U prabangias Kal?das prabangos mokestis?

Versija spausdinimui

ar?nas BARKAUSKAS

Ar kombainas prabanga?

Art?jant Kal?doms Lietuvoje kaip niekada danai ir pla?iai kalbama apie prabang?. Ta?iau tai nereikia, kad Lietuvoje staiga atsirado tiek prabangos, kad apie j? tiesiog jau nebe?manoma nekalb?ti. Situacija kitokia: Lietuvoje dar visikai neaiku, kas yra prabanga.

? gana kebl? klausim? prad?ta luktenti tuomet, kai konservatoriai pasi?l? apmokestinti prabang?. Prabanga, pasirodo, gali b?ti naujas automobilis. Su tuo nesutinkantys oponentai tvirtina, kad automobilis m?s? amiuje yra susisiekimo priemon?, nieko bendra neturinti su prabanga.

Netrukus paaik?jo, kad prabanga gana slidi ir Lietuvoje dar visikai ne?sisavinta s?voka. Jeigu usimota prabangos kategorijai priskirti brangesnius automobilius, ar neatsitiks taip, kad ir nauji, modern?s kombainai ir kita em?s ?kio technika bus ?traukta ? prabangos preki? s?ra?? Gal ?kininkams metas gr?ti prie dalgi?? Ar i ties? auniai atrodo nauju vilgan?iu kombainu savo laukais vaiuojantis tvarkingai apsireng?s ?kininkas? O gal ?ia nieko sektina? Gal tai prabangus buo?, kuriam reikia ukrauti papildom? mokest??

O gal vert?t? papildomai apmokestinti ir, pavyzdiui, cukr?, nes jis kiek daugiau nei prie imt? met? yra buv?s tikra prabangos preke: net bajorai tur?davo urakinamas cukrines, nes is prabangus produktas buvo labai saugojamas ir naudojamas tik ypatingomis progomis.

O kaip su Kal?domis?

Prabangos su didinamuoju stiklu beiekantys politikai gali atkreipti d?mes? ir ? sutuoktini? vestuvinius iedus, kurie daniausiai yra auksiniai. Ar nebus sugalvota apmokestinti ir santuokos ilgaamikumo simboli??

Kai kuriose s?kmingai besiver?ian?iose bendrov?se jau ?prasta surengti prabangias Kal?d? ventes. Gal ir toki? prabang? reik?t? apmokestinti? Tuomet Kal?dos atrodyt? labai originalios: Kal?d? Senis kiekvienam vent?s dalyviui gal?t? ?teikti du maielius viename dovan?l?, o kitame prabangos mokes?io s?skait? u t? dovan?l? ir Kal?d? vent?s linksmybes.Ties? sakant, tam tikra dalis isilavinusi? moni? tokiam prabangi? Kal?d? apmokestinimui entuziastingai pritart?, nes jau senokai stebimasi, kad Kal?d? vent?s tapo tikromis puotomis. Tokiose puotose stengiamasi patiekti kuo gausesn? patiekal? skai?i?, kad mon?s po prabangi? kal?dini? linksmybi? gal?t? pasipuikuoti: pas mus buvo dvylika patiekal?! Pas mus eiolika! Pas mus dvideimt penki! O mes Kal?das sutikome Havajuose! O mes utai Kal?das kitais metais sutiksime m?nulyje ir bus du imtai patiekal?! Ir taip toliau, ir panaiai.

odis ekspertams

Akivaizdu, kad apibr?ti prabangos ribas gana nelengva uduotis. Savotik? ieit? suman? Seimo Liberal? s?j?dio frakcija, kuri inicijavo ?statym? projekt?, numatan?i? prabangos apmokestinim?, nepriklausom? ekspertiz?. i frakcija prao, kad nepriklausomi ekspertai ?vertint? Seimui pateiktas Gyventoj? pajam?, Nekilnojamojo turto, Pelno mokes?io ?statym? pataisas ir si?lom? nauj? Mokes?io u transporto priemones ?statymo projekt?.

Pagal galiojan?i? tvark?, Seimo Biudeto ir finans? komitetas, priimdamas sprendim? d?l naujai pateikt? mokes?i? projekt?, tur?t? papildomai ?vertinti nepriklausom? ekspert? ivadas.

Liberal? s?j?dio frakcija nepritaria pateiktoms Gyventoj? pajam?, Nekilnojamojo turto, Pelno mokes?io ?statym? pataisoms bei naujo Mokes?io u transporto priemones ?statymo projektui.

Visa i nauj? mokes?i? brukimo beatodairikai skubant istorija man primena altojo karo laikus, kai negalvojama apie ginklavimosi, iuo atveju ginklavimosi nauj? mokes?i? bombomis ir raketomis, pasekmes. Tos bombos gali sugriauti m?s? ir taip trapios ekonomikos pamatus. D?l to ekspert?, nepriklausom? specialist? ivados yra b?tinos, tvirtino Liberal? s?j?dio frakcijos narys Gintaras Steponavi?ius.

Automobiliai prabanga

Ta?iau dalis specialist? yra ?sitikin?, kad automobiliai prabanga, ir Lietuvoje ta prabanga tiesiog takomasi. Taip, pavyzdiui, mano Swedbank vyriausiasis ekonomistas Nerijus Ma?iulis

Atrodyt?, kad mes esame vieni geriausiai gyvenan?i?, nes visi galime sau leisti po vien? ar du automobilius. V?lgi tai turb?t yra nepakankamo ir netinkamo apmokestinimo pasekm?. Jeigu b?t? apmokestinta automobili? tara, turintys senus automobilius, kuriuos naudoja labai retai, j? atsisakyt?. Kiekvienas 18-metis Lietuvoje jau?ia kone pareig? ?sigyti automobil? kaip saviraikos priemon?, nesvarbu, jis senas ar naujas. Suprantame, kad tai n?ra normali situacija ir tokio pob?dio mokes?iai leist? atnaujinti park? ir automobilio netur?t? tie gyventojai, kuriems jis n?ra b?tinas. Jeigu pensininkai keliskart per metus vaiuoja ? sod?, jie gali vaiuoti vieuoju transportu ar taksi, teig? ekonomistas.
Beje, jis pabr?? manantis, kad automobilio mokestis yra maiau alingas nei nekilnojamojo turto mokestis, nes pats automobilis yra labiau prabanga nei b?stas.

N. Ma?iul? kritikuojantys oponentai tvirtina, kad d?stydamas savo argumentus ekonomistas galvoja tik apie Vilni? ir kitus didesnius miestus.

Tegul atvaiuoja ? emaitijos regionus ir tegul pabando autobusu nuvaiuoti ? kok? kaim? ir gr?ti t? pa?i? dien?. Pai?r??iau, kaip jam sekt?si. mon?s nusiperka kok? drandaliet?, kamo j?, kad tik gal?t? vaikus ? mokykl? paveti ar ? miest? nuvaiuoti apsipirkti, nes ne visuose kaimuose yra parduotuv?s. Regionuose automobilis yra b?tinyb?, nes susiruo?s vaiuoti pas daktar? belaukdamas autobuso gali ir numirti, sak? Alio, Raseini? skaitytojas Art?ras.

tai dar viena skaitytojo nuomon?: iandien negaliu sau leisti nusipirkti net 8 met? senumo automobilio. Mano automobiliui dabar jau 15 met?. Be jo netek?iau darbo. Vaikai prarast? bet koki? galimyb? gyventi visavert? gyvenim?. Ar daug gali leisti sau kas 2 metai pirkti automobil?, kuris kainuoja 2O t?kst. lit? ir dar ilaikyti eim??

N?ra kur investuoti

Alio, Raseini? kraptotyrininko nuomone, ekonomikos pamatus griaunan?i? bomb?, apie kurias kalb?jo ministras G. Steponavi?ius, galingum? ypa? gali sustiprinti planuojamas nekilnojamojo turto mokestis.

Europoje vis labiau ?sivyraujant finansiniam chaosui, investicijos ? nekilnojam?j? turt? yra kaip vienas i gelb?jimosi b?d? ir iei?i?. Ta?iau jei Lietuvoje bus ?vestas nekilnojamojo turto mokestis, ta ieitis bus tam tikra prasme ublokuota. Did?jant finansiniam nestabilumui ir daug?jant su Europos S?junga bei euru susijusi? neigiam? prognozi?, net britai suskubo investuoti ? prabangius butus ir namus Londone. Praneama, jog pradav?jai fiksuoja ne tik sandori? skai?iaus, bet ir objekt? kain? ?gtel?jim? 10 procent?.

Galb?t vert?t? investuoti ? em?? Specialistai teigia, kad em?s ?kio paskirties sklypai maiausiai nukent?jo per kriz?, pastebimas nedidelis toki? em?s sklyp? kain? augimas. Kit?met prognozuojamas panaus nedideli? em?s vald? kain? ?gtel?jimas. Ta?iau pabr?iama, kad baig?si laikai, kai em? buvo finansin? priemon?, kuri? perku ir parduodu, o kaina vis auga. Kai kuri? leidini? teigimu, tik realistai, investav? ? iki penkiolikos kilometr? nuo miesto nutolus? sklyp?, portfeliuose turintys ikismulkmen? suderintus detaliuosius planus, pasir?pin? infrastrukt?ra arba apskai?iav? s?naudas, gali tik?tis prognozuojamo kain? augimo. Deja, tas prognozes, kaip min?ta, gali gerokai pakoreguoti planuojami nauji mokes?iai.

iluma prabanga

velgiant ironikai, nepraausime pro al? teigdami, kad Lietuvoje prabangos preke tapo iluma. Ji per brangi net neeiliniams turtuoliams. Net aminatils? garsusis pramonininkas Bronislovas Lubys iekojo keli?, kaip b?t? galima pigiau nusipirkti ilum? ir energij? gaminan?ias dujas. Jo valdomos bendrov?s tur?jo galimyb? i Gazpromo pirkti dujas pigiau nei dauguma vartotoj?, tod?l koncernas savo reikm?ms stat?si pigesnes dujas naudojan?ias elektrines, mok?jo maesnius mokes?ius ir vis? nat? krov? ant buitini? vartotoj? pe?i?.O buitiniai vartotojai neturi beveik jokios manevro laisv?s ilumos kainos jiems tiesiog nuleidiamos i auk?iau. Kaip girnapus?. Dauguma eim? u namo ar buto ildym? yra priverstos mok?ti tikrai prabangi? kain? pus? ar net daugiau m?nesinio eimos biudeto virijan?ias sumas.

Jei tokiomis proporcijomis u dujas mok?t? pramonininkai, visos j? ?mon?s ir koncernai jau seniai b?t? sulug?. O buitiniai vartotojai dar laikosi. Jie atrodo tokie usigr?din?, kad pasireng? ilaikyti visokius papildomus mokes?ius ir bet kokia kaina surengti neprastas Kal?das. Kol jos dar neapmokestintos prabangos mokes?iu.

1 Komentaras

  1. grandineles ant kaklo

    2020-08-30 16:56

    Kal?das galima pavadinti prabanga vien d?l dovan? kulto, iais laikais nelabai yra norima pajausti t? kal?d? dvasi?, viskas labai paremta dovanomis. Kas aiku irgi labai smagu, reikia dovan? ypa? merginoms, bet.. Viskas yra papras?iau, nei atrodo.