Tiesiamas bendryst?s tiltas tarp Vokietijos ir Raseini? specialiosios mokyklos

Versija spausdinimui

Pavasaris vis labiau ildo em?, dovanoja saul?s, nuostabi? gamtos dovan? ir ?kv?pimo tiesti naujus bendryst?s tiltus. Raseini? specialiojoje mokykloje mokytojos Vaidos Trumpi?t?s iniciatyva lank?si Maltos ordino Br?meno skyriaus atstovas Georg Bartel kartu su ilgamete Maltos ordino Vidukl?s skyriaus nare Janina Jasiuliene.
Per ilt? susitikim? sve?iui pristat?me mokyklos bendruomen?, ?gyvendinamas veiklas, planuojamus projektus, supaindinome su edukacin?mis ir laisvalaikio erdv?mis, mokyklos ugdytiniais, diskutavome apie augant? autizmo spektro sutrikim? turin?i? vaik? skai?i?, nes didioji dalis iais mokslo metais ? mokyklos bendruomen? ?siliejusi? ugdytini? alia kit? ypatum? turi ir autizmo spektro sutrikim?.
Reaguodama ? situacij?, mokyklos bendruomen? daug d?mesio skiria darbuotoj? specialiems ?g?diams stiprinti, priemon?ms ?sigyti, ugdymo metodams ?vairinti. Per vienag? G. Bartel ad?jo palaikyti Raseini? specialiosios mokyklos ?gyvendinamas veiklas, projektus, pad?ti ?sigyti reikaling? priemoni? autizmo spektro sutrikim? turintiems ugdytiniams.
Diaugiam?s nutiestu bendryst?s tiltu su socialiniais partneriais Vokietijoje. i patirtis tik patvirtina, kad artimo meil?, atjauta ir pagalba tam, kam jos reikia, suprantama viso pasaulio mon?ms.
Sandra Maslauskien?,
Raseini? specialiosios mokyklos
direktor?

Komentarų nėra