin?s mokyklas laiko neperspektyviomis, tod?l b?t? gerai dabar priimti sprendim? tapt? aikesn? rajono mokykl? perspektyva.
Raseini? pagrindin?s mokyklos pozicijas nor?jo apginti LDPS Raseini? r. susivienijimo pirmininkas Vytautas Bulotas. Meras jam pasisakyti neleido, argumentuodamas, kad is nebuvo i anksto usiregistrav?s, ta?iau pakomentavo i vietimo darbuotoj? susivienijimo gaut? rat?. Meras, ko gero pamir?s neseniai prie Savivaldyb?s surengt? pagrindin?s mokyklos bendruomen?s piket?, teig?, kad is ratas tik vieno mogaus nuomon?. ? opozicijos atstov? niurn?jimus meras atsak?, kad tiek darbie?iai, tiek socialdemokratai pra?jusioje kadencijoje, iki balandio 11 dienos, tur?jo puiki? prog? priimti, j? nuomone, teising? sprendim?. Ta?iau i? nat? ukrov? ant 7-ojo aukimo tarybos pe?i?.
Tarybai buvo pristatyti 5 galimi variantai, ta?iau patvirtintas pirmasis: nuo i? met? rugs?jo 1d. 11 klas?s komplektuojamos Prezidento Jono emai?io gimnazijoje, o nekomplektuojamos Kalno ir altinio mokyklose nuo 2012 m. ios mokyklos taps pagrindin?mis.Raseini? pagrindin?je mokykloje ? rugs?j? 5 klas?s nebus komplektuojamos. Betygalos, Nemak?i? ir iluvos mokyklos vidurin?mis iliks iki 2015 met?. iam variantui pritar? 14 tarybos nari?.

2 Komentarai

 1. Klausimas

  2011-06-02 15:03

  Alio. Raseiniai, ispausdinta “tai taip atrodo naujoji Savivaldyb?s administracijos strukt?ra” skiriasi nuo 2011-05-31 tarybos sprendimo Nr.(1.1)TS-60 1priede atspausdintos administracijos strukt?ros? Kod?l paeistas pa?ios tarybos priimtas tarybos veiklos reglamentas ir prie projekto nepateiktas aikinamasis ratas, i kur inoti Alio, Raseiniai, skaitytojui kokia ta strukt?ra i tikr?j? yra ir kada buvo padaryta klaida – spausdinant laikratyje, ar spausdinant tarybos sprendimo priede? Komitetai nepritar?, tarybos nariai prietarauja, administracijos direktorius balansuoja ant kantryb?s tr?kio ribos, 13 “u”, opozicija prie, sprendimas neinia kuris teisingas priimtas, spektaklis t?siasi…

 2. Lietuvait?

  2011-06-02 20:11

  Gerbiamas Mere, administracijos direktoriau, i?riu tarybos pos?dio transliacij? perTV.
  Jeigu 13 tarybos nari? grupel? steigiate departamentus, komitetus, bent jau imokite teisingai iuos odius kir?iuoti. Paklausykite kiek J?s darote lietuvi? kalbos klaid?.