Tarybos posėdžiai

Naujoji valdia audia savo voratinkl? (2)

Kristina BENDI?T?
Sausio 20 dien? vykusiame 60- ajame Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos pos?dyje dalyvavo 23 tarybos nariai: 11 valdan?iosios daugumos atstov? ir 12 opozicijos nari?. Pos?dio metu svarstyta 19 sprendimo projekt?.

Skaityti daugiau

Vienam nueinant, kitam pareinant (1)

Kristina BENDI?T?
Raseini? rajono savivaldyb?s taryba net prie pat Naujuosius nepamiro savo ventos misijos tarnyst?s rajono mon?ms, ir gruodio 29 dien? sureng? 58-?j?, paskutin?j? 2010 met? tarybos pos?d?. Meras Dainius

Skaityti daugiau

Jei pasi?lo k?d?, s?sk nedvejodamas. Paskui isiaikinsi… (0)

Kristina BENDI?T?
Trylikos Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos nari? uma?ios gruodio 13 dien? nuversti mer? Petr? Vebavi?i? neideg?. Ta?iau, kaip sakoma, nuo likimo nepab?gsi. Gruodio 16 dien? vykusiame Tarybos pos?dyje mero galva

Skaityti daugiau

Tikrosios koalicijos gri?ties prieastys (2)

Kristina Bendi?t?
Pastarosiomis savait?mis m?s? rajon? ugriuvo politiniai neramumai. Trys iki iol valdan?iajai daugumai priklaus? Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos nariai, Darbo partijos atstovai, netik?tai nutrauk? savo veikl? valdan?iojoje koalicijoje. ?vykus politiniam

Skaityti daugiau

R?pinosi kaip namikiais, o ilyd?tas kaip svetimas (1)

Kristina BENDI?T?
Lapkri?io 25 d. ? 55-?j? Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos pos?d? nepating?jo susirinkti visi 25 Tarybos nariai. Galime tik sp?lioti, kas nul?m? tok? gaus? dalyvavim? pos?dyje jubiliejinis mero Petro

Skaityti daugiau

54-asis (0)

Kristina BENDI?T?
Spalio 21 dien? ? 54-?j? Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos pos?d? atskub?jo net 23 tarybos nariai. Pos?dio pradioje meras Petras Vebavi?ius drauge su savo pavaduotoja Gitana Raimiene graaus 60-ojo jubiliejaus

Skaityti daugiau

Didysis politik? ou ?gauna pagreit? (0)

Kristina BENDI?T?
Rugs?jo 9 dien? ? 53-?j? Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos pos?d? po ilg?, daugiau nei du m?nesius usit?susi? atostog? sugu?jo 23 Tarybos nariai. Prie patvirtinant darbotvark? gimtadienio proga pasveikinta porel?

Skaityti daugiau

Preliminariai nustatyta 13-os tarybos nari? vert? (0)

Kristina BENDI?T?
Birelio 22 dien? vykusiame 52-ajame Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos pos?dyje dalyvavo viso labo tik 19 tarybos nari?, ypa? praret?jusios atrod? socialdemokrat? gretos. Ta?iau, kaip ir kiekvieno pos?dio pradioje, meras

Skaityti daugiau

Kas kaip imano, taip sau reklam? daro (0)

Kristina BENDI?T?
Gegu?s 27 dien? vykusiame 51-ajame Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos pos?dyje buvo svarstyti ir patvirtinti 29 sprendim? projektai. Pos?dio pradioje veiklos ataskaitas pateik? Kauno apskrities VPK Raseini? rajono policijos komisariato

Skaityti daugiau

Savivaldyb? ?vykdo daugiau nei pus? gyventoj? praym? (0)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Savo veiklos ataskait? pristat?s Raseini? rajono meras Petras Vebavi?ius sulauk? politik? priekait?, kad neatrodo pakankamai pasitemp?s.
Vyrauja praymai d?l em?s
Pra?jusiais metais Raseini? rajono savivaldyb? i gyventoj? sulauk? 557 praym?.

Skaityti daugiau