Tarybai nėra kada nuobodžiauti

Siųsti Versija spausdinimui

Kristina BENDŽIŪTĖ

Vos prieš savaitę posėdžiavę, Raseinių r. savivaldybės tarybos nariai šį antradienį ir vėl rinkosi į eilinį, jau 5-ąjį tarybos posėdį. Inauguruotasis pilnavertis meras Remigijus Ačas, švarko kairėje išdidžiai segintis mero ženklelį, gimtadienio proga gėlių įteikė tarybos nariui Sauliui Mateliui. Netrukus buvo patvirtinta posėdžio darbotvarkė, kurioje svarstyti tik 8, tačiau ganėtinai svarūs sprendimų projektai.

Kiekvieno tarybos nario balsavimo rezultatai bus viešinami

Visų pirma meras informavo, kad nuo šiol taryba dirbs pagal naują veiklos reglamentą, kuris buvo patvirtintas praėjusiame posėdyje. Vienas iš šio reglamento punktų byloja, kad tarybos narių balsavimo rezultatai yra vieši, išskyrus slapto balsavimo atvejus. Duomenys apie kiekvieno tarybos nario balsavimą bus skelbiami Savivaldybės interneto tinklalapyje. Prie kiekvieno tarybos posėdžio sprendimo bus pridedamas balsavusių tarybos narių vardinis sąrašas su jų balsavimo rezultatais.

Meras aplankys Ispaniją

Tarybos nariai vienbalsiai nutarė birželio 12-15 dienomis merą R. Ačą komandiruoti į Asturias regioną Ispanijos Karalystėje. Tikslas –siekti perimti gerąją Asturias regiono patirtį didinant gyventojų užimtumą ir mažinant nedarbą, teikiant viešąsias paslaugas verslui.
Savivaldybės merui už komandiruotę bus mokami dienpinigiai, o birželio 12 d., t.y. už darbą poilsio dieną, dvigubas darbo užmokestis bei padengtos kitos su šia tarnybine komandiruote susijusios išlaidos. Be to, meras bus apdraustas nuo nelaimingų atsitikimų ir ligos atveju bei aprūpintas rajono Savivaldybę reprezentuojančiais suvenyrais.Tarybos narys L. Kavaliauskas siūlė į šį sprendimo projektą įtraukti papildomą punktą, rekomenduojantį Ispanijoje nevalgyti agurkų.
Tačiau teikdamas pasiūlymą tarybos narys pamiršo įsijungti mikrofoną, galbūt todėl į jo siūlymą nebuvo tinkamai sureaguota.

Pertvarkyta Savivaldybės administracijos struktūra

Savivaldybės administracijos direktorius Dainius Baltrušaitis smalsiai akutes išpūtusiems tarybos nariams pristatė naujovę – sprendimo projektą „Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“. Raseinių r. savivaldybės administracijoje bus įsteigti du departamentai – Ekonomikos ir ūkio bei Švietimo ir socialinių reikalų, kuriems bus pavaldūs 8 skyriai (kiekvienam departamentui po 4). Tiesiogiai administracijos direktoriui liks pavaldūs dar 5 skyriai, 4 jokiems skyriams nepriklausantys specialistai bei seniūnijos. (Iki šiol Savivaldybės administracijoje buvo 16 skyrių ir 2 jokiems skyriams nepriklausantys specialistai, – red. pastaba).
Pasak direktoriaus, pertvarkant administracijos struktūrą buvo remtasi kitų šalies savivaldybių pačia geriausia patirtimi. Jo nuomone, administracijos struktūros reorganizacija pagerins Savivaldybės valdymą, darbo efektyvumą, padės taupyti lėšas. Kaip kis etatų skaičius, kol kas nebuvo kalbama, o ekonominį efektyvumą tikimasi išgauti jungiant skyrius. D. Baltrušaitis pažymėjo, kad reikalui esant ateityje administracijos struktūra galės būti koreguojama.
Tarybos narys Darius Ulickas pasigedo rimtų argumentų, kodėl struktūra keičiama bei priminė, kad pagal neseniai įsigaliojusį tarybos veiklos reglamentą pries prendimo projekto turėjo būti pateiktas aiškinamasis raštas, tačiau tokio rašto nėra.
D. Baltrušaitis pasakė, kad Savivaldybės administracijos schema ir yra aiškinamasis raštas, bet opozicijos narių toks atsakymas nepatenkino.
Tarybos narė Ona Babonienė paklausė, ar administracijos direktoriui yra žinoma, kad savivaldybės, kurios buvo įsteigusios departamentus, šiandien jų atsisako.
D. Baltrušaitis žvaliai atsakė žinąs, kad šiuo metu departamentų atsisako Kauno savivaldybė, tačiau tik dėl to, kad ten administracijos direktorius turi 4 pavaduotojus.
„Jei man leistų turėti 2 pavaduotojus, galbūt tuomet nemąstytumėme apie departamentus“, – pateikė savo išlygas direktorius.
Biudžeto ir ekonominio socialinio vystymo komitetas šiam sprendimo projektui nepritarė. Komiteto vardu argumentus išdėstė tarybos narys Vaidas Kuzmarskis: „Administracijos direktoriui buvo užduotas klausimas, kokį ekonominį naudingumą duos šis projektas, tačiau į šį klausimą nebuvo atsakyta. Mano nuomone, esminis tikslas – susidoroti su nepageidaujamais specialistais.“
Švietimo, kultūros, sporto, teisėtvarkos ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas Linas Dargevičius taip pat išsakė bendrą komiteto nuomonę – sprendimo projektui nebuvo pritarta, kadangi pristatymo metu administracijos direktorius nesugebėjo atsakyti į kai kuriuos pateiktusklausimus. Tačiau šiandien, L. Dargevičiaus nuomone, direktorius atsižvelgė į komiteto narių pastabas bei pasiūlymus ir kai kuriuos dalykus sugebėjo paaiškinti logiškiau.Tarybos narys Liudas Kavaliauskas sakė turįs esminių pastabų šiam sprendimo projektui ir siūlė jį patobulinti. „Uždavus administracijos direktoriui klausimą, kuo departamentų direktoriai skirsis nuo pavaduotojų, per komiteto posėdį administracijos direktorius tiesiogiai atsakė, kad tai bus kaip ir pavaduotojai, turintys po 15 kategoriją. Tai koks čia ekonominis efektas – anksčiau vienas pavaduotojas turėjo 16 kategoriją, o dabar 2 departamentų direktoriai turės po 15 kategoriją ir abu jie turės parašo teisę“, – sukritikavo departamentų steigimą L. Kavaliauskas.
Tarybos narys turėjo daug priekaištų ir naujai įkurtiems skyriams: tarybos nariai, tvirtindami sprendimo projektą, iš karto turėtų žinoti, kiek kiekviename skyriuje dirbs specialistų ir kokios bus jų kategorijos. L. Kavaliausko nuomone, direktorius turėjo aiškiai informuoti,kiek ši pertvarka kainuos ir konkrečiais skaičiais pagrįsti ekonominį efektą.
Administracijos direktorius D. Baltrušaitis baigiamajame žodyje nieko naujo ir konkretaus nepasakė. „Valstybės tarnybos įstatyme numatyta, kokiame skyriuje kiek
turi būti vadovų ir specialistų bei kokios turi būti jų kategorijos. Leiskit man pačiam nuspręsti, aš nenoriu pristatinėti tarybai kiekvieną žmogų – kokią kategoriją suteiksiu sargui, priimsiu ar atleisiu valytojas“, – balansuodamas ant kantrybės trūkio ribos baigė kalbą administracijos direktorius.
Naujai Savivaldybės administracijos struktūrai pritarė 13 tarybos narių, 9 opozicijos nariai balsavo „prieš“.

Sudaryti nauji tarybos komitetai

Naujovių atsirado ir tarybos veikloje. Vietoje penkių kadencijos pradžioje suformuotų komitetų, kuriuose dirbo po 5 tarybos narius, sudaryti 3 komitetai, kiekviename iš jų dirbs po 8 tarybos narius. Anot mero, pagal naują tvarką sudaryti komitetai dirbs efektyviau, galės geriau išanalizuoti svarstomus klausimus. Be abejo, tarybos nariams padaugės darbo, tačiau, mero nuomone, jie neturėtų bijoti daugiau dirbti.
Biudžeto ir socialinio ekonominio vystymo komiteto nariais tapo J. Kenstavičius, A. Mielinis, L. Kavaliauskas, V. Kuzmarskis, V. Jacikas, S. Vaičius, K. Bartkutė, E. Juška;  Ūkio plėtros ir kaimo reikalų – Č. Kenstavičius, S. Matelis, G. Mikolaitis, R. Zubiela, D. Ulickas, V. Šimaitis, J. Garliauskienė, A. Kilčauskas; Švietimo, kultūros, sveikatos ir socialinių reikalų – R. Petrokienė, A. O. Radčeko, L. Dargevičius,  O. Babonienė, G. Rašimienė, E. Bartuševičiūtė, G. K. Galubauskas, R. Bartkus.
Komitetų sudėtį tarybos nariai patvirtino vienbalsiai.

Miesto parkui – išskirtinis dėmesys

Posėdžio metu buvo patikslintas 2011 m. Raseinių rajono savivaldybės biudžetas. Administracijos direktorius D. Baltrušaitis informavo, kurioms sritims asignavimai bus sumažinti, kiek atliko lėšų iš jau įgyvendintų projektų bei pristatė paskolinių lėšų perskirstymą: šiemet miesto parko sutvarkymui bus skirta 380 000 Lt, Raseinių dumblo apdorojimo įrenginių statybai – 153 000 Lt, Viduklės S. Stanevičiaus gimnazijos stadiono įrengimui -  92 000 Lt. Direktorius pabrėžė, kad perskirstant lėšas bendra skolinimosi suma nesikeičia ir nei vienas projektas dėl to nenukentės. Tačiau būtina surasti dar 100 000 Lt Savivaldybės posėdžių salės remontui, nes šiam reikalui yra gauta beveik 300 000 Lt europinių pinigų.Direktoriaus nuomone, geriau iš karto įrengti salę žmoniškai, nei paskui gailėtis, kad pridėjus šiek tiek daugiau pinigų buvo galima ją įrengti geriau.
Opozicijos atstovai, savaime suprantama, nebuvo patenkinti tokiu biudžeto patikslinimu.
Biudžeto ir ekonominio socialinio vystymo komitetui tądien atstovaujantis Vaidas Kuzmarskis pranešė, kad komiteto posėdyje šiam sprendimo projektui nebuvo pritarta. Priežastys – lėšos nuimamos nuo melioracijos statinių, gatvių rekonstrukcijos ir apšvietimo, per didelis dėmesys skirtas miesto parkui, nes pagrindinės lėšos iš šio perskirstymo būtent nueis jo tvarkymui. Tarybos nario L. Kavaliausko nuomone, miesto parkas yra prabangos objektas, į jį galima investuoti Savivaldybės pinigus tik tada, kai jų yra per daug: „Galėjome skirti daugiau pinigų Šiluvos administracinio pastato remontui, verkiant reikia remonto Girkalnio seniūnijos pastatui, o miesto parką tvarkyti tada, kai biudžetas bus perteklinis.“
Prieš pradedant balsavimą L. Kavaliauskas pareiškė: „Opozicija balsavime nedalyvauja, manykit, kad mūsų nėra salėje.“
„Kaip mes galime laikyti, kad jūsų nėra salėje, jei jūs sėdite“, – nusistebėjo meras. Tačiau su šiais žodžiais opozicijos nariai pakilo ir išėjo iš salės, taip įrodydami, kad
jų tikrai nėra salėje.
12 tarybos narių pritarė biudžeto patikslinimams, 1 susilaikė, likusieji balsavime nedalyvavo.

Patvirtintas mokyklų pertvarkos planas

Tarybos sprendimu pakeistas Raseinių rajono savivaldybės mokyklų steigimo, reorganizavimo, vidaus struktūros pertvarkymo 2009-2012 metų priemonių planas. Jonas Tamošaitis, laikinai einantis Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo pareigas, papasakojo, kad per paskutinius 10 metų Raseinių rajone mokinių skaičius sumažėjo 2 249, o per pastaruosius 3 metus – 700, iš jų vien Raseinių mieste – 177 mokiniais. Jo teigimu, tokius pokyčius lemia neracionalus mokinių pasiskirstymas. Dvi mokyklos – Prezidento Jono Žemaičio gimnazija ir Raseinių pagrindinė mokykla – turi neigiamą balansą, joms neužtenka mokinio krepšelio lėšų. Mokyklos, turinčios mažiau kaip 600 mokinių, ne visada traukiamos į investicines programas. J. Tamošaitis pažymėjo, kad įstatymu mokyklų reforma atidėta iki 2015 metų, tačiau Švietimo ministerija vidurinės mokyklas laiko neperspektyviomis, todėl būtų gerai dabar priimti sprendimą – taptų aiškesnė rajono mokyklų perspektyva.
Raseinių pagrindinės mokyklos pozicijas norėjo apginti LŠDPS Raseinių r. susivienijimo pirmininkas Vytautas Bulotas. Meras jam pasisakyti neleido, argumentuodamas, kad šis nebuvo iš anksto užsiregistravęs, tačiau pakomentavo iš Švietimo darbuotojų susivienijimo gautą raštą. Meras, ko gero pamiršęs neseniai prie Savivaldybės surengtą pagrindinės mokyklos bendruomenės piketą, teigė, kad šis raštas – tik vieno žmogaus nuomonė. Į opozicijos atstovų niurnėjimus meras atsakė, kad tiek darbiečiai, tiek socialdemokratai praėjusioje kadencijoje, iki balandžio 11 dienos, turėjo puikią progą priimti, jų nuomone, teisingą sprendimą. Tačiau šią naštą užkrovė ant 7-ojo šaukimo tarybos pečių.
Tarybai buvo pristatyti 5 galimi variantai, tačiau patvirtintas pirmasis: nuo šių metų rugsėjo 1d. 11 klasės komplektuojamos Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje, o nekomplektuojamos „Kalno“ ir „Šaltinio“ mokyklose – nuo 2012 m. šios mokyklos taps pagrindinėmis.Raseinių pagrindinėje mokykloje šį rugsėjį 5 klasės nebus komplektuojamos. Betygalos, Nemakščių ir Šiluvos mokyklos vidurinėmis išliks iki 2015 metų. Šiam variantui pritarė 14 tarybos narių.

2 Komentarai

 1. Klausimas

  2011-06-02 15:03

  Alio. Raseiniai, išspausdinta “Štai taip atrodo naujoji Savivaldybės administracijos struktūra” skiriasi nuo 2011-05-31 tarybos sprendimo Nr.(1.1)TS-60 1priede atspausdintos administracijos struktūros? Kodėl pažeistas pačios tarybos priimtas tarybos veiklos reglamentas ir prie projekto nepateiktas aiškinamasis raštas, iš kur žinoti Alio, Raseiniai, skaitytojui kokia ta struktūra iš tikrųjų yra ir kada buvo padaryta klaida – spausdinant laikraštyje, ar spausdinant tarybos sprendimo priede? Komitetai nepritarė, tarybos nariai prieštarauja, administracijos direktorius balansuoja ant kantrybės trūkio ribos, 13 “už”, opozicija prieš, sprendimas nežinia kuris teisingas priimtas, spektaklis tęsiasi…

 2. Lietuvaitė

  2011-06-02 20:11

  Gerbiamas Mere, administracijos direktoriau, žiūriu tarybos posėdžio transliaciją perTV.
  Jeigu 13 tarybos narių grupelė steigiate departamentus, komitetus, bent jau išmokite teisingai šiuos žodžius kirčiuoti. Paklausykite kiek Jūs darote lietuvių kalbos klaidų.