Tarybos nariai pasiskirstė darbus

Siųsti Versija spausdinimui

Kristina BENDŽIŪTĖ

Balandžio 26 dieną vyko antrasis Raseinių rajono savivaldybės 7-ojo šaukimo tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 24 tarybos nariai. Posėdžio pradžioje meras Remigijus Ačas jubiliejaus proga pasveikino Biudžeto skyriaus vedėją Aldoną Krivickienę, tarybos narį Darių Ulicką, šį mėnesį atšventusį ypatingą – 40-ąjį jubiliejų, bei tarybos narę Jūratę Garliauskienę eilinio gimtadienio proga. Tarybos narys Edgaras Juška, mero paragintas, perskaitė Medicinos darbuotojų dienos proga sveikatos apsaugos ministro R. Šukio atsiųstus padėkos raštus, kurie įteikti Raseinių ligoninės direktoriaus pavaduotojai medicinai Onai Sutkuvienei, Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro bendrosios praktikos gydytojai Aldonai Stirbienei. Mero padėkos raštais už atsakingą, kruopštų ir sąžiningą darbą apdovanotos šeimos gydytoja Renata Jokubauskienė bei akušerė Jadvyga Misevičienė.
Pasibaigus šventiniams sveikinimams ir nuslopus plojimams, buvo užregistruotos 4 Raseinių rajono savivaldybės tarybos frakcijos: koalicijos RASAI frakcija (seniūnas Jordanas Kenstavičius), partijos Tvarka ir teisingumas frakcija (seniūnė Aldona Ona Radčenko), koalicijos „Teisingas sprendimas“ bei Darbo partijos atstovus vienijanti frakcija „Už teisingus sprendimus“ (seniūnas Valdemaras Jacikas) ir Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija.
Tarybos narys Darius Ulickas oficialiai paskelbė, kad yra suformuota Raseinių rajono savivaldybės tarybos opozicija, t.y., valdančioji mažuma, kurios lyderiu vienbalsiai išrinktas tarybos narys Liudas Kavaliauskas.
Darbotvarkėje tebuvo vos 21 sprendimo projektas, tačiau posėdis užsitęsė daugiau nei tris valandas – daug laiko atėmė organizaciniai klausimai: komitetų, komisijų, valdybų sudarymas ir pan.

Patvirtinta tarybos komitetų sudėtis

Prieš patvirtinant darbotvarkę pasisakė tarybos narys Valdemaras Jacikas. Jis teigė labai nustebęs, kad į darbotvarkę nėra įtrauktas klausimas dėl komitetų sudarymo, nors įstatymai byloja, kad tarybos narys savo veiklą vykdo tarybos posėdžių metu, o tarp posėdžių – komitetų veikloje. V. Jacikas pateikė siūlymą sudaryti tarybos kadencijos laikotarpiui 5 komitetus. Tarybos nario siūlymui pritarta be diskusijų, būtent komitetų sudarymo klausimas buvo svarstytas pirmiausiai.
Biudžeto ir socialinio ekonominio vystymo komiteto nariais tapo Antanas Kilčauskas (pirmininkas), Jordanas Kenstavičius, Algimantas Mielinis, Vaidas Kuzmarskis, Valdemaras Jacikas;
Kaimo reikalų, ekologijos ir teritorijų planavimo – Darius Ulickas (pirmininkas), Česlovas Kenstavičius, Jūratė Garliauskienė, Gintautas Mikolaitis, Romaldas Zubiela;
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų – Regina Petrokienė (pirmininkė), Aldona Ona Radčenko, Gediminas Kazys Galubauskas, Edita Bartuševičiūtė;
Kultūros, švietimo, sporto, teisėtvarkos ir jaunimo reikalų – Linas Dargevičius (pirmininkas), Kristina Bartkutė, Edgaras Juška, Ona Babonienė, Gitana Rašimienė; Ūkio ir verslo plėtros, informacinės visuomenės kūrimo – Saulius Matelis (pirmininkas), Vaclovas Šimaitis, Liudas Kavaliauskas, Ričardas Bartkus, Sigitas Vaičius.Taip pat sudarytas Kontrolės komitetas, kurio pirmininku išrinktas Valdemaras Jacikas, pavaduotoju paskirtas Algimantas Mielinis, kiti komiteto nariai – Gediminas Galubauskas, Gitana Rašimienė, Regina Petrokienė, Linas Dargevičius.

Nauja valdžia – naujos ir  valdybos

Tarybos sprendimu buvo atšaukti VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro valdybos nariai.Vietoj jų Savivaldybės taryba delegavo kitus asmenis – Arvydą Spurgą, Dalią Skeberdienę, Vladą Šimaitį, Loretą Laugalienę. Už naujos sudėties užimtumo centro valdybą balsavo 14 tarybos narių.Savivaldybei pavaldžiose bendrovėse, pasibaigus kadencijos laikotarpiui, taip pat buvo atšauktos valdybos ir išrinkti nauji valdybų nariai.
Į UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ valdybą išrinkti Dainius Baltrušaitis, Vidmantas Merkliopas, Vaclovas Simonavičius, Algirdas Gricius, Ramūnas Maciukevičius;
UAB „Raseinių vandenys“ valdybos nariais tapo Rimantas Butkus,Algirdas Gricius, Dainius Baltrušaitis, Audrius Norkus, Arūnas Joneikis;
UAB „Raseinių autobusų parkas“ valdyba -  Dainius Šadauskis, Klemensas Šaulys, Regina Čepurnovienė, Pranas Gedminas, Rasa Šebelskienė;
UAB „Raseinių šilumos tinklai“ valdybos nariais išrinkti Linas Bielskis, Česlovas Grigužauskas, Gintautas Dukauskas, Jonas Stravinskas, Raimundas Jazdauskas.

Kontrolės ir audito tarnybai – nauji pavedimai

Savivaldybės mero iniciatyva buvo parengtas sprendimo projektas, įpareigojantis Kontrolės ir audito tarnybą iki birželio 1 d. atlikti ribotos apimties finansinius auditus Ariogalos ir Raseinių „Saulutės“ lopšeliuose-darželiuose bei Raseinių r. kultūros centre. Taip pat siūloma pratęsti Raseinių hipodromo finansinio veiklos audito terminus iki rugsėjo 15 dienos. Meras teigė gavęs informacijos, kad kultūros centre yra tam tikrų pažeidimų,veikla vykdoma neūkiškai, todėl jis negalįs vadovautis gandais ir privaląs patikrinti informaciją. O neseniai nutikusi istorija viename iš miesto darželių įrodė, kad į darželių veiklą taip pat negalima žiūrėti pro pirštus.   Sprendimo projektui dėl pavedimų Kontrolės ir audito tarnybai pritarė 14 tarybos narių, 10 susilaikė.

„Liepaitės“ direktorė atleista iš darbo

Savivaldybės administracija gavo Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorės Onutės Aldonos Kavolienės prašymą dėl atleidimo iš darbo. Atsižvelgiant į šį prašymą
bei teisės aktus, buvo parengtas sprendimo projektas.
Į posėdį atvykusi O. A. Kavolienė sakė apgailestaujanti, kad jos mylimiausiame darželyje susiklostė situacija, sutrikdžiusi visą kolektyvą. Vadovė atsiprašė visų, kurie
vienaip ar kitaip dėl šios situacijos nukentėjo, ir, jausdama moralinę atsakomybę, sakė paliekanti pareigas.
O. A. Kavolienės  atleidimui iš pareigų taryba pritarė vienbalsiai.

Vicemerui – platūs veiklos barai

Replikų sulaukė sprendimo projektas „Dėl mero pavaduotojo veiklos sričių nustatymo“. Pasirodo, mero pavaduotojui Sigitui Vaičiui patikėtos labai plačios veiklos
sritys, beveik prilygstančios mero veiklos sritims, tai: strateginis planavimas, viešosios paslaugos,  turto naudojimas, finansai, architektūra ir kraštotvarka, žemės ūkis,  švietimas, kultūra, sportas, turizmas, socialinė parama, vaiko teisių apsauga, ekologija, sveikatos priežiūra,  tarptautinis bendradarbiavimas. R. Ačas akcentavo, kad
jo pavaduotojas neturėtų apsiriboti viena ar keliomis siauromis veiklos sritimis: „Tiek mero, tiek vicemero kuruojamos sritys sutampa, ir mes abu prisiimame atsakomybę.“
„Kaip visi žinome, – teigė tarybos narys Gintautas Mikolaitis, – sudarant valdančiąją daugumą Sigito balsas buvo lemiamas. Ar dėl to jam atiduodama tiek daug galimybių?“
Meras trumpai atsakė, kad sudarant valdančiąją daugumą visų 14 tarybos narių balsai buvo vienodai svarbūs, o tai, kad vicemerui suteikiama daugiau įgaliojimų, visai
nereiškia, kad taip jį bandoma papirkti ar panašiai.
Tarybos nario Valdemaro Jaciko manymu, jei meras su savo pavaduotoju nori dirbti ranka rankon – tegul, tačiau tada nereikalingas joks sprendimo projektas. „Priimant tokį sprendimą, meras nori „nusiplauti“ nuo visų problemų, uždėdamas jas ant vicemero pečių. O jei nutiks kas negero, sakys, kad tai vicemero sritis“, – išsakė savo nuomonę V. Jacikas.
Meras atkirto, kad taip nenutiksią, o jei dabartinė opozicija sugalvosianti įteikti interpeliaciją, tai nepagailėsianti nei mero, nei vicemero.
Sprendimo projektui pritarė 22 tarybos nariai, 2 susilaikė.

Pirmieji pokyčiai administracijos struktūroje

Atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos direktoriaus bei mero siūlymus, buvo parengtas sprendimo projektas atlikti Savivaldybės administracijos struktūros pakeitimus – į vieną skyrių sujungti Personalo skyrių ir Juridinį skyrių.Pasak administracijos direktoriaus Dainiaus Baltrušaičio, tai vienas pirmųjų žingsnių reorganizuojant Savivaldybės administracijos darbą. „Iš paskutiniųjų įvykių galime spręsti, kad Juridinio skyriaus vedėjas neatliko savo darbo pakankamai gerai. Todėl
mažiname etatą, Juridinį skyrių jungiame prie Personalo skyriaus. Greičiausiai samdysime išorinę kompaniją, kuri atliks tuos darbus.“
Tarybos narys G. Mikolaitis paklausė, kokia bus finansinė nauda ir ar būtina iš karto keisti administracijos struktūrą, galbūt užtektų pakeisti tik skyriaus vadovą.
Šįkart atsakė meras: „Neturimetikslo atleidinėti žmones, mes prisiimame atsakomybę už tą laikotarpį, kurį būsime valdžioje. Įsivaizduojame kitokį savivaldybės
administracijos darbą, todėl ir daromas šis žingsnis.“
Tarybos narys V. Jacikas uždavė klausimą administracijos direktoriui: „Ko nepadarė Juridinis skyrius, jei ketinate samdyti išorinę kompaniją, kai net biudžete tam
nėra numatyta lėšų. Ar tai nėra bandymas užglaistyti jūsų kvailystes, padarytas praeitoje kadencijoje – pralaimėtus du teismo procesus?“
Administracijos direktorius teigė, kad praeitoje kadencijoje padarytų klaidų nereikėtų priskirti jam, nes vienu atveju sprendimą priėmė taryba, o kitas teismo procesas dar nepasibaigęs. O dėl taupymo, tai kai kurios padarytos klaidos gali kainuoti brangiau, nei pašalinė pagalba.
Tarybos sprendimu nuo gegužės 10 dienos  Personalo ir Juridinis skyriai bus sujungti į Personalo ir teisės skyrių, „už“ balsavo 14 tarybos narių.

Raudoną vėliavėlę keis į mero ženklelį

Išnagrinėjus darbotvarkę opozicijos atstovai Darius Ulickas, Gintautas Mikolaitis ir Valdemaras Jacikas užvertė merą ir administracijos direktorių įvairiais klausimais: apie seniūnų konkursus, teisminius procesus, gatvių remontą, parketo lakavimą, jaunųjų tvarkiečių neabejingumą akcijai „Darom“ ir t.t. Tačiau esminis buvo paskutinis klausimas: kodėl meras vietoje mero ženklelio segi raudoną vėliavėlę. Meras nebeturėjo kitos išeities, kaip tik prisipažinti, kad gegužės 28 dieną numatyta surengti mero inauguraciją. Jis pakvietė visus tarybos narius dalyvauti iškilmėse ir pažadėjo, kad nuo tos dienos segės mero ženklelį.

1 Komentaras

 1. Džiaugiuosi

  2011-04-28 13:30

  1. S.Vaičius dirbdamas versle išmoko strategiškai planuoti, todėl UAB “Joklė” “mirusi siela” Registrų centre nuo 1998 metų, UAB “Raseinių paslaugos” likviduojamas nuo 2002 metų ir niekaip neįveikimas. UAB “Regvila” siuvėjos galimai užrakintos. Bendrovės neteikia Registrų centrui finansinių ataskaitų ir akcininkų sąrašų. Visų trijų UAB-ų adresas Vytauto Didžiojo g.11, Raseiniai. Tinkamas vicemeras, džiaugiuosi, auksinis.
  2. Atleido Liepaitės direktorę, o kas morkas atiduos?
  3. Juristas Pocius bylas pralošia jau nuo visas penkmetis, o Jūs tik dabar pastebėjote. Tai kas, kad apskustas teismo sprendimas, vistiek pralos valdžia, dar delspinigius ir moralinę žalą reikės mokėti. Vistiek apmoka iš direktoriaus rezervo.
  4. Konkursus konkrečiam asmeniui formuluoja Kedavičienė, taip pataikaudamai, bet ir nepraleisdama progos įgelti. Reikia atlikti studiją samdant išorinę kompaniją. Solidžiau atrodo.