Tr?ksta tik regalij? ir nauj? rat?

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?

? pirmadien? vyko jau tre?iasis Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos pos?dis, kuriame sudalyvavo 23 tarybos nariai. Ikilmingai buvo atliktas nusipelniusi?j? ir sukaktuvinink? pagerbimo ritualas u ilgamet? kruopt?, atsaking? ir s?ining? darb? meras Remigijus A?as ?teik? pad?kas Raseini? krato istorijos muziejaus direktorei Birutei Kulpinskaitei bei Raseini? k?no kult?ros ir sporto direktoriui Egidijui Zinkui, neseniai atventusiems graius jubiliejus. E. Zink? taip pat pasveikino tarybos nar?, sportinink? patron? Ona Babonien? bei perdav? vietimo ir mokslo ministro G. Steponavi?iaus pad?k?. Gimtadienio proga buvo pasveikinta tarybos nar? Edita Bartuevi?i?t?.
Pos?dio metu politikai svarst? 29 sprendim? projektus, ta?iau ne visi j? buvo patvirtinti.

Gydymo ?staigos priekait? nesulauk?

Septyni pirmieji darbotvark?s klausimai buvo susij? su medicinos pasauliu: patvirtinta V? Raseini? pirmin?s sveikatos priei?ros centre teikiam? konvojuojam?j? asmen? medicinin?s api?ros paslaug? kaina – 60 Lt/val., ? Kauno teritorin?s ligoni? kasos steb?toj? taryb? deleguotas tarybos narys Gediminas Kazys Galubauskas, patvirtintos V? Ariogalos pirmin?s sveikatos priei?ros centro, V? Raseini? ligonin?s, Raseini? greitosios medicinos pagalbos stoties, Raseini? pirmin?s sveikatos priei?ros centro, Raseini? psichikos sveikatos centro 2010 met? finansin?s atskaitomyb?s. Hipokrato pasek?j? pristatyti sprendim? projektai tarybos nariams joki? klausim? nesuk?l?, u juos balsuota vienbalsiai. Taigi, galime daryti ivad?, kad m?s? rajono gydymo bei sveikatos priei?ros ?staigos dirba nepriekaitingai.

Seneliams iluma kaul? nelauo

Tarybos nariui Valdemarui Jacikui abejoni? suk?l? sprendimo projektas D?l socialin?s globos paslaug? kainos Blinstrubiki? seneli? globos namuose patvirtinimo. Tarybos narys, besir?pindamas, kad per didelis ilumos kiekis seneliams neprad?t? lauyti kaul?, globos nam? direktoriaus Algirdo Rimydio pra? paaikinti, kod?l vienam globos nam? gyventojui nustatyta gan aukta ilumos kaina 179 Lt/m?n., kai tuo tarpu vieno senelio pamaitinimas per m?nes? kainuoja 220 Lt. A. Rimydis atsak?, kad sudaryta 10 met? sutartis su organizacija, sta?iusia katilin?, ir yra ?sipareigojimas tiek mok?ti. Pas mus labai dideli plotai, ildoma ne vien ten, kur mon?s gyvena. Bendrai ildomos patalpos uima 7 278 kv./m, taigi pagal plot? globos namuose kaina u ilum? maesn? nei rajone, – apsigyn? direktorius.

Mero inauguracija jau ? etadien?. O J?s ar dalyvausite?
Tarybos sekretor? Violeta Lauci?nien? pateik? opozicijos atstov? neavint? sprendimo projekt? D?l rajono savivaldyb?s tarybos pos?dio suaukimo. Tarybos sekretor? primin? gerai inom? fakt?, kad beveik prie por? m?nesi? Raseini? rajono savivaldyb?s meru irinktam Remigijui A?ui iki iol dar ne?teiktos regalijos, tod?l gegu?s 28 d. ketinama surengti mero inauguraci-j?. ? ikilming? pos?d? numatyta pakviesti Raseini? rajono garb?s pilie?ius, Kauno regiono, Kelm?s, Jurbarko, Taurag?s, ilal?s ir Radvilikio rajon? savivaldybi? merus, usienio sve?i? delegacijas, valstybini? institucij?, veikian?i? Raseini? rajono savivaldyb?s teritorijoje, vadovus ir kitus sve?ius.
Savo pastabas apie ikilmingo pos?dio suaukim? isak? tarybos narys Antanas Kil?auskas. Jis teig?, kad is klausimas nebuvo svarstytas Biudeto ir ekonominio socialinio vystymo komitete, ta?iau mero potvarkiu gegu?s 5 d. buvo sudaryta darbo grup?, kuri jau daug sp?jo nuveikti, ? ceremonij? sukviet? sve?ius. Kam dabar reikalingas tarybos pritarimas? Tai tik formalumai, – teig? A. Kil?auskas. Kita vertus, tokio masto renginys atrodo iek tiek nekukliai. A nepritariu. Visada besiypsantis tarybos narys Darius Ulickas paym?jo, kad inauguracija, be abejo, reikalinga, ta?iau jis ironikai susir?pino, ar uteks penki? dien? ikilm?ms pasiruoti. Tarybos narys pasi?l? inauguracij? atid?ti iki birelio pabaigos.
Tarybos narys Liudas Kavaliauskas teig?, kad paeistas tarybos veiklos reglamentas, kadangi didioji l?? dalis skiriama i administracijos direktoriaus rezervo, o pagal galiojant? reglament?, jei direktorius i savo rezervo skiria daugiau nei 1000 lit?, reikalingas komiteto pritarimas. Kiek inoma, klausimas komitete nebuvo svarstytas, ta?iau direktorius ?sakym? pasira?. Paeistas reglamentas, taigi ieina, kad ikilmingas pos?dis aukiamas ir pinigai skiriami neteis?tai, nesivadovaujant ?statymais, tod?l opozicija nemato galimybi? jame dalyvauti, – r?? L. Kavaliauskas.
Administracijos direktorius Dainius Baltruaitis ? L. Kavaliausko pastabas atsak?, kad buvo paruotas ?sakymas ikilm?ms panaudoti l?as i administracijos direktoriaus rezervo, ta?iau tam nepritar? Biudeto komitetas, tod?l nuspr?sta panaudoti reprezentacines l?as.
Pasinaudodamas palankia proga, prabilo ir pats meras Remigijus A?as. Taip, pagal potvark? buvo sudaryta inauguracin? komisija, – pripaino rajono galva, – ta?iau, nenor?damas primesti savo nuomon?s, nei viename tos komisijos pos?dyje nedalyvavau. Kol kas dar nei vienas litas n?ra ileistas. Inauguracijos pos?dis numatytas gegu?s 28 dien?, tai bus vent? miestie?iams, pagrindin?s l?os scena ir koncertas, o renginio aptarimo ilaidoms padengti esame surad? r?m?j?. D?l sve?i? delegacij? atvykimo jokio ne?kikumo nematau tam kasmet yra numatomos l?os, ir koks skirtumas, pavasar? ar ruden? atvyks delegacijos.
U tai, kad mero inauguracijos ikilm?s b?t? surengtos gegu?s 28 dien?, pabalsavo 14 tarybos nari?.Inauguracin?s komisijos pirminink? tarybos nar? Aldona Ona Rad?enko Alio, Raseinius informavo, kad inauguracijos ikilm?ms numatyta ileisti 11 700 Lt, o usienio delegacij? pri?mimui i reprezentacini? l?? bus skirta 7000 Lt.

Iki rudens vandens kaina nesikeis

Netik?tai susiklost? sprendimo projekto D?l udarosios akcin?s bendrov?s Raseini? vandenys geriamojo vandens tiekimo ir nuotek? tvarkymo paslaug? kain? nustatymo svarstymas, kur? pristat? Ekonomikos, ?kio ir turto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas Romanas Evsei?ikas. Pasak specialisto, geriamojo vandens ir nuotek? tvarkymo kaina m?s? rajone buvo nustatyta 2006 metais, o ?statymas numato, kad ji tur?t? b?ti peri?rima kas treji metai. Sprendimo projekte numatyta dabartin? kain? padidinti 20 procent?, tai yra, mokestis u vanden? padid?t? 50 ct/kub.m, o u nuotekas 56 ct/kub.m. R. Evsei?ikas paym?jo, kad Raseini? vandenys dirba nuostolingai, tod?l viena i priemoni? gelbstint ?mon? tur?t? b?ti kainos peri?r?jimas. Biudeto ir ekonominio socialinio vystymo bei ?kio ir verslo pl?tros, informacin?s visuomen?s k?rimo komitetuose iam sprendimo projektui buvo pritarta.
Kai kurie opozicijos atstovai suskubo priminti valdan?iajai daugumai, kad gyventojams buvo ad?ta kain? u paslaugas stabilizacija ir net ma?jimas, ta?iau is sprendimo projektas rodo k? kita.
Tarybos narys Valdemaras Jacikas teig?, kad n?ra gerai didinti vandens bei nuotek? tvarkymo kainas, kadangi io pabrangimo niekas nes?lygoja. Pak?lus kainas Raseiniai pagal vandentvarkos ?kaini? auktum? tapt? 14 respublikoje. Tarybos narys L. Kavaliauskas teig?, kad vandens kainos padidinimas 20 procent? laukiamo efekto neduos, kadangi rajone gan didel? bedarbyst?, tod?l pri?mus ? sprendimo projekt? dar labiau padid?t? gyventoj? ?siskolinimai vandentiekiui.
Meras pasiteiravo, kokia iuo klausimu Biudeto ir ekonominio socialinio vystymo komiteto, kuriame persvar? turi opozicijos atstovai, nuomon?: Kaip suprantu, socialdemokratai lyg ir prie kain? k?lim?, o j?s, tur?dami persvar?, si?lote tam pritarti?
Biudeto ir ekonominio socialinio vystymo komiteto pirmininkas A. Kil?auskas numyk?, kad komitete buvo nutarta pritarti, ta?iau paskui teko labiau pasigilinti, analizuoti, lyginti su kaimyniniais rajonais, tod?l niekas nedraudia ir kit? nuomon? tur?ti.
Labai diugu, kad j?s pakeit?te savo nuomon?, – pergalingai nuvito meras. – Matau, kad einama lengviausiu keliu norima i karto padidinti kain? 20 procent?. Ta?iau nebuvo jokios diskusijos apie ?mon?s valdymo optimizavim?, kit? rezerv? iekojim?. Si?lau atid?ti ? sprendimo projekt? ir prie jo sugr?ti vasaros pabaigoje, kai bus gerai ianalizuota ?mon?s strukt?ra ir kiti rezervai.
U mero si?lym? palikti ? sprendimo projekt? tobulinimui norom nenorom rankas pak?l? visi 23 tarybos nariai. Po balsavimo meras nesusilaik? nuo kandios replikos Biudeto komitetui palink?jo kit? kart? atidiau nagrin?ti klausimus.

ingsnis ilumos kainos ma?jimo link?

Skaudiu sm?giu emiau juostos kai kuriems rajono politikams-verslininkams tapo sprendimo projektas D?l pavedimo vykdyti kuro tiek?jo funkcijas UAB Raseini? komunalin?s paslaugos. Siekiant sumainti centralizuotai tiekiamos ilumos energijos kain?, nutarta pavesti Raseini? rajono savivaldyb?s kontroliuojamai ?monei UAB Raseini? komunalin?s paslaugos vykdyti kuro (biokuras, durp?s ir kt.) tiek?jo funkcijas, tiekiant kur? UAB Raseini? ilumos tinklai.
Vicemeras Sigitas Vai?ius patikslino, kad ilumos tinklai, pirkdami biokur? (medio droli?, durpi? ir kt. miin?), neturi mok?ti taros mokes?io, ta?iau perkant durpes ir medio droles atskirai, toks mokestis yra numatytas. Taigi, Raseini? komunalin?s paslaugos b?tent ir atliks nuo aukt? taros mokes?i? ilaisvinant? veiksm? atskirai nupirks medio droli?, durpi?, sumaiys iuos komponentus ir ilumos tinklams parduos jau gatav? biokur?. Tarybos narys Vaidas Kuzmarskis papra? mero pakomentuoti, ar tokiu b?du yra siekiama ?gyvendinti rink?jams duotus paadus 25 procentais sumainti ilumos kain?.
Meras entuziastingai atsak?, kad b?tent taip ir yra: Darysime visk?, kad dirbtum?me be tarpinink?. Iki iol viena ?mon? pirkdavo durpes, usid?davo velnik? antkain? vien u tai, kad jas sumaiydavo su medio drol?mis. Ta?iau iandien mes tai galime kontroliuoti per Savivaldyb?s ?mon? ir apsieiti be priva?i? ?moni?. Suprantu, kad kai kam tai labai skausminga, ta?iau mes dary-sime visk?, kad gyventojams ilumos kaina suma?t?. I gyventoj? varg? negali kakas sau krautis kapitalo.
Tarybos narys A. Kil?auskas nenor?jo sutikti su mero teiginiais tarpininkai vis tiek kakokie bus ,,Raseini? komunalin?s paslaugos neturi nei savo durpyn?, nei mik?. Komunalininkai vis tiek tur?s Vie?j? pirkim? ?statymo numatyta tvarka organizuoti pirkim?.
Meras patikino, kad is klausimas yra suderintas su vyriausyb?s atstove ir ?ia joki? paeidim? n?ra bei dar kart? akcentavo, kad ilumos tinklai negali atskirai pirkti medio droli? ir atskirai durpi?. Galima pirkti tik miin?. Buvo privati ?mon?, kuri maiydavo, tai mes t? tarpininkavim? pavesime savivaldyb?s ?monei, kad gal?tum?me kontroliuoti, u kiek perka, kok? antkain? usideda. O privatininko kontroliuoti mes negalime, koki? kain? jis rinkoje pasi?lo, u toki? mes turime pirkti, – kantriai dar kart? paaikino meras.
Anot tarybos nario V. Jaciko, kadangi komunalinis ?kis tur?s skelbti konkursus, kuro ?sigyti si?lys ir v?l tie patys privatininkai. Tokiu b?du atsiranda dar vienas tarpininkas tai m?s? savivaldyb?s ?mon?. Tik nor?damas, kad ilumos kaina b?t? maesn?, visada pasisakiau prie dar vieno tarpininko ?vedim?, – isak? savo nuomon? V. Jacikas.
Vicemeras paprietaravo, kad tai n?ra dar vienas tarpininkas, o tik ano tarpininko pakeitimas. Kuras bus perkamas ten, kur igaunamas nei vienas durpynas neusiima tiekimu ir pardavimu. Taigi, koks skirtumas, ar pirks m?s? ?mon?, ar privati. Tik tiek, kad bus galima kontroliuoti ir koreguoti kain?, savai ?monei apriboti peln?. O kok? peln? usideda privatininkas, n?ra aiku.
Tarybos narys Gintautas Mikolaitis sunerimo d?l komunalinio ?kio technikos ar ji bus paj?gi tiekti kur?, ypa? iem?. Ta?iau meras ramino, kad is projektas t?sis ne vienerius metus, jei reik?s, komunalininkai technikos ?sigys iperkamosios nuomos b?du.
Sprendimo projektui pritar? 14 tarybos nari?, 9 pasikliov? liaudies imintimi: susilaikymas doryb?. (Tarybos narys Romaldas Zubiela t?dien pos?dyje nedalyvavo, red. pastaba.)

Naujam merui naujas automobilis

Sprendimo projekt? D?l leidimo Raseini? rajono savivaldyb?s administracijai nuomotis lengv?j? tarnybin? automobil? pristat? pats meras Remigijus A?as. Jis teig?, kad automobilis, kuriuo vain?jo meras, jau pasiek? kritin? 6 met? amiaus rib?, be to, visikai sugedo kakurios seni?nijos automobilis, tod?l administracijos direktorius perleido sav?j?. Buvusiu mero automobiliu nuo iol vain?sis administracijos direktorius ir vicemeras, tod?l praoma tarybos pritarimo inuomoti merui nauj? transporto priemon? 5 metams, o sutarties s?lygose numatyti Savivaldybei galimyb? j? nusipirkti u likutin? vert?. Savivaldyb?s administracija skelbs konkurs? d?l automobilio nuomos.
Tarybos nariui V. Jacikui ?kart ukliuvo, kod?l ketinama b?tent nuomotis automobil?. Jis pasi?l?, kad automobil? b?t? galima ?sigyti iperkamosios nuomos b?du, nes tik nuomojant ir mokant po 1700 Lt kas m?nes?, per 5 metus bus ileista apie 100 000 Lt, o daikto Savivaldyb? netur?s.
Administracijos direktorius paaikino, kad perkant automobil? iperkamosios nuomos b?du, biudete tam turi b?ti numatytos l?os. i? met? biudete pinig?li? n?ra numatyta, ta?iau po 5 met? automobil? bus galima isipirkti u likutin? vert?, i anksto biudete numa?ius tam l?as.
Tarybos nariui G. Mikolai?iui ikilo klausimas, kod?l planuojama nuomotis 5 metams, jei mero kadencija trunka tik ketverius. O jei kitos kadencijos merui is automobilis nepatiks, v?l reiks iekoti kito? Tarybos narys si?l? nuomos termin? sutrumpinti iki 4 met? bei pasiteiravo, kokia bus nuomojamo automobilio mark? Lexus ar panaiai?
Gerbiamas kolega, jei a nor??iau nuomotis tik 1 metams, tai j?s sakytum?te, kad meras ruoiasi keisti automobilius kaip kojines. O kas d?l Lexuso, jei gerbiamas Valdemaras Jacikas dalyvaut? konkurse ir pasi?lyt? savo automobil?, a su mielu noru tok? automobil? isinuomo?iau.
Nauj? mero rat? nuomai pritar? 14 tarybos nari?, 8 buvo prie ir vienas susilaik?lis.
P.S. Akivaizdu, kad merui glam?ras ne prie irdies, tod?l negalime atmesti tikimyb?s, kad jis pasiliks prie ?prasto, patikimo, laiko patikrinto varianto – pasitenkins kuklaus 5 klas?s BMW nuoma.

2 Komentarai

 1. Skaitytojas

  2011-05-26 14:32

  Meras pirmame ar antrame Tarybos pos?dyje(tiksliai neprisimenu) vieai pareik?, kad jis dirbs be pad?j?j? ir patar?j?, taip pat jam nebus reikalingas automobilis ir vairuotojas. Meras bent vien? kart? pamelav?s praranda pasitik?jim? visam laikui. 1700Lt/m?n, 20400 Lt metams, 81600 Lt per keturis metus.
  Man tai labai patinka, kai m?s? valdios vyrai visur dalyvauja visi trys – sveikina imtamet? senol?,trise nuvaiuoja ? Ariogalos sveikatingumo kompleks?, trise dalyvauja mokykl? bendruomeni? susitikime, trise dalyvauja net kaimo bendruomeni? s?jungos ataskaitiniame susirinkime. Meras ir mero pavaduotojas isako savo rekomendacin? nuomon?, na, o vykdomoji valdia r?ia ? akis. itaip dirbant tikriausiai padaroma tris kartus daugiau?…

 2. egl?

  2013-09-18 17:46

  Gal nereik?t? kalb?ti gydytojams apie HIPOKRATO PRIEAIK?.Danai medikai pamirta kas tai yra.neseniai ? kaim? buvo ikviesta GREITOJI MED.PAGALBA,ne?vardinsiu ? kok? kaim?-SUPRANTAT KOKIE LAIKAI.mogus rimtai serga,bet nebuvo susitvark?s sveikatos draudimo.pirmin? med pagalba buvo suteikta ir mogus ileistas ? namus.Po to sesuo apmok?jo sveikatos draudim?,bet dar ne?sigaliojus laikui -mogus v?l susirgo.Netolimas kaimynas,GERAS MOGUS atve? ligon? iki plento ir ikviet? greit?j? med.pagalb?,kurios FEL?ER? PAMA?IUSI LIGON? PASAK? SU PASIBJAUR?JIMU-IR V?L ?IA TAS UBAGAS.Nemanau :jog nuo socialin?s pad?ties priklauso HIPOKRATO PRIESAIKA.Tiesiog buvo ponia FEL?IAR? PRASILENKUSI SU PAPRAS?IAUSIU MOGIKUMU.