Teatralizuota edukacija Pirma pagalba draugui

Versija spausdinimui

Raseini? meno mokyklos teatras Svajoklis (mokyt. Romena Godelyt?-Irkmonien?), Lietuvos Raudonojo Kryiaus Raseini? skyrius (soc. pedagog? Laimona Liaukien?) ir Visuomen?s sveikatos biuras (instruktor? Laima Galinaitien?) organizavo bendrus teatralizuotus edukacinius pirmosios pagalbos usi?mimus vaikams: Pirmosios pagalbos kursas, viktorina A galiu pad?ti ir teatralizuota edukacin? pamoka Pirma pagalba draugui.
Pirmame renginyje vaikai susipaino su svarbiausiomis pirmosios pagalbos temomis: pagalbos tarnybos, pirmosios pagalbos veiksm? seka, pradinis gaivinimas, pirmoji pagalba nusideginus, apsinuodijus, uspringus, l?us kaului, nusibrozdinus, susieidus, kraujuojant i nosies, patekus svetimk?niui ? nos? ir ak?, itikus saul?s sm?giui, sk?stant. Visuomen?s sveikatos biuro ir Lietuvos Raudonojo Kryiaus Raseini? skyriaus pirmosios pagalbos instruktor? L. Galinaitien? ne tik ved? mokymus, bet ir paruo? ?domias uduotis viktorinai. Vaikai noriai dalyvavo, atsakin?jo ? klausimus ir dalinosi savo patirtimi.
Renginio pabaigoje dalyviams buvo ?teiktos atminimo dovan?l?s ir paym?jimai, kad s?kmingai baig? pirmosios pagalbos ?g?di? mokymosi kurs?.
Teatralizuotame antrajame edukaciniame renginyje Lietuvos Raudonojo Kryiaus Vaik? dienos centro ir teatro Svajoklis vaikai kartu su teatro mokytoja
R. Godelyte-Irkmoniene k?r? etiudus situacijas, kuriose panaudojo ?gytas inias. J? vaidinamas situacijas pakomentavo ir vertino
L. Galinaitien? ir Vaik? dienos centro soc. pedagog? L. Liaukien?.
i? bendr? usi?mim? tikslas ugdyti mokini? pakantum?, tolerancij? savo ir kito kolektyvo nariams, j? veiklai, imokti argumentuotai kalb?ti. Usi?mimuose ugdomas k?rybikumas, iniciatyvumas, komunikavimas prisid?s prie bendr? kompetencij?, reikaling? gyvenimui ir tolesnei kult?rinei veiklai, augimo.
Lietuvos Raudonojo Kryiaus
Vaik? dienos centro informacija

Komentarų nėra