Unikali Rotary klubo dovana

Versija spausdinimui

Raseini? specialioji mokykla sulauk? nuostabios rudenin?s dovanos. Mokyklos bendruomenei Raseini? Rotary klubas padovanojo dailinink?s Gintar?s Norkien?s autorin? darb? gyv? paveiksl? Up?s d?lion?, skirt? multisensorinei stimuliacijai, tyrin?jimui. Tai unikali taktilin? priemon?, ?traukianti speciali?j? ugdymosi poreiki? turin?ius vaikus smalsauti, painti, kurti. Paveikslas sud?liotas i daugyb?s skirting? paviri? gabal?li?, kuriuos galima keisti atsivelgiant ? met? laikus, nuotaik?, suteikiant jam nuolatin? pulsavim? ir kitim?. is meno k?rinys ?sp?dingo dydio edukacin? priemon? vieno metro auk?io ir dviej? metr? plo?io.
Autor? G. Norkien?, pristatydama paveiksl?, sak?: Mano eima k?r? ir svajojo praplaukti Dubysa, susipainti su kiekvienu d?lion?s fragmentu, …kurkite ir auginkite upes….
Mokyklos bendruomen? nuoirdiai d?koja Raseini? Rotary klubui u ilgamet?, auginan?i? bi?iulyst?. Unikali dailinink?s G. Norkien?s kurta dovana jau rado viet? mokyklos vestibiulyje, kur per kiekvien? pertrauk? urmuliuoja b?rys mokyklos smalsuoli? ir ma?j? tyrin?toj?.

Sandra Maslauskien?,
Raseini? specialiosios mokyklos direktor?

Komentarų nėra