Tarybos nariai pasiskirst? darbus

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?

Balandio 26 dien? vyko antrasis Raseini? rajono savivaldyb?s 7-ojo aukimo tarybos pos?dis, kuriame dalyvavo 24 tarybos nariai. Pos?dio pradioje meras Remigijus A?as jubiliejaus proga pasveikino Biudeto skyriaus ved?j? Aldon? Krivickien?, tarybos nar? Dari? Ulick?, ? m?nes? atventus? ypating? 40-?j? jubiliej?, bei tarybos nar? J?rat? Garliauskien? eilinio gimtadienio proga. Tarybos narys Edgaras Juka, mero paragintas, perskait? Medicinos darbuotoj? dienos proga sveikatos apsaugos ministro R. ukio atsi?stus pad?kos ratus, kurie ?teikti Raseini? ligonin?s direktoriaus pavaduotojai medicinai Onai Sutkuvienei, Raseini? pirmin?s sveikatos priei?ros centro bendrosios praktikos gydytojai Aldonai Stirbienei. Mero pad?kos ratais u atsaking?, kruopt? ir s?ining? darb? apdovanotos eimos gydytoja Renata Jokubauskien? bei akuer? Jadvyga Misevi?ien?.
Pasibaigus ventiniams sveikinimams ir nuslopus plojimams, buvo uregistruotos 4 Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos frakcijos: koalicijos RASAI frakcija (seni?nas Jordanas Kenstavi?ius), partijos Tvarka ir teisingumas frakcija (seni?n? Aldona Ona Rad?enko), koalicijos Teisingas sprendimas bei Darbo partijos atstovus vienijanti frakcija U teisingus sprendimus (seni?nas Valdemaras Jacikas) ir Lietuvos socialdemokrat? partijos frakcija.
Tarybos narys Darius Ulickas oficialiai paskelb?, kad yra suformuota Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos opozicija, t.y., valdan?ioji mauma, kurios lyderiu vienbalsiai irinktas tarybos narys Liudas Kavaliauskas.
Darbotvark?je tebuvo vos 21 sprendimo projektas, ta?iau pos?dis usit?s? daugiau nei tris valandas daug laiko at?m? organizaciniai klausimai: komitet?, komisij?, valdyb? sudarymas ir pan.

Patvirtinta tarybos komitet? sud?tis

Prie patvirtinant darbotvark? pasisak? tarybos narys Valdemaras Jacikas. Jis teig? labai nusteb?s, kad ? darbotvark? n?ra ?trauktas klausimas d?l komitet? sudarymo, nors ?statymai byloja, kad tarybos narys savo veikl? vykdo tarybos pos?di? metu, o tarp pos?di? komitet? veikloje. V. Jacikas pateik? si?lym? sudaryti tarybos kadencijos laikotarpiui 5 komitetus. Tarybos nario si?lymui pritarta be diskusij?, b?tent komitet? sudarymo klausimas buvo svarstytas pirmiausiai.
Biudeto ir socialinio ekonominio vystymo komiteto nariais tapo Antanas Kil?auskas (pirmininkas), Jordanas Kenstavi?ius, Algimantas Mielinis, Vaidas Kuzmarskis, Valdemaras Jacikas;
Kaimo reikal?, ekologijos ir teritorij? planavimo Darius Ulickas (pirmininkas), ?eslovas Kenstavi?ius, J?rat? Garliauskien?, Gintautas Mikolaitis, Romaldas Zubiela;
Sveikatos apsaugos ir socialini? reikal? Regina Petrokien? (pirminink?), Aldona Ona Rad?enko, Gediminas Kazys Galubauskas, Edita Bartuevi?i?t?;
Kult?ros, vietimo, sporto, teis?tvarkos ir jaunimo reikal? Linas Dargevi?ius (pirmininkas), Kristina Bartkut?, Edgaras Juka, Ona Babonien?, Gitana Raimien?; ?kio ir verslo pl?tros, informacin?s visuomen?s k?rimo Saulius Matelis (pirmininkas), Vaclovas imaitis, Liudas Kavaliauskas, Ri?ardas Bartkus, Sigitas Vai?ius.Taip pat sudarytas Kontrol?s komitetas, kurio pirmininku irinktas Valdemaras Jacikas, pavaduotoju paskirtas Algimantas Mielinis, kiti komiteto nariai Gediminas Galubauskas, Gitana Raimien?, Regina Petrokien?, Linas Dargevi?ius.

Nauja valdia naujos ir valdybos

Tarybos sprendimu buvo ataukti V? Raseini? ne?gali?j? dienos uimtumo centro valdybos nariai.Vietoj j? Savivaldyb?s taryba delegavo kitus asmenis Arvyd? Spurg?, Dali? Skeberdien?, Vlad? imait?, Loret? Laugalien?. U naujos sud?ties uimtumo centro valdyb? balsavo 14 tarybos nari?.Savivaldybei pavaldiose bendrov?se, pasibaigus kadencijos laikotarpiui, taip pat buvo atauktos valdybos ir irinkti nauji valdyb? nariai.
? UAB Raseini? komunalin?s paslaugos valdyb? irinkti Dainius Baltruaitis, Vidmantas Merkliopas, Vaclovas Simonavi?ius, Algirdas Gricius, Ram?nas Maciukevi?ius;
UAB Raseini? vandenys valdybos nariais tapo Rimantas Butkus,Algirdas Gricius, Dainius Baltruaitis, Audrius Norkus, Ar?nas Joneikis;
UAB Raseini? autobus? parkas valdyba - Dainius adauskis, Klemensas aulys, Regina ?epurnovien?, Pranas Gedminas, Rasa ebelskien?;
UAB Raseini? ilumos tinklai valdybos nariais irinkti Linas Bielskis, ?eslovas Griguauskas, Gintautas Dukauskas, Jonas Stravinskas, Raimundas Jazdauskas.

Kontrol?s ir audito tarnybai nauji pavedimai

Savivaldyb?s mero iniciatyva buvo parengtas sprendimo projektas, ?pareigojantis Kontrol?s ir audito tarnyb? iki birelio 1 d. atlikti ribotos apimties finansinius auditus Ariogalos ir Raseini? Saulut?s lopeliuose-dareliuose bei Raseini? r. kult?ros centre. Taip pat si?loma prat?sti Raseini? hipodromo finansinio veiklos audito terminus iki rugs?jo 15 dienos. Meras teig? gav?s informacijos, kad kult?ros centre yra tam tikr? paeidim?,veikla vykdoma ne?kikai, tod?l jis negal?s vadovautis gandais ir prival?s patikrinti informacij?. O neseniai nutikusi istorija viename i miesto dareli? ?rod?, kad ? dareli? veikl? taip pat negalima i?r?ti pro pirtus. Sprendimo projektui d?l pavedim? Kontrol?s ir audito tarnybai pritar? 14 tarybos nari?, 10 susilaik?.

Liepait?s direktor? atleista i darbo

Savivaldyb?s administracija gavo Raseini? lopelio-darelio Liepait? direktor?s Onut?s Aldonos Kavolien?s praym? d?l atleidimo i darbo. Atsivelgiant ? ? praym?
bei teis?s aktus, buvo parengtas sprendimo projektas.
? pos?d? atvykusi O. A. Kavolien? sak? apgailestaujanti, kad jos mylimiausiame darelyje susiklost? situacija, sutrikdiusi vis? kolektyv?. Vadov? atsipra? vis?, kurie
vienaip ar kitaip d?l ios situacijos nukent?jo, ir, jausdama moralin? atsakomyb?, sak? paliekanti pareigas.
O. A. Kavolien?s atleidimui i pareig? taryba pritar? vienbalsiai.

Vicemerui plat?s veiklos barai

Replik? sulauk? sprendimo projektas D?l mero pavaduotojo veiklos sri?i? nustatymo. Pasirodo, mero pavaduotojui Sigitui Vai?iui patik?tos labai pla?ios veiklos
sritys, beveik prilygstan?ios mero veiklos sritims, tai: strateginis planavimas, vieosios paslaugos, turto naudojimas, finansai, architekt?ra ir kratotvarka, em?s ?kis, vietimas, kult?ra, sportas, turizmas, socialin? parama, vaiko teisi? apsauga, ekologija, sveikatos priei?ra, tarptautinis bendradarbiavimas. R. A?as akcentavo, kad
jo pavaduotojas netur?t? apsiriboti viena ar keliomis siauromis veiklos sritimis: Tiek mero, tiek vicemero kuruojamos sritys sutampa, ir mes abu prisiimame atsakomyb?.
Kaip visi inome, – teig? tarybos narys Gintautas Mikolaitis, – sudarant valdan?i?j? daugum? Sigito balsas buvo lemiamas. Ar d?l to jam atiduodama tiek daug galimybi??
Meras trumpai atsak?, kad sudarant valdan?i?j? daugum? vis? 14 tarybos nari? balsai buvo vienodai svarb?s, o tai, kad vicemerui suteikiama daugiau ?galiojim?, visai
nereikia, kad taip j? bandoma papirkti ar panaiai.
Tarybos nario Valdemaro Jaciko manymu, jei meras su savo pavaduotoju nori dirbti ranka rankon tegul, ta?iau tada nereikalingas joks sprendimo projektas. Priimant tok? sprendim?, meras nori nusiplauti nuo vis? problem?, ud?damas jas ant vicemero pe?i?. O jei nutiks kas negero, sakys, kad tai vicemero sritis, – isak? savo nuomon? V. Jacikas.
Meras atkirto, kad taip nenutiksi?, o jei dabartin? opozicija sugalvosianti ?teikti interpeliacij?, tai nepagail?sianti nei mero, nei vicemero.
Sprendimo projektui pritar? 22 tarybos nariai, 2 susilaik?.

Pirmieji poky?iai administracijos strukt?roje

Atsivelgiant ? Savivaldyb?s administracijos direktoriaus bei mero si?lymus, buvo parengtas sprendimo projektas atlikti Savivaldyb?s administracijos strukt?ros pakeitimus ? vien? skyri? sujungti Personalo skyri? ir Juridin? skyri?.Pasak administracijos direktoriaus Dainiaus Baltruai?io, tai vienas pirm?j? ingsni? reorganizuojant Savivaldyb?s administracijos darb?. I paskutini?j? ?vyki? galime spr?sti, kad Juridinio skyriaus ved?jas neatliko savo darbo pakankamai gerai. Tod?l
mainame etat?, Juridin? skyri? jungiame prie Personalo skyriaus. Grei?iausiai samdysime iorin? kompanij?, kuri atliks tuos darbus.
Tarybos narys G. Mikolaitis paklaus?, kokia bus finansin? nauda ir ar b?tina i karto keisti administracijos strukt?r?, galb?t utekt? pakeisti tik skyriaus vadov?.
?kart atsak? meras: Neturimetikslo atleidin?ti mones, mes prisiimame atsakomyb? u t? laikotarp?, kur? b?sime valdioje. ?sivaizduojame kitok? savivaldyb?s
administracijos darb?, tod?l ir daromas is ingsnis.
Tarybos narys V. Jacikas udav? klausim? administracijos direktoriui: Ko nepadar? Juridinis skyrius, jei ketinate samdyti iorin? kompanij?, kai net biudete tam
n?ra numatyta l??. Ar tai n?ra bandymas uglaistyti j?s? kvailystes, padarytas praeitoje kadencijoje – pralaim?tus du teismo procesus?
Administracijos direktorius teig?, kad praeitoje kadencijoje padaryt? klaid? nereik?t? priskirti jam, nes vienu atveju sprendim? pri?m? taryba, o kitas teismo procesas dar nepasibaig?s. O d?l taupymo, tai kai kurios padarytos klaidos gali kainuoti brangiau, nei paalin? pagalba.
Tarybos sprendimu nuo gegu?s 10 dienos Personalo ir Juridinis skyriai bus sujungti ? Personalo ir teis?s skyri?, u balsavo 14 tarybos nari?.

Raudon? v?liav?l? keis ? mero enklel?

Inagrin?jus darbotvark? opozicijos atstovai Darius Ulickas, Gintautas Mikolaitis ir Valdemaras Jacikas uvert? mer? ir administracijos direktori? ?vairiais klausimais: apie seni?n? konkursus, teisminius procesus, gatvi? remont?, parketo lakavim?, jaun?j? tvarkie?i? neabejingum? akcijai Darom ir t.t. Ta?iau esminis buvo paskutinis klausimas: kod?l meras vietoje mero enklelio segi raudon? v?liav?l?. Meras nebetur?jo kitos ieities, kaip tik prisipainti, kad gegu?s 28 dien? numatyta surengti mero inauguracij?. Jis pakviet? visus tarybos narius dalyvauti ikilm?se ir paad?jo, kad nuo tos dienos seg?s mero enklel?.

1 Komentaras

 1. Diaugiuosi

  2011-04-28 13:30

  1. S.Vai?ius dirbdamas versle imoko strategikai planuoti, tod?l UAB “Jokl?” “mirusi siela” Registr? centre nuo 1998 met?, UAB “Raseini? paslaugos” likviduojamas nuo 2002 met? ir niekaip ne?veikimas. UAB “Regvila” siuv?jos galimai urakintos. Bendrov?s neteikia Registr? centrui finansini? ataskait? ir akcinink? s?ra?. Vis? trij? UAB-? adresas Vytauto Didiojo g.11, Raseiniai. Tinkamas vicemeras, diaugiuosi, auksinis.
  2. Atleido Liepait?s direktor?, o kas morkas atiduos?
  3. Juristas Pocius bylas praloia jau nuo visas penkmetis, o J?s tik dabar pasteb?jote. Tai kas, kad apskustas teismo sprendimas, vistiek pralos valdia, dar delspinigius ir moralin? al? reik?s mok?ti. Vistiek apmoka i direktoriaus rezervo.
  4. Konkursus konkre?iam asmeniui formuluoja Kedavi?ien?, taip pataikaudamai, bet ir nepraleisdama progos ?gelti. Reikia atlikti studij? samdant iorin? kompanij?. Solidiau atrodo.