Trę­ši­mas per la­pus

Siųsti Versija spausdinimui

In­ten­sy­viau­sio au­ga­lų au­gi­mo ir vys­ty­mo­si lai­ko­tar­piu, daž­niau­siai vi­dur­va­sa­rį, pri­trūks­ta vie­nų ar ki­tų mais­to me­džia­gų. Grei­čiau­siai šį sty­gių ga­li­ma pa­pil­dy­ti trę­šiant per la­pus. Toks trę­ši­mo bū­das efek­ty­vus esant ne­pa­lan­kioms au­gi­mo są­ly­goms, ypač sau­ses­nę ar šal­tes­nę va­sa­rą. Tuo­met pa­tar­ti­na dar­žo­ves per la­pus pat­ręš­ti ir dau­giau kar­tų, net­gi kas sa­vai­tę. Dar­be­lio čia ne­daug, o purkš­tu­vus, di­des­nius ar ma­žes­nius, vi­si dar­ži­nin­kai tu­ri.

Trę­ši­mui per la­pus tin­ka­miau­sios yra komp­lek­si­nės trą­šos. Jau vien to­dėl, kad dar­žo­vėms pra­stai au­gant ar skurs­tant, net sun­ku nu­sta­ty­ti, ko­kio mais­to ele­men­to trūks­ta, o gal ir ke­lių. Tuo la­biau, kad dau­gu­mos maist­me­džia­gių trū­ku­mo po­žy­miai ga­na pa­na­šūs – la­pai pa­švie­sė­ja, gels­ta, džiūs­ta.

Uni­ver­sa­liau­sios ir tin­ka­miau­sios mais­to ele­men­tų san­ty­kiu yra KE­MI­RA. Jos la­bai kon­cent­ruo­tos, grei­tai tirps­ta van­de­ny­je. Pra­džio­je ve­ge­ta­ci­jos nau­do­ja­ma FO­LI­CA­RE NPK san­ty­kiu 22–5–22, ve­ge­ta­ci­jos me­tu FER­TI­CA­RE NPK 14–11–25, ve­ge­ta­ci­jos pa­bai­go­je FER­TI­CA­RE NPK san­ty­kiu 6–14–30. Trę­šiant per la­pus, purkš­ti re­ko­men­duo­ja­ma 0.5–1 proc. tir­pa­lu ar­ba 50–100 g trą­šos 10 lit­rų van­dens. Jau­niems, glež­niems au­ga­lams ve­ge­ta­ci­jos pra­džio­je tir­pa­lo kon­cent­ra­ci­ja re­ko­men­duo­ja­ma ma­žes­nė, ve­ge­ta­ci­jai įpu­sė­jus – di­des­nė.

Tręš­ti per la­pus ga­li­ma nau­do­ti ir azo­to trą­šą – kar­ba­mi­dą. Vi­siš­kai ne­pa­vo­jin­ga kon­cent­ra­ci­ja dar­žo­vėms iki 0,3 proc., ar­ba 30 g kar­ba­mi­do 10 lit­rų van­dens. Stip­res­nės kon­cent­ra­ci­jos tir­pa­las ga­li bū­ti nau­do­ja­mas agur­kams 0,3–0,4 proc., po­mi­do­rams 0,5–0,6 proc., ko­pūs­tams 0,8–1 proc., svo­gū­nams, bu­ro­kė­liams, mor­koms 1,5–2 proc. Vė­sią, lie­tin­gą die­ną tir­pa­lo kon­cent­ra­ci­ja ga­li bū­ti di­des­nė ne­gu karš­tą, sau­są.

Šei­mos dar­že tręš­ti per la­pus la­bai efek­ty­vu. Ir trą­šų su­tau­po­me, o ir au­ga­lai kaip ­mat su­re­aguo­ja į to­kį pat­rę­ši­mą, net spal­vą pa­kei­čia, pa­tam­sė­ja. Tręšimo įran­ga pa­pras­ta – van­dens re­zer­vu­a­ras, ma­žas si­urb­liu­kas, gu­mi­nės žar­nos, purkš­tu­kai ir rei­kia­mos kon­cent­ra­ci­jos tir­pa­las.

Komentarų nėra