Vaik? dienos stovykla Butkik?je

Versija spausdinimui

Rugpj??io 79 dienomis Butkik?s bibliotekoje, bendruomen?s sal?je, urmuliavo b?rys vaiku?i?, skamb?jo juokas. Dalyvavome vietimo, mokslo ir sporto ministerijos iniciatyvoje Atverkime duris vasarai, organizavome vaik? dienos stovykl? Draugauju, skaitau, tyrin?ju, mokausi. Bibliotekos suplanuota stovykla tur?jo vykti vis? savait?, bet negavus finansavimo sutrumpinta iki 3 dien?.
Pirm?j? dien? susipainome, aptar?me bendras tvarkos, drausm?s, saugumo taisykles, pie?me su pirtukais, skait?me Pirm?j? ma?j? iniuk? enciklopedij?, vaiinom?s, daug aid?me.
Antra stovyklos diena buvo labai darbinga. Visi vaikai i vakaro, ieidami i bibliotekos, pasi?m? m?gstam? knygel?, vieni perskait?, kiti tik pervelg? jau skaitytas knygeles. Nuo pat ryto kibome ? darbus, gaminome dioramas. Tai tarsi miniteatriukas. Vaikai steng?si atvaizduoti m?gstamos knygel?s vaizdelius, pagrindinius veik?jus. Ir k? j?s galvojate, jiems visiems labai auniai tai pavyko. Kokia laki vaik? fantazija! Visi klijavo, pie?, spalvino, kuriems reik?jo pagalbos pad?jome. Rezultatai nustebino. Negal?jome atsigro?ti darbeliais. Per pertrauk?les aid?me judriuosius aidimus, atsigaivinome, pasmaliiavome. Nutar?me, kad rytojaus dien? kiekvienas tur?s pristatyti savo k?rin?, papasakoti ar paskaityti itrauk? i knygel?s.
Tre?ia ir paskutin? stovyklos diena dar viena smagaus klegesio, garsinio skaitymo, darbeli?, panekesi?, aidim?, vaii?, juoko. Kiekvienas pristat? savo k?rybos miniteatriuk? pagal perskaityt? knygel?, vieni skait? itraukas, kiti pasakojo. Gaminome herbariumus, aid?me judriuosius aidimus sal?je ir lauke. I vakaro pasi?liau vaikams surengti Pyrag? dien?. Ir sugu?jo visi su kalnais pyrag?. O t? pyrag?, agar?li?, spurgy?i? skanumas! Kep? pa?ios mergait?s, mo?iut?s, mamos. Prisivalg?me ligi soties.
Visiems stovykl?l?s dalyviams ?teikiau pad?kas. Pakvie?iau kitais metais sugr?ti ? m?s? linksm? b?r?. Aktyviai praleistos trys dienos vaikams neprailgo. Sudalyvauta edukacijose, k?rybini? darbeli? dirbtuv?l?je, skaityta, pieta, aista. Iniciatyvoje Atverkime duris vasarai sudalyvauta s?kmingai. Vaiku?iai buvo labai aun?s. Vieni daugiau smals?s, kiti labiau judr?s ir t. t., bet visi nuostab?s! Mamos, mo?iut?s nustebino dovanomis. Atsisveikindama, d?kodama link?jau visiems iltos besibaigian?ios vasaros, ger? mokslo met?.
Vilma Augustinavi?ien?,
Butkik?s bibliotekos
vyresn. bibliotekinink?

Komentarų nėra