Ugav?ni? siautulys

Versija spausdinimui

Ugav?n?s gamtos adinimo vent?. Jos paskirtis ivyti iem?, paskatinti grei?iau ateiti pavasar?. Storulis Laininis ir idi?v?lis Kanapinis, iema ir pavasaris, eina imtyni?, kuris kur? nugal?s. Kauk?ti persireng?liai vaikto po moni? kiemus neiodami Mor?, visaip g?sdindami iem?.
Vasario 21 d. iluvos gimnazijoje nuo pat ryto jau vyko linksmas urmulys. Penktokai, pradini? klasi? mokiniai, ikimokyklinio ir priemokyklinio ugdymo grupi? vaiku?iai ir mokytojos puo?si pa?i? pasigamintomis Ugav?ni? kauk?mis. Visi susirink? sporto sal?je linksmai nusiteik? dainavo, kartu oko ir d?ko. iema, iema, b?k i kiemo, aid?jo per vis? gimnazij?. Linksmindamiesi visi vaiinosi gardiais Ugav?ni? blynais ir arbata.
U kaln? blyn? d?kojame iluvos Kavinuk?s savininkams ir gimnazijos valgyklos merginoms. U baisiai grai? Mor? Mijos ir Beno t?veliams, u arbat? iluvos bendruomenei Aurin?. U didel? triukm? vent?s dalyviams!
Belaukiant v. Velyk? visiems norime palink?ti gav?nios susikaupimo ir graaus pavasariko diugesio.
Organizatoriai
******************
Visais laikais Ugav?n?s buvo susijusios su pirmaisiais pavasario poymiais, kai mogus pradeda diaugtis, kad baigiasi sunkmetis, kad greitai parskris pauk?iai, prasid?s pavasario diaugsmai. Kilupi? kaimo bendruomen?s nariai ir sve?iai alt? ir labai v?juot? popiet? susirink? ? bendruomen?s namus pasipuo? ?vairiomis linksmomis kauk?mis, apr?dais steng?si pasilinksminti patys ir palinksminti kitus, kartu iem? ivaryti i kiemo. Oras tikrai buvo audringas, tad lau? pabijojome kurti, bet utat koki? Kanapinio ir Laininio kov? steb?jome! Mus aplank? Didiuli? kaimo bendruomen?s auniosios ?igon?l?s, jos atne? sveikinim? ir link?jim?. ?igon?li? b?rimai buvo skirti visiems gyventi laimingai, b?ti sveikiems.
Buvo daug oki?, muzikos, aidim?, o jau koki? blyn? ?vairov? tur?jome ir mielini?, ir marg?, ir ukrainietik?. Pirminink?s Linos ir Romo ivirta ko?, seni?nai?io Aurimo ir Gen?s ivirta su meile sriuba, Vilmos stebuklinga arbata buvo su niekuo nepalyginamo skonio, leido visiems ne tik paskanauti, bet ir so?iai, riebiai pavalgyti.
Ilgai netilo pokalbiai tarp draug?, kaimyn?, ilgai sklido skambi muzika, dainos ir vyko trank?s okiai. D?kojame visiems, kurie surad? laisv? minut? linksminosi kartu.

Lina alvaitien?,
bendruomen?s pirminink?
*******************
Koks gyvas moni? noras nusimesti rimties luob?, persik?nyti ? k? nors kit? tampant dr?sesniam, ikalbingesniam, smagiai pasiausti traukiant d?mes? ? save, linksminant aplinkinius. Ar tai ne art?jan?io pavasarinio diaugsmo, laisv?jimo sujudimas mogaus prigimtyje? Tikrai ? poreik? jaut? visi, noriai ruo?si Ugav?n?ms. Vasario 21 d. popiet? Ukalni? gyvenviet?s aikt? papuo? didel?s kauk?s, kelet? dien? kurtos RRKC Nemak?iuose kult?rini? rengini? organizator?s Linos Andrulien?s ir Martyno Mavydo gimnazijos mokytojos Irenos Kliknien?s. Nemak?i? bendruomen?s tarybos vyrai Zigmas Jocius, Algirdas ukauskas ir Albertas Grabinskis i gamtini? mediag? ,,suk?r? raganaites. Tokia kompozicija kartu su lauu ir aukta?ge More dabino b?simos vent?s erdv?. Kai prad?jo rinktis persireng?liai, buvo ? k? pasii?r?ti. Spalvingais kostiumais mirg?jo Maosios Vidukl?s kaim? bendruomen?, vis? vilgsnius trauk? g?sdinan?io veido pliktel?j?s vyras ir viesiaplauk? puoni jo dama ukalnikiai. I Nemak?i? bendruomen?s suvaiavo ?suoti, barzdoti, skryb?l?ti vyrai su savo poniomis, b?relis vikri? raganai?i? ir neatpa?stami, m?gstantys bu?iuotis storuliukai. Raganos personaas pats populiariausias ir Ukalni? dienos centro maieji straks?jo su savo luotomis. Po aikt? sukiojosi ?sp?dinga jaunoji, du daktarai, si?lantys vitamin? ar ,,laiuk? nuo vis? lig?.
Aikt? ribojo stalai, prie j? eimininkaujantys ruo?si vaiinti susirinkusiuosius. tai tie aunuoliai vir?jos ir kep?jai savo darb? prad?jo ,,i kalno, kad visi, vent?je esantys, gal?t? pasistiprinti iltais patiekalais: Laima Sandanavi?ien? vaiino kartais beliaais, Daiva ir Leonas yvatkauskai gardiu plovu, Genut? Samuien? putliais blynais su uogiene. Tai ukalniki? ?naas ? vent?s vaies. Nemak?i? bendruomen?s pirminink? Regina Prataien? patiek? gard? trokin?. Visiems buvo gera jaustis laukiamiems, vaiinamiems.
Prie program? dar kilo visoki? reikal?: ko nors paklausti, k? nors patarti. Bet prie kalb?damas klausk, su kuo nekiesi, nes kauk?s deng? pa?stam? mog? ir k?r? ?sp?d? visai kit? esybi?… Tod?l daugeliui nor?josi fotografuotis su ,,nepa?stamaisiais, tur?ti io linksmo vakaro prisiminim?. Renginio ved?jai, riktuojan?iai program?, teko iekoti odi?, kaip ?vardinti kvie?iamuosius ? scen?.
Programa buvo gausi ir ?vairi. Daugiausia k?rybikai padirb?jo ukalnikiai, sud?lioj? komik? jaunikio rinkimosi ir vestuvi? scen?. Ivaizdi jaunoji pasirinko matomiausi?: aukt?, ?sp?dingo nejauno veido su il? plauk? liku?iais. ,,Geradariai elget?l?s i Nemak?i? su veimai?iu apsuko i?rovus ir, prisirink? visokio gero, pagausino jaunosios krait?. Kol scenoje suoko folklorinius okius ori skryb?l?t? senjor? draugija ir sukosi vikrios raganait?s (nemaktikai), ,,mir? jaunasis. Aaros jaunajai, okas daktarams… Dar graiai su luotel?mis ,,paskraid? maosios Ukalni? dienos centro raganait?s, pasisuko linksmybe usikr?t? i?rovai, apdau? vienas kitam onus ir Kanapinis su Laininiu. Kokios Ugav?n?s be itos atrakcijos? At?jo Mor?s deginimo valanda. Visi dalyviai smagiai suko apie j? didel? rat?, stengdamiesi ivengti nuo ugnies audan?i? nuod?guliuk?. Tada geriausiai ir buvo matyti, kiek daug moni? ?ia atviliojo Ugav?n?s, kaip nuoirdiai linksminamasi. Suplek?jus Morei, dar kart? pasukta prie vaii? stal?, pasisotinta iltu maistu. Organizatoriai pad?komis ir dovan?l?mis pagerb? eimininkavusius mones, apdovanojo maiausius persireng?lius.
Smagiai pabendrav?, pasidiaug? vakaru be lietaus, palankiu ventei lauke, mon?s skirst?si. Atpildas dirbusiems ruoiant ? susi?jim? gal?jo b?ti suvokimas, kad viskas puikiai pavyko: ?sijung? kaimynin?s bendruomen?s, dalyvi? daug, gausi programa d?liojosi sklandiai, nuoirdiai pasilinksminta. Juk ir dalyviai, ir i?rovai noriai eina ten, kur ino, kad yra laukiami, bus ?domu, nes organizatoriai seni?nas Remigijus Laugalis, Ukalni? kaimo bendruomen?s pirmininkas Gitanas Kybartas, RRKC Nemak?iuose darbuotojai bei m?g?j? meno kolektyvai yra darbt?s, k?rybingi, mylintys savo krato mones, besir?pinantys kult?ros puosel?jimu.
ivil? Lembutien?

Komentarų nėra