Tik?jimas

Versija spausdinimui

Pavasariui tvirtu ingsniu engiant eme, nenumaldomai art?ja ir viena didi?j? met? ven?i? Velykos, Kristaus prisik?limo i numirusi?j? diena. ia proga raseinikiai buvo raginami pasidalinti savo mintimis apie religij? ir bany?i?. Jiems buvo uduoti keli klausimai: 1. Ar esate tikintis? 2. Koks j?s? poi?ris ? dabartin? Bany?i?? 3. Kaip ven?iate didi?sias met? ventes? 4. Koks j?s? poi?ris ? kitus tik?jimus? 5. K? manote apie mokes?ius u banytines paslaugas? Gatv?je sutikti mon?s noriai reik? savo nuomon?.

Petras, 71m.

A esu tikintis, katalikas, danai ? bany?i? vaiktau. Esu skait?s apie nedorai besielgian?ius kunigus, ta?iau nemanau, kad toki? yra daug, tod?l Bany?ia pasitikiu. Per ventes ? m?s? namus visuomet suvaiuoja vaikai ir an?kai, kartu einame ? bany?i?, ruoiame maist?… Apie kitus tik?jimus esu tik gird?j?s, artimiau susidurti neteko, tod?l ir negaliu nieko konkretaus pasakyti. Mokes?iai priklauso nuo kunigo. Teko gird?ti, kad Nemak?iuose mokes?iai dideli.

Rokas Ra?kauskas, 20 m.

Esu tikintis, per ventes ? bany?i? danai einu su eima ar draugais, tik, manau, kad dabar Bany?ia nebe tokia, kaip anks?iau, manau, kunigai tur?t? truput? atsakingiau i?r?ti ? savo darb?. iaip esu kriktytas, pri?m?s pirm? Komunij? ir sutvirtinimo sakrament?, tikiuosi, kada nors ir susituokti bany?ioje. Didi?sias met? ventes visuomet ven?iam tradicikai, o per ias Velykas ? bany?i? eisiu su drauge. Manau, kad kiekvienas ipa?sta savo tik?jim? pagal tradicijas ir papro?ius, tod?l manau, kad tai n?ra blogai. Mok?ti u banytines paslaugas man dar neteko, tik per Miias aukoju ir manau, kad tai normalu, juk reikia Bany?i? ilaikyti.

Saulius

Esu tikintis, ta?iau apie iuolaikin? Bany?i? nesu itin geros nuomon?s. inoma, kaip ir visur, taip ir Bany?ioje yra tiek ger?, tiek blog? kunig?. tai man teko atsidurti situacijoje, kai vienas kunigas u laidotuves papra? 100, o kitas 300 lit?. Nemaas skirtumas, ar ne? Nepaisant visko, turime savas tradicijas ven?iant didi?sias ventes. Kaip ir visuomet, taip ir iemet, eisime ? bany?i?, aplankysime seneli? kapus ir su eima pietausime namuose.

J?rat? Urnieien?, 31m.

A ir visa mano eima tikintys. Dabartine Bany?ia pasitikime, nors per televizij? rodomos laidos apie kunig? blogus darbus, apie tai galima paskaityti ir spaudoje, ta?iau ? tai nekreipiu d?mesio ir stengiuosi toki? laid? net nei?r?ti. Jei tik gal??iau, ? bany?i? ei?iau kasdien?, man ten gera ir ramu, ta?iau vis to laiko maa… iaip visi mano vaikai kriktyti, vyresnioji dukra jau pri?m? ir pirmos Komunijos sakrament?. Turime savas tradicijas ven?iant didi?sias ventes, dalyvavimas Miiose ? jas taip pat ?eina. tai ir ateinan?ias Velykas v?sim tradicikai: keliausime ? bany?i?, aplankysime kapines, po to, inoma, velykiniai pusry?iai su eima, gimin?mis, planuojame nuvykti ir pas t?vus. Apie kitus tik?jimus nieko konkretaus pasakyti negaliu, neteko su jais susidurti. Reikia pabendrauti su kito tik?jimo mon?mis, kad b?t? galima susidaryti teising? nuomon?. Mokestis u banytines apeigas reikalingas, nes juk ir Bany?ia turi i kako gyvuoti.

Jolanta Jocien?

Esu tikinti, ta?iau ? bany?i? vaiktau tik per didi?sias ventes, taip esu pripratinta nuo maens. Apie dabartin? Bany?i? mano nuomon?s visokios laidos ne?takoja, nieko prie j? neturiu. ias Velykas, kaip ir visas ventes, v?sim tradicikai dalyvausime v. Miiose, o po to su visa eima s?sime prie stalo. Kit? tik?jim? nepripa?stu. Esu daug gird?jus apie visokias sektas, taigi, vengiu toki? moni?. Manau, kad kaip ir visur, taip ir Bany?ioje u teikiamas paslaugas reikia mok?ti, tad normalu, kad yra nustatytos tam tikros kainos.

Algis

A esu tikintis. Diaugiuosi, kad Bany?ia nestovi vietoje, modern?ja, jos pai?ros tampa iuolaikikesn?s. Per visas ventes a vykstu ? Jonav? pas brol?, kartu einame ? bany?i?, per ias Velykas darysiu t? pat?, inoma, s?sime prie ventinio stalo ir marginsime kiauinius. Esu kriktytas, katalikas ir kit? tik?jim? nepripa?stu, ta?iau jei kitiems geriau propaguoti kitus tik?jimus, man tai netrukdo. Bany?i? ilaikyti reikia, ta?iau reik?t? nepamirti, kad tai vadinama auka, tod?l tikslios kainos nustatyti nereik?t?.

Marija, 60 m.

iaip esu tikinti, ? bany?i? nueinu per ventes ir pagrabus, ta?iau ipainties neinu, nelabai pasitikiu a tais kunigais… Per Velykas, tradicikai, ? Miias eisime su b?riu draug?. Kit? tik?jim? nepripa?stu ir t? moni?, kurie vaikto po namus, skleisdami savo tiesas, stengiuosi ne?sileisti. Su mokes?iais u banytines paslaugas paskutiniu metu neteko susidurti, tai negaliu pasakyti dideli jie ar ne, ta?iau kai kunigas lank?si pas mane, daviau tiek, kiek gal?jau. Manau, taip ir turi b?ti.

Kastytis Andrikis, 22 m.

A esu tikintis, tik gaila, kad dabar toks laikas, kad ? bany?i? retai kada galiu nueiti. Tik?jim? t?vai man skiepijo nuo pat maens. Tiesa, dabar mano nuomon? apie pa?i? Bany?i? iek tiek pasikeit?, daug blog? dalyk? apie j? per televizij? rodo. Niekuomet neinu ipainties, nes ne visikai pasitikiu kunigais, neinau, kokie jie i ties? yra. Man daug mieliau nu?jus ? bany?i? tyliai ipainti savo nuod?mes ir prayti atleidimo. M?s? eima turi gilias tradicijas, atkeliavusias dar i mano proseneli?, jas stengsiuosi perduoti ir savo vaikams. Deja, neaiku, ar iemet pavyks per Velykas nueiti ? bany?i?, nes gali tekti dirbti… D?l kit? tik?jim?, tai manau, kad Dievas visvien yra vienas, ir nesvarbu, koks tik?jimas beb?t? viskas sueina ? t? pat?. Manau, kad Bany?ios mokes?i? sistem? reik?t? keisti. mogus tur?t? duoti tiek, kiek pats gali, o ne nustatyt? mokest?. Mano nuomone, Bany?ia yra kiek per daug sumaterial?jusi.

Tadas

A nesu tikintis, ? bany?i? vaiktau retai ir manau, kad Bany?ia dabar savotikas verslas. Nemaai kunig? gyvena dideliuose namuose, vain?ja prabangiomis mainomis… Ypating? ventini? tradicij? neturiu, tod?l ir iemet kaip nors ypatingai nev?siu, aplankysiu t?vus, senelius, o vakar? praleisiu linksmoje draug? kompanijoje. Kit? tik?jim? nepripa?stu, o d?l mokes?i? u banytines paslaugas tai manau, jog jei Bany?ia Dievo namai, tai, vadinasi, tur?t? b?ti nesusijusi su pinigais.

Komentarų nėra