U Raseini?, ant Dubysos, yr?si kaimo bendruomen?s visos

Versija spausdinimui

Taip galima perfrazuoti Maironio eiles (,,U Raseini?, ant Dubysos), kai Raseini? rajono kaim? s?junga ir VVG ,,Raseini? krato bendrija sureng? jau tradicin? plaukim? baidar?mis Dubysos sl?niais marrutu Pakaln?s sodybaLaktingalos poilsiaviet?. Niekas taip nesuartina moni?, kaip j? pa?i? bendravimas, i kurio kyla ir bendryst?s jausmas. i? sen? ties? tik dar kart? patvirtino ?sp?dingo ygio vedlys Raseini? rajono kaim? bendruomeni? s?jungos ir G?luvos kaimo bendruomen?s pirmininkas Jonas Vazgys, pasir?pin?s kiekvienu dalyviu, nusprendusiu pasiirstyti, o kartu ir pasidiaugti, pasikalb?ti vieniems su kitais. Tai pavyzdys, kaip tur?t? bendrauti visos kaimo bendruomen?s, nes tokiuose ygiuose iryk?ja asmenyb?s, kyla min?i? naujiems i?kiams, o neformalus bendravimas sutvirtina m?s? vis? ryius. Kaimo bendruomeni? nari? bendravimas yra didiulis kontrastas, palyginti su didesniuose miestuose gyvenan?iaisiais, kai visuomen? susvetim?jusi tiek, kad neretai kaimynas net neino savo kaimyno.
ygyje buvo tokia atmosfera, kad atrod?, jog esame visi viena eima. Tok? stipr? tarpusavio ry?, manau, sustiprina bendros problemos ir diaugsmai, kurie yra labai pana?s visose kaimikose vietov?se.
Dubysos sl?niais pusimtis ygeivi? baidar?mis keli? prad?jo nuo ,,Rokyn?s ir utruko net iki 18 valandos. I viso ?veikta net 14 kilometr?. Per ? plaukim? teko ne kart? lipti i baidar?s d?l stipriai nusekusios Dubysos. Kli?tys, kaip ir visuomet, plaukiant baidar?mis tos pa?ios, ta?iau Dubysos krant? groio ne?manoma nepasteb?ti.
Per vien? sustojim? ?gudusiems baidarininkams teko pakriktyti pirm? kart? plaukusius. Po simbolin?s priesaikos, ?sibridus iki keli? ir irklo pliauktel?jimu ? vanden?, ,,pav?stasis gavo dovan?. Toki? ? kart? buvo tuzinas dalyvi?.
Gavome ir lietaus, saulut? paild?. ygis ities pavyko, bet svarbiausia prasmingai praleidome laik? kartu. Tai ir yra tikroji bendryst?.
Marija Kisielien?

1 Komentaras

  1. Durnius

    2023-08-19 18:24

    i?riu be komunist? su KGBistu nei nusiikti negalite nueiti!