Ugniagesiai vent?je demonstravo profesin? pasirengim?

Versija spausdinimui

Kasdienyb? ir vent?

Albinas STAKAUSKAS

Gegu?s 4-?j? alies ugniagesiai gelb?tojai mini v. Florijono ugniagesi? glob?jo – dien?. Ta proga penktadien? Ariogalos Dain? sl?nyje rajono Priegaisrin?s gelb?jimo tarnybos ir Priegaisrin?s saugos tarnybos ugniagesiai pamin?jo profesin? vent?. Jos metu sulaukta daug sveikinim?, pad?k?.

Renginys prasid?jo v. Miiomis Ariogalos v. Arkangelo Mykolo parapijos bany?ioje. Jas aukojo klebonas Gintautas Jankauskas. V?liau popiet? t?s?si Dain? sl?nyje. vent? ved? ir sve?ius pristat? Ariogalos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Maryt? Kvietkuvien?. Ikilmingos rikiuot?s metu sveikinimo od? tar? rajono Priegaisrin?s gelb?jimo tarnybos virininkas Eugenijus eduikis. Paym?j?s, jog kolektyvui tai neeilin?, diugi, naujai atgimusi vent?, jis sak?, kad kiekvienas nuoirdiai dirbantis gali didiuotis, nes tarnyba sugeb?jo pelnyti didel? visuomen?s pasitik?jim?. ELTOS apklausos duomenimis, Lietuvos priegaisrine gelb?jimo tarnyba pasitiki net 85 % gyventoj?. Nuoirdiai sveikinu kiekvien? j?s? ir d?koju, kad dirbate, kad atsakingai i?rite ? keliamus udavinius. O tuo pa?iu linkiu jums daug asmenin?s laim?s, stiprios sveikatos
bei darnos eimoje. Te visur ir visada jus lydi v. Florijono palaima, – baigdamas palink?jo E. eduikis. Susirinkusiuosius taip pat pasveikino Raseini? priegaisrin?s saugos tarnybos direktorius Robertas Sitavi?ius, Seimo narys Edmundas Jonyla, Savivaldyb?s administracijos direktor? Aurelija Loyt?, Ariogalos miesto seni?nijos seni?n? Renata Aleksiejien?. E. eduikis ir R. Sitavi?ius ?teik? pad?kos ratus tarnyboje pasiym?jusiems ugniagesiams. Raseini? PGT valstybin?s priegaisrin?s priei?ros poskyrio virininkas Edmundas Milkevi?ius ? vent?s dalyvius kreip?si iais odiais: Linkiu jums kuo maiau gaisr? ir kit? nelaimi?. Sako, kad akiai n?ra nieko malonesnio, kaip i?r?ti ? idinyje degan?i? ugn?, tekant? vanden? ir kitus dirban?ius mones. Tad i?r?kite, mielieji, kad patiems dirbti nereik?t?….
Kauno apskrities priegaisrin? gel-b?jimo valdyba organizavo du konkursus, skirtus Florijono dienai pamin?ti. ?vyko pieini? konkursas Imokime pad?ti sau ir kitiems bei literat?ros konkursas Kovotojai su ugnimi. vent?s metu E. Milkevi?ius paskelb? konkurso finalininkus. Literat?ros konkurse pirm?j? viet? laim?jo Birut? Milkintait? (3g2 kl., mokytoja Roma Stuninien?, Prezidento Jono emai?io gimnazija), tre?i?j? viet? (8-12 kl. grup?s eil?ra?iai) Monika Kvederait? (8 kl., mokytoja Virginija Tamoaitien?, Raseini? altinio vidurin? mokykla) ir dar viena tre?ioji vieta atiteko Godai Globytei (5 kl., mokytoja Dalia ?erneckyt?, Raseini? altinio vidurin? mokykla). Kauno apskrities priegaisrin?s gelb?jimo valdybos Prevencin?s veiklos poskyris u dalyvavim? pieini? konkurse apdovanojo I vietos laim?toj? – Raseini? altinio vidurin?s mokyklos moksleiv? Dali? Totulyt? ir jos mokytoj? Ras? Tytmonait?. U nuoirdi? ir puiki? k?ryb?, suteikusi? daug diugi? akimirk? ugniagesiams gelb?tojams, Raseini? pareig?nai atsid?kojo simbolin?mis dovan?l?mis dar keliolikai konkurse dalyvavusi? moksleivi?. Atsakom?j? od? tar? konkurse dalyvavusi? ugdymo ?staig? vadovai: altinio vidurin?s mokyklos direktor? Vaiva Zubrickien?, Ariogalos gimnazijos direktorius Arvydas Stankus, Prezidento Jono emai?io gimnazijos direktorius Linas Dargevi?ius.

Pasibaigus oficialiems sveikinimams ir apdovanojimams, ugniage-siai gelb?tojai pademonstravo technik?, turim? ?rang? ir gelb?jimo darbus. i?rovai itin susidom?j? steb?jo, kaip profesionaliai veikia gaisrininkai. Buvo imituotas chemin?s avarijos likvidavimas surinktos pavojingos mediagos. aibikai usiliepsnojo padegtas automobilis. Vis d?lto kiekvienoje autotransporto priemon?je yra ypa? daug degi? mediag?, ta?iau gelb?tojai nepaprastai greitai ugesino liepsn?, o prie tai itrauk? i automobilio nukent?jus?j?. i? operacij? demonstravimas sulauk? kart? publikos aplodisment?. Pasibaigus parodomosioms pratybos, ugniagesiai sureng? varybas, kuriose dalyvavo Ariogalos gimnazijos jaunimas. Gimnazistai var?si kovini? r?b? apsirengimo, komandinio gaisrin?s arnos traukimo ir kitose rungtyse. Ariogalos auliai visus susirinkusiuosius pavaiino kareivika koe.

Komentarų nėra