Trumpalaik?s stauot?s ugdymo turiniui atnaujinti

Versija spausdinimui

Balandio 6 d. grup? Raseini? rajono mokytoj? dalyvavo trumpalaik?je stauot?je Kaip dirbti pagal atnaujintas dalyko programas Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje. Savo patirtimis dalijosi net ei ios ugdymo ?staigos mokytojai. Buvo pristatyta pamokos, orientuotos ? mokini? kompetencij? ugdym?, strukt?ra, pamokos udavinio formulavimo principai susiejant juos su ?sivertinimo kriterijais, tarpdalykin?s integracijos pavyzdiai ir pan. Pasirinktas ?domus mokym? b?das praktikumas, kai nuvyk? mokytojai tapo mokiniais ir patys tur?jo galimyb? pajusti, kaip tikslingiau organizuoti ugdymo proces? siekiant ugdyti ?vairias mokini? kompetencijas. Be abejo, visa tai n?ra absoliu?iai nauja bet kuriam ilgesn? laik? dirban?iam mokykloje mokytojui.
Tiesiog ruoiantis dirbti pagal atnaujintas programas ? daugel? dalyk? reikia pavelgti kitu kampu, stipriau akcentuoti mokomosios mediagos s?sajas su gyvenimu, atsivelgti ? iuolaikinio mokinio mokymosi ypatumus. Be to, kad stauot?je dalyvav? mokytojai gavo daug naudingos informacijos ir patir?i?, labai svarbu, kad tokie kolegiki susitikimai padeda mainti nerim?, kur? jau?ia nemaa dalis pedagogin?s bendruomen?s pasitikdama atnaujint? ugdymo turin?.
Nuoirdiai a?i? Kauno Kazio Griniaus progimnazijos mokytojams, administracijai su direktoriumi prieakyje u tai, kad jie labai profesionaliai ir atsakingai ?gyvendino vis? stauot?s program?, kad atv?r? ne tik savo mokyklos duris, bet ir savo irdis.
Valdon? Bal?aitien?

Komentarų nėra