Ubaigtas projektas Prezidento Jono emai?io gimnazijos sporto sal?s atnaujinimas

Versija spausdinimui

Kad fizinis aktyvumas yra vienas i svarbiausi? gyvensenos veiksni?, stiprinan?i? fizin? paj?gum?, sveikat?, turb?t sutikt? kiekvienas i m?s?. Gyvenime mogui yra dvi svarbiausios b?kl?s: dvasin? ir fizin?. B?tent sportas padeda palaikyti antr?j?. Jeigu mogus maai laiko skiria sportui, anks?iau ar v?liau tai atsiliepia (grup?s G&G Sindikatas lyderis G. Liaudanskas-Svaras). O kad sportuoti b?t? ne tik sveika, bet ir malonu, reikalinga tam tinkama, patraukli vieta. Gimnazijos bendruomen?, ko gero, ir visi Raseini? miesto sporto m?g?jai jau diaugiasi renovuotu stadionu, gimnazijos treniruokli? sale, audykla. Bet nor?josi dar daugiau, geriau…
Prezidento Jono emai?io gimnazija 2020 met? pradioje pareng? paraik? Sporto r?mimo fondui Prezidento Jono emai?io gimnazijos sporto sal?s atnaujinimas (Nr. SP2020-1-20). V? Centrin? projekt? valdymo agent?ra ?vertino gimnazijos parengt? paraik? ir skyr? jai 80 bal? i 100 galim?.
Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministras 2020 m. liepos 3 d. ?sakymu Nr. V-1014 pri?m? sprendim?, kuriuo projektui Prezidento Jono emai?io sporto sal?s atnaujinimas ?gyvendinti skyr? 115 373,78 Eur. Raseini? rajono savivaldyb? ?sipareigojo skirti 135 913,43 Eur. Statybos darb? rangos vieojo pirkimo konkurso laim?toja UAB Projektas KARMA su gimnazija 2021 m. gegu?s 11 d. pasira? sutart? d?l gimnazijos sporto sal?s atnaujinimo rangos darb?. Vykdant sporto sal?s remont? atnaujinta ildymo sistema ir elektros tinklai, ?rengta rekuperacin? v?dinimo sistema, pakeistos sporto sal?s grindys ir apvietimas, atliktas sporto sal?s sien? ir lub? remontas.
Prezidento Jono emai?io gimnazijos informacija

Komentarų nėra