Telydi atkaklios treniruot?s ir sportin?s pergal?s

Versija spausdinimui

Pranas LAURINAVI?IUS
laurinaviciuspranas@gmail.com

Sausio 3 dien? Raseini? r. kult?ros centre susirinko tie, kuriems alia paaukimo svarbu sveikas k?nas tai Raseini? rajono sportininkai, j? treneriai, k?no kult?ros mokytojai ekspertai, sporto klub? vadovai, aktyviausi r?m?jai, teis?jai, sporto pagalbininkai, entuziastai. Graioje sportinink? vent?je buvo pagerbti geriausieji, aktyviausieji, netr?ko ir rajono valdios, Seimo nari? d?mesio. ?teiktos tviskan?ios taur?s, pad?kos, isakyta daug ilt? odi?, link?jim?, kad ateityje b?t? siekiama dar auktesni? sportini? rezultat?, meistrikumo.

Netr?ko benzino nei parako

Rengin? prad?j?s Raseini? r. k?no kult?ros ir sporto centro direktorius Egidijus Zinkus paad?jo, kad praneimu ilgai nevargins, bet utruko, nes sportinink?, sporto ak?, kuriose gausu aukt? pasiekim?, i tikro ilgas s?raas. M?s? sportininkai pasiym?jo ne tik rajone, bet ir respublikin?se, tarptautin?se varybose, turnyruose. Kaip nepasidiaugti tik?tina, kad ne vienas m?s? rajono sportininkas dalyvaus 2016 m. vyksian?ioje olimpiadoje. Nuolat diugina lengvaatle?i? pergal?s, imtyninink?, tinklinink?, krepinink? rezultatai respublikin?se ir tarptautin?se varybose. Tai nuoseklaus, kryptingo darbo ir ryto rezultatas. U pasiektas pergales esame d?kingi treneriams, visiems rajono k?no kult?ros mokytojams, sporto klub? vadovams, entuziastams, visuomenininkams, sporto r?m?jams, Raseini? rajono savivaldyb?s vadovams. Nors ir persekiojami ekonomin?s kriz?s, sugeb?jome vieningai spr?sti sporto bazi? gerinimo problemas, atnaujinta sporto centro treniruokli? sal?. Pradiugino sporto aiktynasstadionas Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijoje. iais metais jau numatytos l?os K?no kult?ros ir sporto centrui, Ariogalos sporto salei. Laukia dar viena diugi akimirka – kaimo turizmo sodyboje Karpyn? bus atidarytos pliao tinklinio sal?s, – diaug?si Egidijus Zinkus. – Reik?t? atnaujinti ir pagrindinio stadiono b?gimo takus, aiktynus, remonto praosi ir sal?, pagalbin?s patalpos. Direktorius tikisi, kad ir ateityje
visos problemos, padedant rajono valdiai, bus s?kmingai sprendiamos. Kad ir nedid?jo finansavimas sportui, ta?iau didel?mis vis? pastangomis pasiek?me nemaai pergali? ir aukt? rezultat?, nepritr?ko benzino kelion?ms, o sportin?ms aistroms – gero parako. iandien diaugiam?s gal?dami pagerbti geriausiuosius atminimo taur?mis, pad?komis, – sak? E. Zinkus.

Pad?k? lietus

Sportinink? pagerbimo vent?je pad?k?, atminimo tauri? i tikro buvo gausu kaip po kal?dinio lietaus, gal tod?l, kad t? vakar? lauke i tikro sodriai lijo. Po ventiniu pagarbos sk??iu su malonumu sportininkams rankas spaud? LR Seimo nariai Edmundas Jonyla, Darius Ulickas, Seimo nario Remigijaus A?o pad?j?jas Nerijus Jarilinas, meras Algimantas Mielinis, vicemeras Sigitas Vai?ius, vietimo, kult?ros ir ugdymo skyriaus ved?ja Regina Petreikien?, io skyriaus vyr. specialistas Jonas Tamoaitis, rajono Tarybos nar? Ona Babonien?. Visi jie nuoirdiai link?jo s?kming?
start?, nauj? pergali? ir rekord?. Nominacij? buvo i tikro nemaai: Geriausi 2012 m. rajono sportininkai Jogail? Petrokait?, Andrius ekas, Valdemaras Savostjanovas, Geriausias 2012 m. ne?galus sportininkas Irena Perminien?, Met? treneris Valdas Griius, Met? komanda tinklinio komanda Raseini? KKSC-NORVELITA, Perspektyviausi met? sportininkai Brigita Budryt?, Gytis Valaitis, Dominykas Viliuis, Perspektyviausia met? komanda Raseini? KKSC jaunu?i? berniuk? tinklinio komanda, Met? sporto klubas ygis (vadovas Gediminas
Poka), Sportikiausios rajono mokyklos Raseini? altinio pagrindin? mokykla, Nemak?i? Martyno Mavydo vidurin? mokykla, Met? r?m?jai Jordanas Kenstavi?ius, Rosvaldas Kunickas, Audrius Vaitkus, Edmundas ??sna, Jonas Vaidotas Skrickus. U aktyvi? sportin? veikl? 2012 m. pad?komis apdovanoti treneriai Eugenijus Petrokas, Antanas Lukoius, Algimantas Baublys. U ger? sportinink? paruoim? Lietuvos mokini? olimpinio festivalio varyboms 2011-2012 m. m. pad?komis pagerbti k?no kult?ros mokytojai ekspertai: Mindaugas Zybartas, Raimundas Elzbergas, Arvydas Globys, Saulius Rad?enko, Vidmantas Il?iukas, Tadas Puidokas, Valda Petrokien?, Zigmuntas niurevi?ius, Virginijus Petroius.

Audringais aplodismentais palyd?ti geriausieji rajono sportininkai. Apdovanojim? vent?je grai? sportini? k?n?, plastini?, akrobatini? judesi? patrauklumu ir avesiu diugino ir malonino K?no kult?ros ir sporto centro mergin? oki? grup? Don’t stop (vad. Jurgita Miniotien?). Telydi s?kmingi startai, puikios pergal?s, tegul sveikuose k?nuose b?na sveikos sielos!

Komentarų nėra