Tradicinis renginys Saugokime save ir kitus

Versija spausdinimui

Birelio 16 d. Mirkli? kaimo bendruomen?je vyko tradicinis renginys ,,Saugokime save ir kitus. Atvykusiuosius pasveikino, palink?jo, kad visi tur?t? laiko, neskub?t?, gyvent? linksmai, ypsot?si, skirt? laiko ir d?mesio sau, Raseini? rajono kult?ros centro vaik? oki? grup? ,,Pop Dance (vad. Neringa lopnien?) su ,,Pika?i? okiu, taip pat Mirkli? kaimo bendruomen?s oki? kolektyvas ,,Ritmas (vad. N. lopnien?).
Bendruomen? dalyvauja V? Lietuvos automobili? keli? direkcijos organizuojamame konkurse ,,Eismo saugumas bendruomen?se 20222023 m., kasmet organizuoja ?vairias veiklas, per kurias bendruomen?s nariai skatinami saugiai ir atsakingai elgtis kelyje, primenamos Keli? eismo taisykl?s ir kaip reikia j? laikytis.
? rengin? atvyko Raseini? rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus tyr?ja, bendruomen?s pareig?n? Giedr? Deveikien? su policijos bi?iuliu Amsiu, Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos nariai Andrius Bautronis ir Darius Ulickas. Diugu, kad bendruomen?s organizuojamuose renginiuose visada dalyvauja Raseini? pagalbos eimai namai ir aukl?tojos.
Bendruomen?s pareig?n?
G. Deveikien? primin? taisykles, kaip saugiai vaiuoti dvira?iais ir kitomis transporto priemon?mis kolonoje. Visiems dalyviams bendruomen?s pirminink? Graina Andraitien? ?teik? eismo saugumo priemones atvaitus ir liemenes.
Lydint policijos automobiliui vyko tradicinis dvira?i?, paspirtuk? ir p?s?i?j? ygis. Tai buvo puiki praktin? pamoka, kaip reikia saugoti save ir kitus kelyje.
Mirkli? kaimo bendruomen?s nar?, renginio ved?ja Skaidr? Kinderien? visus pakviet? ? netradicines sporto varybas, taip pat ? aki?, smiginio, baud? ? krep?, spalvot? kamuoliuk? metimo varybas. Jose aktyviai dalyvavo ir vaikai, ir senjorai, o pagrindinis prizas buvo du dvira?iai. Nugal?tojai buvo apdovanoti taur?mis, medaliais ir suvenyrais. Vyko loterija be pralaim?jimo, visi bilietai buvo laimingi. Dviratukus laim?jo Kernius Matusevi?ius (5 m.)
ir Vilt? Andriulyt? (11 m.).
Nuoirdiai a?i? pagrindiniams vent?s r?m?jams dviratukus ?steigusiems UAB ,,Danspin direktoriui Rosvaldui Kunickui ir UAB ,,Litspin direktoriui K?stu?iui ilinskui, mus vaiinusiai Laktu?i? kaim? bendruomen?s pirmininkei Loretai Navickaitei-Laurinaitienei, u param? Onutei ir Edmundui Kazbarams, Birutei Andriulienei, Juditai Bernatavi?ienei ir Algimantui Andrai?iui.
Taip pat nuoirdiai d?koju Raseini? rajono savivaldybei, Raseini? rajono kult?ros centrui ir oki? vadovei N. lopnienei, renginio ved?jai S. Kinderienei, visiems pad?jusiems organizuoti rengin?, sve?iams ir informaciniams r?m?jams.

Graina Andraitien?,
Mirkli? kaimo bendruomen?s pirminink?

Komentarų nėra