Tomui komariki ibandymai liepsnose

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS

I lentpj?v?s ib?g?s degantis vaikinas umin? daug m?sli? baisi? istorij? aptarin?jan?iai Gyli? kaimo bendruomenei ir ?vykio peripetijas narpliojantiems kriminalistams.

Pra?jusi? savait? pagrindin?s alies informacin?s agent?ros, interneto portalai ir dienra?iai aibikai paskelb? apie Vidukl?s seni?nijos Gyli? kaime ?vykusi? nelaim?: lentpj?v?je keli vaikinai apipyl? benzinu devyniolikmet? io kaimo gyventoj? Tom? Umant? ir padeg?. .
Vaikinas atsid?r? Raseini? ligonin?s reanimacijoje, kur jam buvo nustatyti ketvirtadal? k?no ap?m? nudegimai. Reanimacijos skyriaus ved?ja Rita Gerdvilait? savaitrat? Alio, Raseiniai informavo, kad dalis nudegim? labai gil?s, tod?l gali tekti atlikti kai kuri? viet? odos persodinimo operacij?. .
Vaikinas nekalbus. Apie ?vyk? nieko nepasakoja, pabr?? ved?ja.

Apie ?vykio aplinkybes kalb?ti nenor?jo ir Raseini? rajono policijos komisariato atstovai. Tepasak?, jog kol vyksta tyrimas, joki? komentar? nebus. Ta?iau netik?taipats Tomas savaitra?iui Alio, Raseiniai pateik? savo komentar?, kuris pasirod? visikai netik?tas, paneigiantis visas iki tol aptarin?tas incidento versijas.Pra?jusi? savait? Raseini? rajono
policijos komisariato virininkas K?stutis Uemeckas urnalistams teig?, jog tiriamos kelios ?vykio versijos, bet pagrindin? padegimas. Pareig?nas neneig?, kad lentpj?v?, kurioje ?vyko incidentas, priklauso jo uoviui Antanui Kleinauskui. .
Remiantis pirminiais parodymais, buvo teigiama, kad ? lentpj?v? at?jo kaimynas, kaltinantis T.Umant? krosnel?s vagyste, ir dar keli vaikinai. Es? vienas j?, gerokai ?kau?s, grasino T.Umant? umuti. .
Nukent?j?s vaikinas pasakoj?s, jog dirbo nusivilk?s megztin?. At?jus piet? metui, j? apsivilko. Megztinis pasirod?s ?tartinai dr?gnas. Kad megztinis gal?jo b?ti aplakstytas benzinu, T.Umantas suprat?s tik tuomet, kai vienas i lentpj?v?je buvusi? vaikin? met? ? j? degtuk?. R?bas aibikai usiliepsnojo.
Tiriant i? versij?, lentpj?v?je apsilank? vaikinai buvo sulaikyti ir apklausti. Visi ?tarimus neig?, o kai kurie i j? tikino turintys imtaprocentin? alibi ?vykio metu buv? pamokose. Tokius j? teiginius patvirtino ir pedagogai. Ta?iau, kai kuri? altini? duomenimis, tai dar nereikia, kad jie negal?jo pertraukos metu dvira?iais atvaiuoti ? lentpj?v?, kuri yra madaug u kilometro nuo mokyklos.
Antra versija, kuri? nagrin?jo tyr?jai devyniolikmetis gal?jo nukent?ti per nelaiming? atsitikim?. Pavyzdiui, kai r?kydamas pyl? benzin? ? motorin? pj?kl?. .
Ta?iau dabar aik?ja, kad abi versijos gali b?ti klaidingos. .

Tvirtina, kad pasivaideno .

Pra?jus? savaitgal? Raseiniuosevykusios Rudens vent?s metu ?m? sklisti kalbos, kad T.Umantas tvirtina, jog usideg? pats, bandydamas nugvelbti i lentpj?v?s savininko lakel? degal? motociklui.
Apie i? versij? pasakoj? mon?s sak? igird? j? i lentpj?v?s savikui man tai patvirtino pats T.Umantas. A j? danai lankau Kauno klinikose. Atveu maisto, buvau atve?s ? pasimatym? ir mam?, savaitra?iui Alio, Raseiniai prisipaino A.Kleinauskas.
Jis pabr?? es?s labai pasipiktin?s spaudoje pasirodiusiomis uuominomis neva jo entas, Raseini? rajono policijos komisariato virininkas K.Uemeckas, gali da-
ryti ?tak? tyrimui. .
Kad b?t? ivengta nepagr?st? ?tarim?, entas nuo tyrimo nusialino, pabr?? A.Kleinauskas. Tai patvirtino ir pats K.Uemeckas, prane?s, kad kreip?si ? Raseini? prokurat?r?, praydamas, kad ji imt?si tyrimo d?l incidento lentpj?v?je. Jis taip pat usimin? gird?j?s apie naujus T.Umanto teiginius, jog d?l nelaim?s kaltas tik jis pats. .

Papra? degtuk? .

Nor?dami tuo ?sitikinti, apsilank?me Kauno klinik? nudegim? skyriaus palatoje, kurioje dabar gydomas nukent?j?s vaikinas.ninko A. Kleinausko. .
A tai igirdau i policijos. Pas-Tomukas paguldytas tai ten, – nurod? T.Umanto palat? budinti gydytoja. .
Vaikin? radau s?dint? ant lovos dviviet?je palatoje. Ant stalelio vaisvandeni? butelis. Paklaustas, ar ko nors nestinga, Tomas sak?, kad visko jam gausiai atvea i Raseini?. .
Papraiau papasakoti apie lentpj?v?je ?vykusi? nelaim?. .
Nor?jau pasivain?ti su parpaliu. Sugalvojau ?sipilti ? bambal? benzino. Pilant benzin?, sulapo rankov?. Kai degiausi cigaret?, rankov? usideg?. Bandiau gesinti trindamas rankov? ? megztin?. Usideg? visas megztinis. Nub?gau prie vandens krano ir apsipyliau vandeniu, kad taip neskaud?t?. Paskui parb?gau r?kdamas namo, ikviet? greit?j?, nuve? ? ligonin?, – pasakojo T.Umantas.
Paklaustas, kod?l anks?iau pasakojo istorij? apie j? padegusius ?kauusius vaikinus, T.Umantas kelis kartus pakartojo: Vaidentis man prad?jo. .
Atsisveikindamas pasiteiravau, gal kuo jam gal??iau pad?ti.

Turiu vien? praym?. Gal gal?tum?te man nupirkti degtuk?. Neturiu kuo prisidegti cigaret?s, – kuk liai itar? vaikinas. .

Tikisi Savivaldyb?s pagalbos

Vidukl?s seni?nijos, kuriai priklauso Gyli? kaimas, seni?nas Gytis ulinskas sak?, kad T.Umantas auga sunkiai besiver?ian?ioje eimoje, kuriai nuolat reikia socialin?s paramos. .
Socialine prasme, tai sud?tinga, gyvenimo nemokanti susitvarkyti eima, ta?iau apie vaikus negal??iau pasakyti nieko bloga. Uman?iukai nieko nepavogs, n?ra ??l?s, – dalijosi pasteb?jimais seni?nijos Socialini? paslaug? centro specialist? socialiniam darbui Gerda Visockien?. .
Seni?nijos darbuotojai svarsto, kaip pad?ti darbingo vyro netekusiai eimai. .
Surinksime visas b?tinas paymas apie T.Umanto sveikatos b?kl? ir kreipsim?s pagalbos ? Savivaldyb?. Esu ?sitikinusi, kad ji pad?s,- sak? d?l vaikino ir eimos nelaim?s nuoirdiai igyvenanti G.Visockien?.

Komentarų nėra