Tiesos gatv?s ateitis miglota

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Skait?me Alio, Raseini? publikacij? apie Vytauto Didiojo gatv?s atnaujinim?. Grau, kad m?s? miestas eina atsinaujinimo keliu, bet kitos gatv?s lieka umartyje. Turime galvoje Tiesos gatv?. Siekdami, kad i gatv? b?t? sutvarkyta, rinkome paraus, bendravome su atsakingais Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos darbuotojais, ponu meru, bet i viso to liko tik paadai. Neilga ta m?s? gatvel?s atkarpa gal kokie 300 metr?, bet labai nor?tum?me, kad ruden? ir pavasar? nereik?t? po purv? klampoti, o vasar? skend?ti dulki? debesyse. iuo metu gatv?je vienos duob?s. Pra?me, kad nors vyro ir skaldos papilt?, ta?iau veltui. Kod?l mes umirti? tokiu laiku ? redakcij? kreip?si Tiesos gatv?s gyventojai. ? apleistos gatv?s gyventoj? skund? papra?me atsakyti Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos direktoriaus pareigas laikinai einan?io Algirdo Griciaus.

A.Gricius:

Yra nustatytas miesto gatvi? tvarkymo eilikumas, ir t? eilikum? yra patvirtinusi taryba. Tik jos nutarimu galima kak? keisti, tai yra nustatyti pirmum? gatvei, kuri? buvo numatyta tvarkyti v?liau. Esu kalb?j?s su Tiesos gatv?s gyventojais. Pra?jus? pavasar? gatv? iek tiek buvo aptvarkyta, ta?iau rudeniki orai j? v?l sugadino, tod?l situacija dabar yra i ties? bloga.
D?l ios gatv?s esu tar?sis ir su Raseini? seni?nu, ir su bendrov?s Raseini? komunalin?s paslaugos vadovybe, kad pagal galimybes ta gatv? v?l b?t? bent iek tiek aptvarkyta, panaudojant vyr?. Tik?kim?s, kad orai tiems planams nesutrukdys.
Jei gyventojai nor?t? daugiau informacijos apie ios gatv?s taisymo planus, tur?t? kreiptis ? seni?n?. Seni?nijoje yra s?raai, kuriuose matyti, kada kokia gatv? bus tvarkoma. Teikimus d?l gatvi? tvarkymo rao seni?nai, o sprendimus priima taryba. Seni?nas su seni?nai?iais ir gatvi? atstovais turi rengti susirinkimus, aptarti gatvi? tvarkymo eilikumo klausimus ir sudaryti si?lom? eil?. Gyventojams noriu priminti, kad seni?nas turi tiek gali?, kiek jam j? suteikia patys gyventojai. Tad gatv?s pozicija eil?s s?rae nemaai priklauso
nuo gatv?s atstov? aktyvumo. inoma, daug kas priklauso nuo politik?, o politik? nuomon?s gali b?ti labai skirtingos. Jas gali veikti ir tam tikri lobistiniai interesai, gal dar kakas, ta?iau daniausiai politikai n?ra link? keisti jau nustatyto gatvi? tvarkymo eilikumo. Tiesa, d?l tam tikru b?du susiklos?iusi? aplinkybi?, gatvi? tvarkymo eilikumas gali pakisti. Taip gali atsitikti, pavyzdiui, vykdant vandentvarkos projektus, kai kurios nors gatv?s asfaltavimo darbus tenka atid?ti d?l poemini? magistrali? tiesimo. Tuomet gali b?ti iasfal-
tuota kita gatv?, bet ir tuomet, savaime suprantama, turi b?ti atsivelgiama ? eilikumo princip?.

Komentarų nėra