Trys minut?s moralei

Versija spausdinimui

Birelio 25 dien? vyko 6 – ojo aukimo 36 – asis rajono Tarybos pos?dis, kuriame dalyvavo 23 Tarybos nariai. Pos?dio pradioje meras Petras Vebavi?ius Savivaldyb?s vardu pasveikino birelio m?nes? gimtadien? ventus? Tarybos nar? Antan? Vizbar?, jam ?teiktos g?l?s. Meras taip pat pakviet? visus pos?dio pertraukos metu ilyd?ti ? yg? dviratininkus, kurie jau nuo ankstyvo ryto b?riavosi emai?io aikt?je. Patikslinus darbotvark?, buvo imtasi svarstyti sprendimo projektus. Harmoning? pos?dio t?km? sudrumst? sprendimo projektas D?l Raseini? garb?s pilie?io vardo suteikimo Kazimierui Lukauskui ir Gintautui Grigaliui, kur? pristat? Raseini? rajono savivaldyb?s mero pavaduotoja Gitana Raimien?. Prane?ja informavo, kad iais metais Garb?s pilie?io vardo suteikimo komisijai buvo pasi?lyta 11 kandidat?r?, b?tent: Zigmas Griktas, Vladas Vitkauskas, Kazimieras Lukauskas, Gintautas Grigalis, Antanas Pocius, Petras Januaitis, Ona Kazbarien?, Alfonsas Svarinskas, Jonas Ma?iulis Maironis, Petras Bartkus-adgaila, Marcelijus Teodoras Martinaitis. Komisijos nuostatuose n?ra reglamentuota nei balsavimo sistema, nei iam vardui pateikiam? kandidat? skai?ius, tod?l komisija bendru sutarimu nusprend? iais metais teikti du kandidatus ir juos irinkti slaptu balsavimu. Dalyvaujant 7 komisijos nariams buvo irinkti kandidatai Kazimieras Lukauskas, Valstybin?s maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriusLietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis veterinarijos inspektorius, ir Gintautas Grigalis, Raseini? meno mokyklos direktorius. G.Raimien? pateik? i? asmen? biografijas ir ivardijo j? nuopelnus bei ikilius darbus, atliktus Raseini? rajono ir visos Lietuvos labui. Prane?ja si?l? Tarybai pritarti ioms kandidat?roms, ta?iau Tarybos nariai id?st? savo pasi?lymus ir nuomon?.

Pirmasis iuo klausimu pasisak? Tarybos narys Sigitas Vai?ius. Frakcijos vardu jis pasi?l? kunigo monsinjoro Alfonso Svarinsko kandidat?r?. Tarybos narys teig?, kad Garb?s pilie?io vardas tai ne vien tik garbinga veikla. Suteikiant ? vard?, reik?t? pavelgti pla?iau. Paprastai Garb?s pilie?io vardai suteikiami vyresnio amiaus mon?ms, – kalb?jo Sigitas Vai?ius, – tod?l j? veikl? reik?t? vertinti tiek laisvoje Lietuvoje, tiek okupuotoje. Tai labai atitikt? gerbiamo Alfonso Svarinsko asmenyb?. Jo darbai patriotikai aukl?ja jaunim? ir apskritai visuomen?. Monsinjoras Alfonsas Svarinskas sovietme?iu rizikavo savo laisve ir net gyvybe, propaguodamas laisvos Lietuvos id?jas ir paskui save vesdamas parapijie?ius. Atgimusioje Lietuvoje A.Svarinskas taip pat neatsisako savo politin?s veiklos, jo idealai iliko tie patys: moni? dvasios k?limas, doryb?s skatinimas. iandien valdios vyrai nelabai m?gsta io kunigo, kadangi jo pasisakymai gana atr?s, ties?s, lenkiantys prie doros kelio. S.Vai?ius isak? frakcijos nuomon?: Alfonso Svarinsko veikl? b?tina ?vertinti ir suteikti jam Raseini? garb?s pilie?io vard?. Tarybos narys Dainius adauskis savo pasisakym? prad?jo m?s? kratie?io, garsiojo lietuvi? poeto, kunigo Jono Ma?iulio-Maironio eil?mis: Inyksiu kaip d?mas, neblakomas v?jo, Ir niekas man?s nemin?s! Tiek t?kstan?i? amiais gyveno, kent?jo, O kas j? bent vard? atsp?s? ? posm? Tarybos narys pavadino pranaiku. Man nesuprantamas j?s?, o ypa? t?, kurie jau ne pirm? kadencij? esate Taryboje, poi?ris, – kritikai savo mintis d?st? Dainius adauskis. – Devyniolikti Nepriklausomyb?s metai, o didiausias lietuvi? tautos poetas n?ra Raseini? garb?s pilietis. O gal inote k?rin?, kuris labiau nei Maironio U Raseini?, ant Dubysos garsint? Raseini? kart??! Dainius adauskis prisipaino, jog si?lydamas Garb?s pilie?io vardo suteikimo komisijai svarstyti Maironio kandidat?r?, netinkamai pateik? poeto biografij?, nes palaik? tai tu?iu formalumu. Juk kiekvienas raseinikis Maironio biografijos faktus tur?t? imanyti kaip savo penkis pirtus! Suprat?s, kad komisijos nariams Maironis yra maai inomas, – ironikai pasteb?jo Tarybos narys, – kit? kart? teikdamas jo kandidat?r? pabandysiu parayti apie j? traktat? ir pasistengsiu ranka kuo kaligrafikiau urayti. Garb?s pilie?io vardo suteikimo komisijai Dainius adauskis buvo pateik?s dar du kandidatus: Lietuvos partizan?, poet?, 1949 m. Vasario 16-osios Akto signatar? Petr? Bartk?-adgail? ir poet? Marcelij? Teodor? Martinait?. Raseini? kratui b?t? didel? garb? iuos mones tur?ti savo garb?s galerijoje. Gerbiamieji, kol ie mon?s nebus patvirtinti garb?s pilie?iais, vertindamas ir gerbdamas kitus asmenis, pateiktus iam garbingam vardui, a balsavime nedalyvausiu, – baig? savo patetik?j? kalb? Dainius adauskis.

Tarybos narys K?stutis Skamarakas, nepakildamas nuo k?d?s, isak? savo nuomon?: ?ia kakoks nesusipratimas. Tikrai, ponas Gintautas Grigalis ir ponas Kazimieras Lukauskas labai garbingi mon?s, bet buvo pateiktas Maironis! Man tr?ksta odi?, k? mes darom ir kur nueisim… Reikia pavieinti komisijos darb? ir vieai j? pasmerkti! Kategorikai reikalauju, kad b?t? ?trauktas Maironis ? garb?s pilie?i? s?ra?. Taryba turi tam teis?! I trib?nos pasisak? Tarybos narys Antanas Vizbaras. Jis primin? istorinius faktus bei i? met? sukaktis, kurios tur?t? b?ti reikmingos kiekvienam raseinikiui, tai: Prezidento Jono emai?io 100-osios gimimo metin?s, Lietuvos laisv?s kovos s?j?dio 60-metis, prie 60 met? kolaborantai iniekino Raseini? gimnazij?… Kiekvienais metais Garb?s pilie?io vardo suteikimo komisija irenka kandidatus, ?vertindama j? s?iningum?, rytingum?, poelgius, atliktus per penkerius, deimt, dvideimt ar net trisdeimt met?, – kalb?jo Antanas Vizbaras. – Visos nuod?m?s yra iperkamos, ta?iau T?vyn?s idavyst? niekam niekad n?ra atleista ir nesuteikiami garb?s vardai. Garb? fundamentali mogaus vertyb?, garb? brangesn? u gyvenim?. Ar mes galime iandien itari savo vaikams: B?k toks, kaip Garb?s pilietis, b?k toks, kaip mokytojas, b?k toks, kaip nepriklausomos Lietuvos valstyb?s tarnautojas. A jums pacituosiu odius ir mintis, vieai 1983 metais isakytas laikra?iuose t? moni?, kuriems jau yra suteikti vardai. Garb?s vardai, titulas… Ta?iau Savivaldyb?s meras Petras Vebavi?ius, gal d?l laiko stokos, o gal nujausdamas, kad bus pavieinti kai kuriems asmenims nemalon?s faktai, nutrauk? Tarybos nario vos prad?t? kalb?. Antanai! Tarybos nariui – trys minut?s. Trys minut?s! grietai nugriaud?jo Savivaldyb?s mero balsas. Supratau, kad moralei n?ra vietos, ididiai nuolankiu balsu itar? Antanas Vizbaras ir, auktai pakelta galva, n?r? i sal?s ? Savivaldyb?s koridori? labirintus. Taigi, buvo pateiktas sprendimo projektas ir Tarybos nari? pasi?lymai d?l Raseini? garb?s pilie?io vardo suteikimo. Kadangi d?l Gintauto Grigalio ir Kazimiero Lukausko kandidat?r? prietaravimai nebuvo isakyti, meras Petras Vebavi?ius si?l? apsispr?sti d?l kit? si?lom? kandidat? monsinjoro Alfonso Svarinsko ir poeto Maironio. iuo klausimu savo samprotavimus isak? ir pats meras: Garbingas yra Raseini? garb?s pilie?io vardas, bet manau, kad Maironis nu?jo toliau ir nusipeln? daugiau, negu Raseini? garb?s pilietis. Suteikdami jam garb?s pilie?io vard?, tik sumenkintum?m jo ind?l? ir nuveiktus darbus. Nepaisant mero pasteb?jim?, Taryba bals? dauguma pritar? ir A.Svarinsko, ir Maironio kandidat?rai. Sprendimo projektas su pataisomis buvo priimtas vienbalsiai. 2009 metais Raseini? garb?s pilie?io vardas suteiktas Kazimierui Lukauskui, Gintautui Grigaliui, monsinjorui Alfonsui Svarinskui ir poetui Maironiui.

Irinkus Raseini? garb?s pilie?ius, buvo paskelbta pertrauka, kurios metu Tarybos nariai susirinko emai?io aikt?je. Jiems pasirodius, prasid?jo VII-ojo daugiadienio dvira?i? ygio Lietuvos keliais, takeliais dalyvi? ilyd?tuv?s. Pasisak? ygio organizator? Lietuvos mokini? ir student? sporto centro direktor?, Savivaldyb?s tarybos nar? Ona Babonien?. Visus dviratininkus pasveikino LR Seimo narys Edmundas Jonyla, Raseini? rajono savivaldyb?s meras Petras Vebavi?ius, mero pavaduotoja Gitana Raimien? ir Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos nariai bei administracijos specialistai. Dviratininkus laimino Raseini? rajono Vidukl?s vento kryiaus bany?ios klebonas kunigas Albertas Stanulis. Po ikilming? akimirk?, praleist? emai?io aikt?je, Tarybos nariai v?l rinkosi ? sal? t?sti pos?dio. Kitas svarstomas sprendimo projektas buvo D?l nestacionarini? socialini? paslaug? infrastrukt?ros pl?tros Raseini? rajono savivaldyb?je. J? pristat? Raseini? ne?gali?j? dienos uimtumo centro direktor? Veronika ?irvinskien?. Direktor? pasteb?jo, kad u Europos S?jungos l?as jos vadovaujamoje ?staigoje galima ?rengti patalpas, kuriose bus deimt nestandartini? lov?. Pagyven? ar ne?gal?s mon?s ten gal?s praleisti darbo dien?. Jei l?os nebus ?sisavintos, jas mielai pasisavins kit? rajon? ?staigos. Pasak Veronikos ?irvinskien?s, m?s? rajonui b?t? pravartu tur?ti i? ?rang?, nes ji suteikt? galimyb? ramiai dirbti pacient? artimiesiems. Paklausta, koki? dal? sumos prival?s ? ? projekt? investuoti Raseini? rajono savivaldyb?, prane?ja atsak?, kad bendra suma yra 1,7 milijono lit?, o savivaldyb?s dalis – 15 procent?. Nors Sveikatos apsaugos ir socialini? reikal? komitetas iam sprendimo projektui nebuvo pritar?s, Rajono taryba, 14 nari? balsuojant u, 4 susilaikius, ? sprendimo projekt? pri?m?. I viso pos?dio metu patvirtintas 41 sprendimo projektas, svarstomi klausimai nesuk?l? dideli? diskusij?, jiems pritarta vienbalsiai arba bals? dauguma. Ta?iau gin?ai ir nesutarimai d?l Raseini? garb?s pilie?io vardo suteikimo paskatino pasidom?ti komisijos darbu. Ir tikrai, Raseini? garb?s pilie?io vardo suteikimo komisijos pos?dio, vykusio i? met? birelio 17 dien?, protokole esama is tas ?domaus. Vienas i 7 min?tosios komisijos nari? pats buvo pateiktas kaip kandidatas ? garb?s pilie?io titul?. Kad ir kaip beb?t? keista, jis, drauge su kitais komisijos nariais, dalyvavo slaptame balsavime ir surinko daugiausia bals?! Nors Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos veiklos reglamento 2 priedo 42 punktas byloja: Komiteto, komisijos narys privalo nusialinti nuo balsavimo, kai sprendiami su juo ar jo eimos nariais ir artimaisiais giminai?iais susij? turtiniai bei finansiniai klausimai arba kai jo dalyvavimas balsuojant gal?t? sukelti vie?j? ir priva?i? interes? konflikt?. Netikite? Apsilankykite www.raseiniai.lt, ?ia rasite ir Tarybos veiklos reglament?, ir komisij? pos?di? protokolus. K? ?ia ir bepridursi… net senov?s rom?nai buvo pasteb?j?: Quod licet Jovi, non licet bovi.*I lot.k. Kas leista Jupiteriui, neleista jau?iui.

Komentarų nėra