Tarybos posėdžiai

Raseini? rajono savivaldyb?s pinigin?je daug skyli? (0)

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Rajono tarybos pos?dyje paaik?jo, kad kai kurios skyl?s tokios pla?ios, jog pro jas gal?t? ikristi net tris milijonus lit? virijan?ios sumos.
L?? surinkta maiau
Apie Raseini? pinigin?s turin? ir skyles

Skaityti daugiau

Savivaldyb?s biudetas patvirtintas (0)

Savivaldyb?s biudetas patvirtintas Vasario 11 d. Savivaldyb?s administracijos direktorius Dainius Baltruaitis pristat? sprendimo projekt? D?l 2010 met? Raseini? rajono savivaldyb?s biudeto patvirtinimo . Pirm? kart? Raseini? savivaldyb?s istorijoje biudetas buvo

Skaityti daugiau

N?ra to pos?dio, kuris neieit? ? ger? (0)

Kristina BENDI?T?
N?ra to pos?dio, kuris neieit? kakam ? ger?, kita vertus, n?ra to sprendimo, kuris neatnet? kakam nieko gero. ? pirm?j? iais metais, 44-?j? Savivaldyb?s tarybos pos?d?, vykus? sausio 28

Skaityti daugiau

Ateitis parodys, ar Tigr? erzina raudona spalva (0)

Kristina BENDI?T?
Gruodio 30 dien?, kai daugelis biudetini? ?staig? darbuotoj? ?lsta naujametiniuose ibur?liuose, Raseini? savivaldyb?s tarybos nariai, jausdami didiul? atsakomyb? rajono gyventojams, rinkosi ? 43-?j?, paskutin?j? pra?jusi? met? Tarybos pos?d?. Sprendimo

Skaityti daugiau

Li?dna tiesa: rajone padid?jo iukli? kiekis (0)

Kristina BENDI?T?
Gruodio 17 dien? vyko 42-asis Rajono tarybos pos?dis, kuriame dalyvavo 22 Tarybos nariai. Kaip visada, pos?dio pradioje pamin?ti malon?s ?vykiai. Meras Petras Vebavi?ius primin?, jog pra?jusiame Tarybos pos?dyje nutarta,

Skaityti daugiau

?statymas ar lov? – tai kur klausimas (0)

Kristina BENDI?T?
Lapkri?io 19 dien? vyk?s 41-asis Raseini? rajono savivaldyb?s Tarybos pos?dis prasid?jo pakiliai: mero pavaduotoja Gitana Raimien? perskait? lyrikus sveikinimo odius, skirtus merui Petrui Vebavi?iui, ? m?nes? ven?ian?iam 59-?j? gimtadien?

Skaityti daugiau

Kam skol? nata, o kam stadionas (1)

Spalio 29 dien? vykusiame Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos 40-ajame pos?dyje dalyvavo visi 25 Tarybos nariai, i viso svarstytas ir patvirtintas 41 sprendimo projektas. D?l valdios m?s? rajone konfrontuojan?ios politin?s j?gos

Skaityti daugiau

Apie emait?, ako?ius ir kitus einamuosius klausimus (1)

Kristina BENDI?T?
?kanot? rugs?jo 24 dienos ryt? V.Grybo emaitis, kaip visuomet, savo ranka rod? piet? krypt?, o Rajono tarybos nariai ir kiti suinteresuoti asmenys jud?jo prieinga linkme: kop? Savivaldyb?s laiptais skub?dami

Skaityti daugiau

Paskutinis vasaros ketvirtadienis (0)

Kristina BENDI?T?
Rugpj??io 27 dien?, paskutin?j? ios vasaros ketvirtadien?, Raseini? rajono savivaldyb?s didiojoje sal?je v?l susirinko graus b?rys dar vasarikomis nuotaikomis gyvenan?i? Tarybos nari?. Prasid?jo 6-ojo aukimo tarybos 38-asis pos?dis. Meras

Skaityti daugiau

Trys minut?s moralei (0)

Birelio 25 dien? vyko 6 – ojo aukimo 36 – asis rajono Tarybos pos?dis, kuriame dalyvavo 23 Tarybos nariai. Pos?dio pradioje meras Petras Vebavi?ius Savivaldyb?s vardu pasveikino birelio m?nes? gimtadien?

Skaityti daugiau