Televizijos spektaklis su Sausio 13-osios prieskoniu

Versija spausdinimui

Straipsnyje ?siv?l? klaid?. Vietoje pavard?s Uspaskichas tur?t? b?ti Uschop?ikas, vietoje isikapst? it pacukai isislapst? it pacukai. Atsipraome.

Niekada nemaniau, jog kada nors tapsiu teatro kritiku. Tik sp?jo pasirodyti mano es? apie miuzikl? ,,Mero mediokl? su varovais, kai ivydau nauj? televizijos spektakl?, kuris mano vaizduot? nuk?l? ? tragikus Sausio 13-osios ?vykius.

Kad prie R. A?? ruoiamas s?mokslas, kiekvien? jo pasakyt? od? ar veiksm? interpretuojant sau patogia linkme, darant i jo baub?, diktatori? ar tiesiog nusikalt?l?, visiems aiku. ? toki? pa?i? pad?t? buvo papuol?s ir Rolandas Paksas, kai pasidom?jo ,,Alitos afera. Nieko nuostabaus, nes meras irgi pajudino valdinink? iri? lizd?. Belieka j? apkaltinti iurk?iu Konstitucijos paeidimu ir visur jam i paskos tampyti juod? karst? bei deginti ,,grabny?ias. Taip pat ? antia?in? veikl? reik?t? ?traukti mokinukus ir darelinukus. Jeigu kas nor?t? mayliams nuvalyti varvan?i? nos? apkaltinti tok? kaip pak?lus? rank? prie vaik? ir, Maono pavyzdiu, jam ikelti baudiam?j? byl?. Taip galima atsikratyti ir merui prijau?ian?iais. Spektaklio dramaturgas ir reisierius suman? paprastesn? variant?, puikiai pavykus? pra?jus? kart?, nuspalvindamas j? istoriniais Sausio 13-osios ?vykiais. V?l tur?jo nugal?ti perversmininkai, suaid? Judo korta. Istorini? ,,heroj? vaidmenims buvo parinkti patys inomiausi Raseini? rajono artistai. ?ia pateiksiu veikian?i? asmen? ir atlik?j? s?ra?:

1. Mykolas Burokevi?ius n.a. V. Jacikas;

2. Jarmalavi?ius n.a. L. Kavaliauskas;

3. Kuolelis n.a. D. Ulickas;

4. Jonien? artist? S. uvelaitien?;
5. Uschop?ikas traktorinink? tankist? divizijos vadas M. Hofertas;

6. ,,Jedinstvo lyderis Ivanovas V. Kuzmarskis

7. Likusieji artistai tur?jo vaidinti nuo ,,Liandsbergio A?o diktato nukent?jusi? liaud?.

ioje aunioje kompanijoje pasigedau Seimo nusipelniusio artisto Gintauto Mikolai?io (matyt, buvo blogos formos ir prie kameras nedr?so). Spektaklio kuratoriui Edmundui Jonylai pagal rang? priklaus? Michailo Gorba?iovo vaidmuo, ta?iau grimuotoja paskubomis nesurado, kur nukio ,,em?lap? (Gorbio kaktos papuoal?), tod?l jis tik steb?jo visk? i alies.

Visi oriai sus?do aplink didel? stal? ir band? vaidinti kompartijos ,,ant platformos biuro pos?d?. Pak?l? akis ? dang? ir isiioj? lauk? stebuklo, jog ?eis Judas ir prane ger? ini? apie kuri? nors valdan?iosios koalicijos nari? idavyst?. Tada merui b?t? ,,kajuk, ,,chana
ir ,,ak?s. Ta?iau stebuklas ne?vyko, tod?l Mykolas Burokevi?ius (Valdemaras Jacikas) met? paskutin? argument? ir papra? tiesioginio Vyriausyb?s valdymo rajone. Tai tur?jo b?ti tartum kreiserio ,,Aurora pab?kl? ,,babach ? Smolnio r?mus, ta?iau i?jo tykus p… ? kelnes.

Kad V. Jacikas m?gsta nusinek?ti, pama?iau tada, kai jis d?st? (sesijos metu) apie pasaulin? praktik?, tiesiant raudon? kilim?, bet kad taip apsijuokti prie vis? Lietuv?, tod?l nei STT, nei Seimas, Vyriausyb? bei Prezident?ra nekreipia d?mesio ? tokius juokdarius. Man labai ?domu, kaip, ponas, ?sivaizduojate demokratijos laikais tiesiogin? valdym?. U tuos du odius ir nusipeln?te M. Burokevi?iaus vaidmenis, o Jums pritariantys gavo perversminink? roles. Gerai prisimename, kuo baig?si tiesioginis valdymas perversmininkams. Vieni s?do ? kali?z?, kiti isislapst? it pacukai, tretiems niekad nepavyks nusiplauti kolaborant? ar idavik? d?m?s. O gal ? Raseinius tur?t? b?ti paskirtas generalgubernatorius Muravjovo koriko tipo?

Visi J?s, kurie u?m?te bet kokias auktesnes pareigas, esate vienaip ar kitaip ,,prisidirb? ir nereikia vaidinti, kad dav?te ventumo ?adus. Nieko nuostabaus, kad biurokratiniame aparate s?di daug tarnautoj?, kurie dedasi nepakei?iami,o taip netur?t? b?ti. Kaip tada optimizuoti vis? Savivaldyb?s strukt?r?? N? vienas darbdavys nelaukia, kol kok? pensinink? ine su karstu. Jeigu kiekvienas darbuotojas kasdien tur?t? duoti nuveikt? darb? ataskait?, tai tikriausiai atsirast? ir toki?, kurie gal?t? pasigirti tik igert? kavos puodeli? skai?iumi.

Man visada buvo ?domu, kod?l D. Ulickas pakliuvo tokion stiprion V. Jaciko ?takon. Gal juos sieja Mason? lo?s paslaptys? Nieko nuostabaus, kad ponas Darius usistoja atleistas Savivaldyb?s darbuotojas, nes b?damas administracijos direktoriumi tur?jo sav? favori?i?.
Sklinda kalbos (atrodo, ? kart? VBS agent?ros inios tikros), kad jos buvo pamalonintos nepelnytai dideliais atlyginimais (tikriausiai ne u graias akis), o dabar jo tri?sas nu?jo uniui ant uodegos.

Lauksiu kit? J?s? ,,prajov?.

T. Misevi?ius

12 Komentarai

 1. Babatukas

  2011-12-15 14:26

  Sako, Indijoje nuo pilstuko apsinuodijo daug zmoniu. Autoriui Kaledu proga linkiu nebevartoti daugiau ir detoksikuotis kiek galima – pasivaikscioti ore, palesinti antis prude, gal praeis.

 2. Saulius

  2011-12-15 17:52

  ops na tas atstovas savivaldybes spaudai galetu jau pasirasineti ir ne pseudonimu nes visi zino jo slektus staripsnisus, nuo ko cia sleptis? Nuo pacio saves seselio?

 3. Ram?nas

  2011-12-16 18:00

  Nemaa dalis valstyb?s tarnautoj?, ypa? savivaldyb?se dirban?i?, pasijunta esantys iskirtiniais, nepakei?iamais tampa valdininkais. Jie pamirta, kas juos ilaiko – juk jiems atlyginim? moka ios savivaldyb?s gyventojai. Valdininkai nesiskaito su savo darbdaviais – mokes?i? mok?tojais, ir vietoje to, kad uoliai, nuoirdiai savo darbdaviams tarnaut? – o tam juk jie pasamdyti – ima save laikyti visagaliais.
  Priva?ioje firmoje dirbantis darbuotojas nuolat turi stengtis dirbti geriau, pritraukti galimai daugiau klijent?, o tam privalu b?ti mandagiu, paslaugiu, iradingu, nes prieingu atveju firmos reikalai prad?s ristis emyn. Pratast?jant firmos reikalams, darbuotojams gresia bedarbyst?. Jei priva?ios firmos darbuotojo veikla atnea firmai nuostolius, tuomet toks darbuotojas nedelsian turi registruotis darbo biroje. Priva?ios firmos darbuotojas savo darbdaviui yra mandagus, paslaugus, ?ia n? kalbos n?ra apie aki? draskym? darbdaviui.
  Daug moni? yra nepetenkinti savivaldyb?s darbuotojais. Valdininkai gi d?l savo darbo rezultat? visai nepergyvena labai retai u prast? darb? jie b?na nubaudiami, kiekvienas laiko save nepakei?iamu. Pilnai pritariu straipsnio autoriui, kad kiekvienas savivaldyb?s darbuotojas pastoviai tur?t? atsiskaityti u savo nuveiktus darbus ir j? rezultatus. Ataskaitos apie kiekvieno darbuotojo nuveiktus darbus tur?t? b?ti pateikiamos ne tik i? darbuotoj? vadovams, bet ir reguliariai vieai skalbiamos savivaldyb?s darbdaviams savivaldyb?s teritorijos gyventojams. Tuomet b?t? visikai aiku kas ir kaip dirba mokes?i? mok?tojams.

 4. bjauru

  2011-12-20 10:37

  Bjauru. Tokiems kliedesiams gal?tum?t pasirinkti ir kitoki? dien?, tarkim lapkri?io 7-?j? ar vasario 23-?j?, bet ne sausio 13-?j?. Ar jau nieko neb?ra vento? Apie padorum? a jau nekalbu. Apie ratingum?- taip pat, kai Uspaskich ir Uskop?ikas yra vienas ir tas pats.

 5. genijui

  2011-12-20 16:48

  Kas laukia, ponas Tadai, tas sulaukia. Kiek tame sulaukime bus prajov?, neinau, bet kad tai aikins teismas, tai neabejoju.

 6. TT sektantas

  2011-12-20 20:24

  Nepykit ant Taduko. I nukvakusio buvusio ,,atrijos” siuvimo main? remontininko raingumo tik?tis nereikia. Proteliu niekad netryko, o senatv?je visai suskyst?jo.

 7. ariogala

  2011-12-22 11:02

  K? nor?ti i to Tado, jei jis savo mamai, protingai, isilavinusiai moterikei per jubiliej? buvo padovanoj?s prikakot? bat? d?ut?, perrit? kaspinu.Visi sve?iai mat?. Atseit, toks jo “bajeris”. Kuo kvailiau, tuo jam atrodo kie?iau. Tai ir ?ia, leido panaudoti savo pavard? po tokiu kvailu straipsniu, kur net juokas neima.

 8. zuokas

  2011-12-22 17:40

  Tokio ,,skysto” protelio, dar reikt? pavyd?ti, o ir rao Tadas gerai, dar ir Gudi?nui iki jo toli.
  Visi praskyd?liai tuoj pradeda g?zdinti teismais. Nieko baisaus, jei ir udaryt? Tad? keleriems meteliams, tai ir vis? knyg? parayt? apie jus ,,gudruoliai”.

 9. vertintojams

  2011-12-22 18:33

  Teb?nie pripaintas Tado talentas, bet vis tiek apsakykit, kod?l tas “edevras” ispausdintas “Naujienuose”?

 10. Usienietis

  2011-12-23 17:14

  Juokas ima… Dabar i Savivaldyb?s puslapio pasidar? nebe informacinis, o bulvarinis kakoks…. G?da prie kitus rajonus – visokie Vai?iaus meiiantys straipsniai ir pan… – ar neg?da Jums ten 3 a. s?dintiems???

 11. Usienietis

  2011-12-23 17:21

  Umirau pridurti su Gudi?nu prieaky.

  Be abejo tai ?statym? gal ir nepaeidia, bet garb?s rajonui tikrai nesuteikia.

 12. Kubilius

  2012-01-12 15:58

  Atsipraau, bet autorius yra toks bukas, jog prie raydamas gal?t? bent kiek pasidom?ti. Baisu, kai mogus rao straipsnius tikriausiai nei nemat?s kaip atrodo Konstitucija. “Man labai ?domu, kaip, ponas, ?sivaizduojate demokratijos laikais tiesiogin? valdym?. ” tai jums atsakymas – 10 Konstiitucjos skirsnis “vietos savivalda ir valdymas” 123 straipsnis: “?statymo numatytais atvejais ir tvarka savivaldyb?s teritorijoje Seimas gali laikinai ?vesti tiesiogin? valdym?.”
  O kas baisiausia, kad tokias demagogijas tiesiog NEGALI publikuoti (kadaise buv?) rimti portalai, tokie kaip raseiniai.lt (alioraseiniai nepykit, bet pas jus galima).
  Kad ?sitikinti, jog tai n?ra tiesiog teorin? galimyb?, kurios niekada niekas nenaudos, galit pasii?r?ti straipsn? d?l Vilniaus:
  http://vz.lt/article/2012/1/12/premjeras_vilniaus_savivaldybei_primena_tiesioginio_valdymo_galimyb?