Vaikai – ne maži žmon?s, tai – dideli stebuklai

[1]Prieš kelet? met? žodis „globa“ buvo daugeliui svetimas, dabar apie j? vis daugiau kalbama kasdienyb?je, tai palie?ia vis daugiau žmoni?. Glob?ju gali b?ti kaimynas, draugas ar giminaitis. Beveik tre?dalis žmoni? artimoje aplinkoje yra susid?r? su vaik? globa. Tai liudija, kad m?s? valstyb? gerame kelyje. Vaik? globos namai daugelyje savivaldybi? yra perorganizuoti, vaikai jau gyvena bendruomen?je. Vaikams, kuriems reikalinga pagalba ir t?vai negali jais pasir?pinti, gyvena ne tik institucijoje, bet ir glob?j? šeimose. Pastebima pozityvi tendencija, kad kasmet globos institucijose gyvenan?i? vaik? skai?ius labai nedideliais žingsneliais, bet maž?ja. Dažniausiai žmon?s ryžtasi globoti mažesnio amžiaus vaiku?ius.
Iš tikr?j? meil?s ir šilumos reikia ne tik mažiems. Tod?l mes susiduriame su problema ieškant glob?j? paaugliams, nors pasteb?jome, kad toms šeimoms, kurios ryžosi globoti paauglius, joms dažniausiu atveju pasisek?. Tod?l manau, kad tai tik mitas, sklandantis visuomen?je, kad paauglius sunku globoti. Svarbiausia, ar patys glob?jai yra motyvuoti ir gerai pasiruoš? paauglio globai. Tada nesunkiai atsiranda prieraišumas, abipusis pasitik?jimas ir s?km?. Ir dideliems vaikams reikia meil?s, o kartais jiems tiesiog reikia atleisti už išdaigas. Juk vaikai yra vaikai. Nepaprastai gera, kad visuomen? darosi empatiškesn? ir žmon?ms svarbu, kad pažeidžiami jos nariai b?t? apsaugoti, gaut? šans? surasti keli? ? savarankišk? gyvenim? ir b?t? juo palyd?ti.
Pastaraisiais metais jau tampa graži tradicija pirm? liepos sekmadien? šv?sti Glob?j? dien?. Ši? met? birželio paskutin? savait? Raseini? pagalbos šeimai nam? Globos centre buvo skirta šiai prasmingai šventei pamin?ti ir globos šeimoje id?joms viešinti.
Birželio 28 d. Globos centre vyko sporto švent? ,,Judame kartu“, buvo varžomasi baud? m?tymo, smiginio, virv?s traukimo rungtyse, estafet?se. Švent?je dalyvav? Visuomen?s sveikatos biuro darbuotojai leido pasitikrinti žinias teikiant pirm?j? pagalb?, atsakin?jant ? ?vairius klausimus ir dalyvaujant loterijoje. Visiems labai patiko nuotaikinga treniruot? su l?šiuku. Renginio nuotaik? k?l? Kult?ros centro muzikinis fonas. Vaikams labai daug teigiam? emocij? suteik? švent?je dalyvav? nepaprasti dalyviai – 4 Berno zanenhund? veisl?s šunys, juos atsivež? savininkas
I. Tarnauskas. Vakaro pabaigoje dalyviai buvo vaišinami laužo d?mais kvepian?ia vakariene, saldumynais.
Birželio 30 d. Maironio parke, prie praeitais metais glob?j? garbei pasodintos sakuros, vyko pad?kos glob?jams renginys ,,Visi vaikai m?s?“. Buvo ?teiktos Globos centro pad?kos ir Valstyb?s vaiko teisi? apsaugos ir ?vaikinimo tarnybos ?steigtos dovanos visiems glob?jams.
[2]Liepos 2 d. gausus b?rys glob?j? išvyko ? Klaip?doje vykus? nacionalin? s?skryd? Glob?j? dienai pamin?ti ,,Vaikai yra vaikai“. S?skrydyje glob?jai tur?jo galimyb? pabendrauti ir pasidalinti patirtimi su kit? rajon? glob?jais, o vaikai – susidraugauti ir kartu džiaugtis gausiomis pramogomis ir linksmyb?mis.
Visuose renginiuose dalyvavo gausus b?rys glob?j? ir j? šeimose augan?i? vaik?, žmon?s, besidomintys globa, Savivaldyb?s administracijos atstovai. D?kojame glob?jams už pasiryžim? priglausti likimo blaškomus vaikus, už pagalb?, r?pest?, šilum?, kuri? jiems teikia, už didžiausi? dovan? – laiming? vaikyst?. B?kite laimingi ir stipr?s, nes j?s reikalingi vaikams!
Raseini? pagalbos šeimai nam? Globos centras d?koja partneriams, prisid?jusiems prie rengini? organizavimo. D?kojame UAB ,,Danspin“ direktoriui R. Kunickui, UAB ,,Litspin“ direktoriui K. Žilinskui, UAB ,,Laugena“ šeimos kepyklos direktorei E. Laurynaitei, I? ,,Vasiukai“ direktoriui G. Rudžianskui, D. Adomavi?iaus vairavimo mokyklos direktoriui D. Adomavi?iui, UAB ,,Bordena“ direktoriui Ž. Tunai?iui, UAB ,,Raseini? statyba“ direktoriui S. Bekampiui, ,,Kaln? šuo“ veislyno savininkui I. Tarnauskui, Visuomen?s sveikatos biurui, ,,Dainos studijos“ vadovei T. Augustanavi?ienei, Germanavi?i? šeimos kolektyvui, Kult?ros centrui. A?i? visiems, kurie palaiko globos šeimoje id?j?! Pad?kime vaikams užaugti šeimoje!
Regina Juškien?,
Raseini? pagalbos šeimai nam?
Globos centro globos koordinator?,
GIMK specialist?