Teismas udik?s apeliacijos nepatenkino

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

Prie kelet? m?nesi? Lietuvos apeliacinio teismo Baudiam?j? byl? skyriaus teis?j? kolegija apeliacine tvarka inagrin?jo baudiam?j? byl? pagal nuteistosios raseinik?s Linos . apeliacin? skund? d?l iauli? apygardos teismo 2011 m. balandio 19 d. nuosprendio, kuriuo Lina nuteista pagal Lietuvos Respublikos baudiamojo kodekso 129 straipsnio 2 dalies 3 punkt? laisv?s at?mimu deim?iai met?, bausm? atliekant pataisos namuose. Byla ities neeilin?, tod?l verta sugr?ti ? t? ?vyki? pradi?. U k? moteriai tokia bausm??

Konfliktas tarp Linos ir jos vyro A. . ?vyko 2010 m. spalio 14 d. apie 20 val. Raseini? mieste esan?iame bute. Moterik? su vyru ne juokais susigin?ijo ir susistumd? abu buvo neblaiv?s. Pasak nuteistosios, ji, nor?dama apsiginti, atbula ranka sugrieb? pirm? papuolus? daikt?. Jos vyras, kuris b?damas girtas yra agresyvus, puol? moter? muti. Ji ?sp?jo ?, kad ginsis, ta?iau A. . toliau j? puol?, suko rank? ir grumtyni? metu jiems stumdantis, ji gindamasi nepajuto, kaip ?d?r? vyrui. Sueistasis 2010 m. spalio 14 d. apie 22 val. V? Raseini? ligonin?je mir?.

Pagal bylos duomenis nustatyta, kad Linai buvo ?spirta koja, suduota nemaai sm?gi? ? galv?, jai buvo sukama ranka. Apeliant?s nuomone, ji turi atsakyti tik d?l nuudymo perengiant b?tinosios ginties ribas ir jai skirta bausm? per grieta, atsivelgiant ir ? tai, kad nuteistoji turi ilaikyti pilnamet? dukr?, kuri nuo vaikyst?s turi dideli? sveikatos problem? d?l reg?jimo, tod?l negali dirbti bei pati sav?s ilaikyti. Teismo pos?dyje apeliacine tvarka nuteistoji Lina . ir jos gyn?jas pra? tenkinti nuteistosios apeliacin? skund?, prokuroras pra? j? atmesti.Pirmosios instancijos teismo nuosprendiu Lina . buvo nuteista pagal Baudiamojo kodekso 129 straipsnio 2 dalies 3 punkt? u tai, kad ty?ia nuud? savo vyr? A. . Nuteistoji apeliaciniame skunde gin?ijo nusikalstamos veikos kvalifikacij?. Nurod?, kad A. . j? puol? muti ir ji grumtyni? metu jiems stumdantis gindamasi nuo A. . puolimo nepajuto, kaip ?d?r? jam, d?l to jos veika tur?jo b?ti vertinama pagal BK 28 straipsnio nuostatas, reglamentuojan?ias b?tin?j? gint? ir jos taikym?. Nuteistoji tvirtina, kad tarp j? tuo metu ?vyko grumtyn?s ir b?tent tada jai ikilo pavojus, tod?l gindamasi ?d?r?
A. . Ta?iau tokius jos parodymus paneig? specialisto ivada ir eksperto pirmosios instancijos teisme duoti paaikinimai d?l nukent?jusiojo sualojimo mechanizmo ir padaryt? aizd? pob?dio. Specialisto ivada nustatyta, kad A. . buvo padaryta durtin? pjautin? kiaurymin? kr?tin?s l?stos kair?s pus?s aizda antrame tarponkauliniame tarpe, riboje tarp kaulin?s ir kremzlin?s onkauli? dalies, su vidin?s kr?tin?s arterijos paeidimu. Pagal eksperto A. J. paaikinimus, duotus pirmosios instancijos teisme, maai tik?tina, kad grumiantis dviem asmenims b?t? padarytas toks sualojimas, kuris buvo padarytas A. . Kit? sualojim? peiliu nebuvo padaryta nei nuteistajai, nei A. ., kas grumtyn?ms su atriu daiktu neb?dinga. Eksperto teigimu, d?ris peiliu A. . tai paalin?s j?gos poveikis. Atkreiptinas d?mesys ? tai, kad Lina apie ?vykio metu susidariusi? b?tinosios ginties situacij? neusimin? ir savo dukrai, buvusiai tuo metu namuose. Ji tik po ?vykio pasak? dukrai, kad kakur ?d?r? t?vui. Esant tokiems nuteistosios parodymams, kurie yra nenuosekl?s ir prietarauja kitiems byloje surinktiems ?rodymams, kolegija netur?jo pagrindo konstatuoti b?tinosios ginties situacij?. Taigi faktin?s bylos aplinkyb?s vis d?lto nepatvirtino b?tinosios ginties situacijos, kaip aikino apeliant? skunde. Paym?tina, kad ioje situacijoje abu kivir?o subjektai buvo neblaiv?s nuteistajai nustatytas 2,47 promili? girtumas, o nukent?jusiajam 2,48 promil?s, konfliktas tarp nukent?jusiojo ir nuteistosios su pertraukomis t?s?si ne vien? valand? ir, kaip nustatyta byloje pagal pa?ios nuteistosios, liudytoj? S. ., I. K. ir J. K. parodymus, tai buvo ?prasta, niekuo neisiskirianti kasdienin? situacija bei tokio gyvenimo b?do pasekm?. Pati nuteistoji Lina . pripaino, kad ji su vyru igerdavo ir tarp j? girt? konfliktai kildavo nuolat. Tai patvirtino ir j? dukra S. . Pagal S. . parodymus, jos t?vai, b?dami ig?r?, konfliktuodavo. Ji matydavo, kaip t?vas mudavo motin? ir atvirk?iai. Liudytojos I. K. ir J. K. taip pat i esm?s patvirtino, kad Lina . ir A. . girtaudavo, o ig?r? buvo agresyv?s, link? konfliktuoti, mutis. Pagal J. K. parodymus, ji yra ma?iusi tiek nuteist?j?, tiek ir A. . sumut?. Be to, jos teigimu, agresyvesn? jai pasirod? Lina, nes kai prisigerdavo, prad?davo ?kauti, varydavo i nam? ir A. ., ir dukr?. Taigi visa tai leidia daryti ivad?, kad tai buvo dviej? apsvaigusi? nuo alkoholio asmen? eilinis abipusis konfliktas, kur? iprovokavo nukent?jusysis, o ne pavojingas k?sinimasis. B?tent tai, kolegijos nuomone, ir buvo pagrindin? prieastis, kad ji ne d?l pavojaus jos gyvybei ar sveikatai,
ar streso, bet d?l savo charakterio savybi?, b?dama neblaivi, reagavo ? neblaivaus A. . nederam? elges? jam suduodama tuo, kas pasitaik? po ranka, iuo atveju peiliu. Bylos aplinkyb?s rodo tarp nuteistosios ir A. . buvus tarpusavio konflikt?, kurio pob?dis, nepaisant to, kad pirmasis puol? nukent?jusysis, nerodo buvus b?tinosios ginties situacijos. Nesant b?tinosios ginties situacijos, negalimas ir jos rib? perengimas. Vertinant, ar Lina veik? esant b?tinosios ginties situacijai, taip pat neturi reikm?s ir apeliaciniame skunde jos nurodyti argumentai apie anks?iau buvus? agresyv? nuteistojo elges?. Tai, kad asmuo d?l savo charakterio savybi? gali b?ti vertinamas kaip pavojingas, dar nesudaro situacijos, kurioje galima b?tinoji gintis.

Nuteistoji teigia nenor?jusi vyro nuudyti. Pirmosios instancijos teismas nustat?, kad nusikaltimas padarytas ty?ia, nors ir netiesiogiai. Tai reikia, jog j? darydama Lina suvok? savo nusikalstamos veikos pavojing? pob?d?, numat?, kad d?l jos veikimo gali atsirasti Baudiamajame kodekse numatyti padariniai, ir, nors j? nenor?jo, bet s?moningai leido jiems atsirasti.

Teis?j? kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nutar? nuteistosios Linos . apeliacin? skund? atmesti.

Komentarų nėra