Tradicin? sporto vent? Didiuliuose

Versija spausdinimui

Diana GRUZDI?NIEN?

Rugs?jo pirm?j? etadien? didiulikius i miego paadino skard?s seni?nait?s Dianos Kaupaitien?s ir bendruomen?s pirminink?s Jurgitos Jankauskien?s balsai, sklindantys i garsiakalbio:

D?mesio, d?mesio! Visi, visi mai ir dideli, linksmi ir nuli?d?, skub?kite savo k?n? ir siel? atgaivinti sporto vent?je! Laukiame j?s? kaimo sporto aiktel?je!

Turb?t visi igirdo, nes su?jo, suvaiavo daug vaik?, jaunimo, palik? kasdieninius darbus at?jo ir vyresnieji kaimo gyventojai. Visi gerai nusiteik?, pasireng? susirungti
?vairiose sportin?se varybose, nugal?ti ir susierti prizus. O jais pasir?pino dosn?s r?m?jai: LR Seimo narys Edmundas Jonyla, Raseini? mik? ur?dijos ur?das Antanas Kil?auskas, rajono Savivaldyb?s tarybos nariai Gintautas Mikolaitis ir Ona Babonien?. U tai vent?s organizatoriai ir dalyviai jiems yra be galo d?kingi.

Varybos prasid?jo, kai visi vent?s dalyviai pasipuo? firminiais kaimo bendruomen?s markin?liais. Juos idalino bendruomen?s pirminink? Jurgita. Sualiavo visas
sporto aiktynas ir mai, ir dideli diaug?si savo nauju ?vaizdiu. Seni?nait? Diana Kaupaitien? ir?? grai? kalb?, palink?jo visiems geros nuotaikos ir aktyviai dalyvauti kaimo bendruomen?s vent?je.

Sportininkai ir teis?jai u?m? savo vietas. Judr?s ir jauni aid? krepin?, m?t? baudinius, l?tesni lo? ak?mis, aid? smigin?, o gir? kilnojo ir bokal? laik? patys stipriausieji. Vaikams taip pat buvo prigalvota ?domi? rung?i? m?tyti kamuoliukus ? krep?, okin?ti per okdynes, ?vairi? gudrumo ir greitumo aidim?. Emocingai savikius palaik? sirgaliai.

At?jo laikas paskelbti nugal?tojus. Priz? dalijimas prasid?jo nuo pa?i? maiausi? dalyvi?. Juos ?teik? bendruomen?s pirminink? Jurgita ir seni?nait? Diana. Nepamiro n? vieno, visi buvo apdovanoti, tod?l diaug?si ir d?kojo organizatoriams. Vyresni?j? pasiekti rezultatai buvo ymiai svaresni, tod?l ir priz? jie nusipeln? didesni?. O j?
buvo ities labai daug ir ?vairi?.

Kokia kaimo vent? be auni? eimininki?! Lina Matukaitien? visus vent?s dalyvius vaiino gardiu kop?st? iupiniu. O nuplauti s?raus prakaito tiek sportininkai, tiek vent?s dalyviai buvo pakviesti ? pirt?. Visi pirties malonumai buvo nemokami, tod?l niekas neskub?jo namo: vaikai maud?si, kryktavo, o suaug? dalinosi puikiai pra?jusios vent?s ?sp?diais.

Didiulikiai toki? ven?i? tikrai dar tur?s, nes ?ia netr?ksta aktyvi?, atsidavusi? darbui moni?, kurie suranda r?m?j?, kad kiekvienas ? rengin? at?j?s jaust? ?ia kaimo
valdios r?pest? ir d?mes?.

Komentarų nėra