V. Kuzmarskis A. Vizbaras 2:0

Versija spausdinimui

Albinas STAKAUSKAS

Alio, Raseini? ankstesniuose numeriuose ra?me apie teismo proces?, kuriame buv?s Raseini? rajono savivaldyb?s tarybos narys Antanas Vizbaras bylin?josi su tarybos nariu Vaidu Kuzmarskiu d?l garb?s ir orumo ?eidimo. Es? Raseini? televizijos laidoje j? ?eid? V. Kuzmarskis tokiu pasakymu: Mes per t? vis? kadencij?, dirbdami Savivaldyb?je, labai gerai pasteb?jome, kad turime tok? mog? – Antan? Vizbar?. Jis teigia, kad vietimo klausimais labai gerai nusimano. Ir tokius s?raus pas mus tiktai vienas asmuo gal?jo sudaryti. Mano manymu… ?ia, mano nuomone, tai tiktai Antanas Vizbaras gal?jo tokius s?raus sudaryti. ias frazes A. Vizbaras ?vertino 50 t?kst. lit? iekiniu.
i? met? balandio 29 d. Raseini? rajono apylink?s teismas pavieino verdikt? byloje, kuris skelb?, kad V. Kuzmarskis nepereng? rib?, tai yra, pasakydamas savo nuomon?, jis netur?jo tikslo paniekinti ar paeminti nukent?jus?j? Vizbar?, pakeisti pasitik?jim? juo. Vaidas Kuzmarskis buvo iteisintas, o baudiamoji byla nutraukta. Ta?iau A. Vizbarui toks sprendimas pasirod? neteisingas ir jis pateik? apeliacij? auktesn?s pakopos iauli? apygardos teismui.
Uvakar redakcijoje apsilank? V. Kuzmarskis ir diaugsmingai ypsodamasis prane?, kad iauli? apygardos teismas A. Vizbaro iekinio netenkino. Jis pri?m? galutin? ir neskundiam? sprendim?, kuriuo ioje byloje V. Kuzmarsk? visikai iteisino. Dar daugiau, pasak pono Vaido, teismas ?vertino V. Kuzmarskio ilaidas (advokato samdymas) ir priteis? A. Vizbarui sumok?ti 1000 Lt. Vis d?lto pas mus odio ir minties laisv? yra. Diaugiuosi, kad ji nebuvo apribota kokiais nors teismo sprendimais.
Mes, politikai, turime teis? isakyti savo nuomon? ir jeigu jau j? skelbiame, tai vadovaujam?s pagr?stais faktais, – sak? antroje teismo institucijoje laim?j?s V. Kuzmarskis.

1 Komentaras

  1. Jurgis

    2011-07-07 17:06

    Apgailestauju, kad vis d?lto pas mus odio ir minties laisv? yra ne visiems, nors skelbiama vadovaujantis pagr?stais faktais. Sveikinu su pergale, V.Kuzmarski, diaugiuosi, kad ji nebuvo apribota kokiais nors teismo sprendimais.