Tikrosios koalicijos gri?ties prieastys

Versija spausdinimui

Kristina Bendi?t?

Pastarosiomis savait?mis m?s? rajon? ugriuvo politiniai neramumai. Trys iki iol valdan?iajai daugumai priklaus? Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos nariai, Darbo partijos atstovai, netik?tai nutrauk? savo veikl? valdan?iojoje koalicijoje. ?vykus politiniam perversmui, i pareig? buvo atleistas Raseini? r. savivaldyb?s administracijos direktorius, pateikta interpeliacija rajono merui.
Gruodio 3 dien? Raseini? krato televizijos tiesioginio eterio laidoje buvo gvildenami pastaruoju metu daug diskusij? keliantys klausimai, bandyta isiaikinti tikr?sias koalicijos iirimo prieastis bei itakas. Televizijos laidoje, kuri? ved? urnalist? Aura Sungailait?, dalyvavo LR Seimo narys Remigijus A?as ir Raseini? rajono savivaladub?s tarybos nariai Jordanas Kenstavi?ius bei Sigitas Vai?ius.
Seimo nario Remigijaus A?o nuomone, viena i prieas?i?, kod?l ?vyko politinis perversmas Raseini? rajone tai politin?s kult?ros ir patirties stoka. Pas mane ne kart? lank?si socialdemokratai, nor?jo jungtis prie valdan?iosios daugumos ir pra? performuoti koalicij?, – kalb?jo Seimo narys. Ta?iau garbingai jiems atsakiau, kad matau koalicijoje tr?kum?, d?l kai kuri? partij? yra sunku dirbti, bet i? kadencij? reikia atkent?ti iki pabaigos, o po rinkim? bus galima apie tai pagalvoti. Turb?t pagrindin? prieastis buv? m?s? koalicijos partneriai, Darbo partijos nariai.Tai nauja politin? j?ga m?s? rajone- Tarybos nariai vicemer? Gitana Raimien?, Vaidas Kuzmarskis ir Romaldas Zubiela – visi trys nauji politikai, anks?iau nedalyvav? politiniame gyvenime. Vicemer?, nors ji ir politikos naujok?, tikrai galima pagirti, ji ilaik? egzamin?. Ta?iau susidar? toks ?sp?dis, kad tiek Romaldas Zubiela, tiek Vaidas Kuzmarskis ? politik? turb?t at?jo su interesais. Ne paslaptis, formuojant koalicij?, vis? pirma Zubiela pasak?: vyrai, man nieko nereikia, bet man, kaip medinukui, atiduokite ilumos ?k?, kadangi turiu medio versl?, man reikia tiekti pjuvenas, medio droles. O Kuzmarskis deklaravo, kad jis turi statyb? versl? ir jam reikia usakym?. Manau, kad ie mon?s ? valdi? at?jo be programos, ne darb? daryti, bet tarsi pasi?m? aukt? kak? semti. Man?me, kad viskas subr?s, nurims ir mums seksis geriau dirbti, bet pasirodo, taip nebuvo. Buvo galima tyl?ti ir nieko nesakyti, bet politikoje yra kitaip nei versle, nes politikoje atsakomyb? yra kolektyvin? ir j? prisiima visi.

Pasak R. A?o, paskutinis laas, d?l ko buvo pakeltos bangos prie valdan?i?j? koalicij?, – tai jo dom?jimasis ilumos kainomis. Igird?s pensinink? skundus d?l aukt? ilumos kain? m?s? rajone, Seimo narys apsilank? Raseini? ilumos tinkluose ir i direktoriaus S. Bartkaus suinojo, kad ateityj ilumos kaina kils, o dabartin? kaina geriausiu atveju gali b?ti ilaikyta tik iki rinkim?.
Man prad?jus dom?tis ilumos tinklais ?vyko sprogimas, – atviravo R. A?as. – Buv?s m?s? koalicijos partneris Romaldas Zubiela turb?t ?sivaizduoja, kad Raseini? ilumos tinklai yra jo UAB’as ir jis gali bet kokiomis kainomis tiekti kur? ir bet koki? kain? lupti i gyventoj?. Paskutinius kelerius metus ? katilin? investavome apie 8 milijonus lit?, artimiausiu laiku bus investuojami dar 5 milijonai ? trasas. Atrodo, tur?tum?me sutaupyti, nes didel? dalis l?? yra i ES. Pasirodo, tas sutaupymas nueina kakam ? kien?.
Seimo narys taip pat pasidom?jo, i kur ir u koki? kain? perkamos durp?s k?renimui. Paaik?jo, kad anks?iau durp?s buvo perkamos i Tytuv?n? durpyno po 26 litus u kub?, o iemet – i Radvilikio r. Tyruli? durpyno po 19,20 Lt u kub?. R. A?o paskai?iavimais, gan pigiai i durpyno nupirktos durp?s ilumos tinklams parduodamos po 48 Lt u kub?, t.y., u dvigub? kain?. iandien a kreipiuosi ? rajono mones, kurie moka u ilum?, kai sutinkate pon? Zubiel?, sakykite: ponuli, pus? pinig? a tau ? kien? atiduodu, – nesl?p? savo pasipiktinimo R. A?as. – Niekam ne paslaptis, kad Eglyta, ?mon?, tiekianti Raseini? ilumos tinklams kur?, yra Zubielos. Daugelis verslinink?, kai daro k? nors ne taip, stengiasi netur?ti tos ?mon?s akcij?, bando kam nors jas perrayti. Zubiela ne kart? Tarybos pos?dyje ir koalicijoje yra pasak?s, kad Eglyta yra jo ?mon?. Nenoriu kaltinti ilumos tinkl? direktoriaus, nes kada rajon? valdo politikai ir su pirtu parodo, k? daryti, jis, kad ir koks s?iningas beb?t?, privalo vykdyti. O kad Darbo partija, konkre?iai Zubiela, kuruoja i? srit? ir neleidia niekam kitam r?pintis tais reikalais, tai yra faktas, ir turb?t visi buv? ir esami koalicijos partneriai tai patvirtins.
R. A?o teigimu, kad pabrango ildymas, yra paradoksas. 2006 metais ilumos tinklai dar naudojo mazut?, ta?iau gyventojai u ildym? mok?davo maiau: Kalb?jausi su specialistais, kurie pasak?, kad bet kuriame rajone, jei jis imasi k?renti biokuru, praktikai kaina negali b?ti didesn? kaip 20 ct/kWh, kitaip kakas yra netvarkoj. Mes investavome 8 milijonus ? ilumos ?k?, ta?iau mokame brangiai. Kyla klausimas: kuo mes skiriam?s nuo t? rajon?, kurie ?sileido rubikonus ir dabar keikia. Liko labai nedaug savivaldybi?: m?s?, Taurag?s, Radvilikio, kurios turi savo ilum? tiekian?ias ?mones.
Taurag?s, Radvilikio rajonuose kainos stebuklingos, o pas mus didel?s. Mes netu-r?tum?me lygiuotis ? respublikos ilumos kain? vidur-k?. Kod?l negalime b?ti maiausiai u ilum? mokan?i? rajon? trejetuke ar penketuke? Juk investavome milijonus tam, kad paskui ramiai ir patogiai gyventum?me. Ta?iau gyvename blogiau, nei naudodami ildymui mazut?, tai jau yra dvigubas nusikaltimas: ileidome valstyb?s ir Europos pinigus, ir dar apie 30 procent? apvagin?jame rajono gyventojus. Seimo narys primin? es?s partijos Tvarka ir teisingumas Raseini? skyriaus pirmininkas, tod?l yra atsakingas u partijos Raseini? skyriaus veikl? bei priimamus sprendimus: U vis? m?s? veikl?, priimamus sprendimus ir vis? ? laikotarp?, kada meras P. Vebavi?ius vald? rajon?, atsakomyb? prisiimu a. Tikrai nesikiu ? rajono valdym?, ta?iau jei matau, kad yra vienas ar kitas netinkamas sprendimas arba vyksta procesas, a ne tik kaip ios partijos pirmininkas, bet ir kaip Seimo narys turiu t? dalyk? pasakyti ir jokiu b?du netoleruoti, tai b?t? nes?ininga prie rink?jus. Koalicijos gri?tis prasid?jo ne d?l mero. Opozicija pasinaudojo situacija, kad Darbo partija ieina i koalicijos ir nuvert? administracijos direktori?. Po to man, kaip skyriaus pirmininkui, buvo pasi?lytas toks sand?ris: vietoj nuversto administracijos direktoriaus bus pastatytas socialdemokrat? atstovas Kavaliauskas, o visa kita lieka tvarkoje mero galva lieka, vaiuojam toliau. Bet a manau, kad ne taip yra formuojamos koalicijos, ?ia visi turi nor?ti dirbti ir susitarti. Kadangi mums buvo bandoma ilauti rankas, mes pasak?me, kad nesutinkame su tokiomis aidimo taisykl?mis, liksime or?s, garbingi, bet tikrai taip nesielgsime. Tai po to atsirado interpeliacijos ratas merui. tai tokia politikos kult?ra yra formuojama m?s? rajone. Jei ir bus meras nuverstas, tikrai n?ra jokios tragedijos, nes pagrindiniai darbai rajone padaryti. Artimiausiu metu daugiausia bus susikoncentruota ties biudetu. Na, bet biudetas irgi n?ra venta karv?: po rinkim? susik?rusi nauja koalicija gali biudet? peri?r?ti, tikslinti. Svarbu, kad koalicijos partneriai gerbt? vieni kitus, o rinkimai visk? sud?lios ? savo vietas.
Tarybos narys Jordanas Kenstavi?ius pritar? Seimo nariui Remigijui A?ui, kad jo ivardintos koalicijos gri?ties prieastys yra pagrindin?s. Buvusiems koalicijos partneriams nepatiko, kad yra domimasi j? veiklos sferomis: kuro tiekimu, maitinimo paslaugomis. Nors jie politikos naujokai, ta?iau maniau, kad kaip mon?s yra subrend? ir tikrai nedarys toki? klaid?, – samprotavo J. Kenstavi?ius. – Ardyti koalicij?, kada iki rinkim? lieka 2 su puse m?nesio, yra pakankamai rizikingas ingsnis. K? nors sukurti ir padaryti yra nelengva: turi surinkti komand?, isikelti tikslus, uduotis ir juos vykdyti. Manau, kad buvusi? m?s? koleg? darbie?i? ingsnis yra neatsakingas.
Tarybos narys prisimin?, kaip daugiau nei prie metus buv?koalicijos partneriai ?m?si iniciatyvos sumainti ildymo katus rajono mokyklose. Buvo nutarta visas mokyklas centralizuoti ir atiduoti ilumos tinklams, kad jie r?pint?si k?renimu, kuro tiekimu, priimt? k?rikus ir pan. J. Kenstavi?ius teig? pats tik?j?s, kad rajono mokykloms ildymas atsieis pigiau, ta?iau po met? kreip?si keli? mokykl? direktoriai, kurie sak?, kad ilumos kaina n?ra tokia ema, kaip buvo ad?ta. Rimtai kalb?jom?s su koalicijos partneriais ir pra?me pasiaikinti, kod?l pas mus tokios auktos ilumos kainos. Aiku, praymas pasiaikinti m?s? tuometiniams koalicijos partneriams nepatiko, – pasakojo J. Kenstavi?ius. – Pats prad?jau dom?tis, kiek u ildym? moka kit? rajon? gyventojai. Suinojau, kad visur, kur naudojamas biokuas, yra pigiau, mokama 17-18 ct/kWh. Manau, kad dabar reik?t? priimti politin? sprendim? ir ilumos kain? sumainti iki 20 ct/kWh, o toliau i?r?ti ir tvarkyti savo ilumos ?k?. Tai b?t? realus ingsnis, nes dabar mes tik kalbame, o mon?s tuo tarpu ken?ia.
Tarybos nar? papiktino ir tai, kad i pareig? atleidiant administracijos direktori?, jam mesti kaltinimai nebuvo pakankamai pagr?sti. Mes galb?t gal?tum?me pasakyti atvirktin? variant?: buvo sumaintas biurokratinis aparatas, atleista apie 30-40 moni?, ta?iau savivaldyb?je liko geri specialistai ir darbai vyko sklandiai,?gyvendinta projekt? u 50 milijon? lit?, – vardijo nuveiktus darbus J. Kenstavi?ius. – Galvojome apie sunkesn? laikotarp?: sutaup?me l??, subalansavome pajamas ir ilaidas, kad darbuotojai laiku gaut? atlyginimus ir nesikaupt? skolos. J. Kenstavi?iaus nuomone, per tok? trump? iki rinkim? likus? laik? naujai paskirtas administracijos direktorius ar irinktas meras, kad ir kokie kompetentingi beb?t?, netur?s joki? provais?i? nuveikti reikmingus darbus, tod?l dabar susiklos?iusi situacija kvepia avanti?ra.
Anot J. Kenstavi?iaus, politiniai perversmai griauna moni? pasitik?jim? rajono valdia ir sukelia nusivylim?. Tiems, kurie buvo suplanav? darbus, nebeleidiama j?
pabaigti, o at?jusi nauja valdia nesp?s net koj? apilti. Tarybos nario manymu, svarbu pelnyti moni? pasitik?jim?, tada ymiai lengviau dirbti ir spr?sti moni? problemas, galima pasiekti bendro rezultato, sulaukti abipus?s naudos,paskatinti mones daugiau dom?tis ir pa?iais politikais, ir bendra rajono situacija. Tarybos nario ?sitikinimu, Raseini? miestas ir rajonas tikrai gali b?ti graesnis, patrauklesnis: Turiu s?kming? versl?, ta?iau nesu abejingas savo kratui. Kartais ugaunamos mano ambicijos, kai kas nors pasako, kad m?s? miestas n?ra pakankamai patrauklus, o igirdus pavojaus varpus, kad m?s? rajon? palieka vis daugiau jaunimo, norisi eiti ? politik? ir gelb?ti savo krat?, savo miest?. Tarybos nario Sigito Vai?iaus manymu, tikrosios, gilumin?s koalicijos gri?ties prieastys skiriasi nuo vieai, oficialiai deklaruojam?. Jo nuomone, iki rinkim? likus vos daugiau nei dviems m?nesiams, nelogika ir neatsakinga keisti 2 pagrindinius rajono vadovus.
S. Vai?ius tikino, kad jam, kaip T?vyn?s s?jungos Krik?ioni? demokrat? partijos atstovui, besiformuojanti naujoji koalicija nesi?l? prisijungti, ta?iau vienas jo
bendrapartietis tokio pasi?lymo sulauk?. Tai ?rodo, kad perversmininkai n?ra labai utikrinti s?kme, tod?l ieko paramos.
Netrukus bus formuojamas Savivaldyb?s biudetas, o nuo teisingo biudeto paskirstymo labai daug priklauso m?s? rajono moni? gyvenimas. Tai lie?ia ir mokytojus, ir medikus, ir kult?ros darbuotojus. At?j? nauji vadovai, kol ?eis ? ritm?, atsistos ? v?es, gali padaryti klaid?, kuri? pasekmes jausime visus ateinan?ius metus, – kalb?jo Sigitas Vai?ius. – Tarp buvusi? koalicijos partneri? ir socialdemokrat? yra daug rimt? vietin?s reikm?s rajono politik?, tod?l tikiuosi, kad jie rimtai ?vertins dabartin? situacij? ir susilaikys nuo suplanuot? ingsni?. Toks mano praymas, ir tam tur?t? pritarti nemaa rajono gyventoj? dalis.

2 Komentarai

 1. Rasa

  2010-12-19 16:08

  Mielieji,
  Kada J?s apie tai k? pasakojote suinojote, prie keturis, tris, du metus, ar tik dabar?
  Nusikaltimo, tuo labiau, dvigubo nusikaltimo, sl?pimas, taip pat yra nusikaltimas.
  Ar jau kreip?t?s ? teis?saug?? Gal jau galite pakomentuoti tyrimo rezultatus?
  ,

 2. Savas

  2011-02-17 15:54

  Vagiu vagis Zabiela !