TAU student? vienos dienos etnokult?rin? stovykla Rumik?se

Versija spausdinimui

Raseini? Tre?iojo amiaus universiteto (toliau TAU) universiteto studentai birelio 15 dien? dalyvavo vienos dienos etnokult?rin?je stovykloje Rumik?se. ? Lietuvos liaudies buities muziej? pajud?jo du pilnut?liai autobusai: vienas i Ariogalos, kitas i Raseini?. Visi norintys studentai gal?jo dalyvauti ekskursijas, edukacijas ir autobuso ilaidas finansavo Raseini? rajono vietimo pagalbos tarnyba i Raseini? rajono savivaldyb?s finansuojamos programos Raseini? TAU veikloms ?gyvendinti.
Studentai, lydimi ekskursij? gid?, tur?jo galimyb? susipainti su Lietuvos liaudies buities muziejaus ekspozicijomis po atviru dangumi. Aplank? visus etninius regionus, nueidami net po 67 kilometrus. Po piet? prasid?jo edukacijos, j? buvo keturios: Temin? ekskursija po dvar?, Kai … buvau, jaunim?lin ?jau, Darbai ir odiai i b?r? gyvenimo, Krydirbyst?s interpretacij? k?rybin?s dirbtuv?s.
Labai ?domu buvo susipainti su Aristav?l?s dvaru. Jame ?rengta mobili ir interaktyvi XVIII a. pab. XIX a. vid. dvaro ekspozicija, kurioje per skirtingus poj??ius uosl?, skon?, reg?, klaus?, lyt?jim? TAU studentai paino ir io konkretaus dvaro, ir apskritai Lietuvos dvar? kult?r?. Pavyzdiui, iame keliaujan?iame dvare ?rengtas fotoveidrodis, jame buvo galima interaktyviai pasimatuoti dvarikus drabuius ir isineti atspausdint? nuotrauk?. Unikal?s Aristav?l?s dvaro r?mai vertingas baroko laikotarpio lietuvi? medin?s architekt?ros pavyzdys, kur? buvo galima ivysti Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumik?se. ie r?mai nepasiymi dideliu masteliu ir prabanga, ta?iau yra gerai ilaik? tipik? bajorikos rezidencijos vaizd?, palikime atsispindi viduriniojo bajorijos sluoksnio materialin? ir dvasin? kult?ra.
Kita edukacija Kai … buvau, jaunim?lin ?jau buvo apie tai, kada prasideda ir baigiasi graiausias amiaus tarpsnis jaunyst?? Ar vienodai ? j? proseneli? laikais ?engdavo merginos ir vaikinai? Kaip tampama jaunimo bendruomen?s nariu? Atsakymus ? iuos klausimus buvo galima suinoti vieint XX a. pr. Auktaitijos Pakapi? gry?ioje ir dalyvaujant edukaciniame usi?mime Kai buvau, jaunim?lin ?jau. Kaip buvo pramogaujama TAU studentai paband? patys. Kalb?josi apie mogaus amiaus samprat? senosiose kult?rose, band? nusakyti savo gimimo dat?, sugretindami j? su didiaisiais ?vykiais ar vyresnumu eimoje. Isiaikino atsinetinio vardo ir pirmagimyst?s teis?s prasm?. Aptar? amiaus tarpsni? supratim?
XIX a. pab. XX a. pr., analizavo poky?ius, pakalb?jo apie jaunimo brandos apeigas, vaikin? ir mergin? brandos apeig? skirtumus. Improvizuotai ?ra? ? bernus ir pak?l? ? merg? suol?, iband? an? laik? jaunimo aidimus. Suinojo, kas yra bergdinink? ir senbernis Sidaras ir galb?t netgi tai, kada baigiasi jaunyst?.
Ariogalos fakulteto studentai dalyvavo edukacijoje Darbai ir odiai i b?r? gyvenimo. Usi?mimas vyko Gintalik?s sodyboje emaitijoje, ten studentai klaus?si pasakojimo apie Kristijono Donelai?io poemoje Metai apraom? emdirbio met? cikl?, b?r? darbus, susipaino su m?s? prot?vi? buitimi, naudotais ?rankiais, padargais ir taikytomis technologijomis. Edukacija atvaizdavo Donelai?io poemoje vaizduojamus keturis met? laikus ir juos lydin?ius darbus. Kiekvienos dalies pradioje studentai klaus?si skaitomos trumpos poemos itraukos.
Dar viena edukacija, kuri? iklaus? Raseini? TAU studentai, Krydirbyst?s interpretacij? k?rybin?s dirbtuv?s. Krydirbyst? savotika amato, meno ir tik?jimo sintez?. Tai unikali lietuvi? liaudies meno aka, ? UNESCO edevr? s?ra? ?rayta 2001 m. Per edukacij? vadovas Gintaras supaindino su krydirbyst?s istorija, koplytstulpi?, stogastulpi?, koplyt?li?, kryi? puoybiniais elementais ir puoybai naudojam? simboli? reikm?mis. Studentams buvo pasi?lyta i pateikt? detali? patiems sukurti savo kryel? ar kryiaus puoybin? element? saul?. Vieni tai k?r? pagal pateiktus pavyzdius eskizus, kiti pagal savo k?rybinius geb?jimus.
Vienos dienos paintis su etnokult?ra, lietuvi? papro?iais ir tradicijomis prab?go kaip akimirka. Daug kas buvo nauja, daug kas inoma, tik reik?jo prisiminti. Raseini? TAU studentai d?kojo u galimyb? sugr?ti ? jaunyst? ir priminim?, kad tur?t? dalintis savo iniomis ir atmintimi su savo vaikais ir an?kais.
Raseini? rajono vietimo pagalbos
tarnybos informacija

Komentarų nėra