Tinklinio turnyras Ariogalos gimnazijos prezident?s taurei laim?ti

Versija spausdinimui

Marta BIELSKYT?

Sausio 19 d. Ariogalos gimnazijos sporto sal?je buvo triukminga atmosfera: skambanti muzika konkuravo su kamuolio muin?jimo garsu. Vyko tarpklasin?s tinklinio varybos gimnazijos prezident?s Migl?s ven?ionyt?s taurei laim?ti. Varyb? atidarymo metu direktorius Arvydas Stankus pagerb? gimnazijos mergin? komand?, tapusi? Raseini? rajono moter? turnyro nugal?toja, bei jos trener?, tinklinio puosel?toj? mokytoj? Leon? Klim?. Sveikinimo kalboje direktorius primin?, kad 2011 metai gimnazijoje skelbiami Sporto metais d?mesys bus skiriamas sporto aplinkai gerinti ir sportininkams skatinti. Miesto l.e.p. seni?n? Regina Mekauskien? pasidiaug? gimna-zijos sportiniais pasiekimais.
Diaugiam?s ir mes, jog atsiradoketurios rimtai kovai nusiteikusios komandos, pasiruousios ginti klas?s garb?.
IV viet? u?m? vienintel? turnyre dalyvavusi antrok? komanda II bg, Dal?s ?selien?s aukl?tiniai. III-oje vietoje po permainingos kovos liko I ag, Ramun?s Kurpavi?ien?s klas?. D?l I-os vietos rung?si I bg ir III- ok? rinktin?. Garbing? II-?j? viet? ikovojo Andriaus Bautronio aukl?tiniai I bg, o turnyro ?empionais tapo III klasi? komanda. iais metais III okai nenugalimi nei krepinio, nei tinklinio kovose. Malonu prisiminti, kad ir karnavale tre?iokai buvo auniausi. J? aukl?tojos – Janina Vaivadien? ir Rita Rajeckien?. Linkime jiems s?km?s Chor? karuose, kuri? repeticijos jau prasid?jo, finalas vasario 11 d. Sveikiname visus sportininkus ir linkime s?km?s priimant kitus m?s? rengini? i?kius!

Komentarų nėra