Vaik? ir jaunimo festivalis Skrydis

Versija spausdinimui

Vaikyst? tai lyg skrydis. Skrydis nuo kalniuko, skrydis ?iuoykloje ar oro balionu, su daug emocij?, ypsen? ir beprotiko noro dar… Gervin?s kaimas visuomet buvo iskirtinis tuo, kad ?ia vykstant bet kokiam renginiui niekada neumirdavome ir jaunosios kartos atstov? pasir?pindavome, kad jiems nereik?t? nuobodiauti. Vykdama renginius ir jau tur?dama savo vaik? visada atkreipiu d?mes?, kas bus si?loma maiesiems. 2022 metai paskelbti Jaunimo metais, tod?l man, kaip jaunosios kartos atstovei ir Raseini? rajono kult?ros centro kult?rini? rengini? organizatorei, kilo id?ja suorganizuoti tok? rengin?, kuriame b?t? veikl? visiems nuo mao iki didelio, tinkam? turintiems ?vairi? pom?gi? ir poreiki?. Taip ir gim? id?ja surengti Gervin?s kaime, ten, kur gimiau ir augau, vaik? ir jaunimo festival? Skrydis.
Festivalis pra?? birelio 18 d., per j? vyko ?vairios edukacijos, pramogos vaikams, jaunimui, t?veliams, seneliams, taip pat m?s? rajono jaun?j? atlik?j? koncertas. Festival? simboline daina Skrydis atidar? neeilin? solist? Evelina Dubauskait?. Pirmoje koncerto dalyje pasirod? vaikai: oki? klubo Vilnis mayli? grup? Mini V ir vaik? grup? Vivi Squad (vadov? Vilt? Rinkevi?i?t?), oki? studijos Svajon? kolektyvai (vadov? Laura Balserien?), akordeonu grojo Vakaris Rimkus, klarnetu Kostas Elzbergas, ukul?le k?rinius atliko Gabriel? Pavenskait?, dainavo Dovil? Vasiliauskait?, o gitara jai pritar? Domas Norbutas, dainavo RRKC Paliepiuose mergin? Elizos Aputyt?s ir Kamil?s Venclovait?s vokalinis duetas (vadov? Vaida Aputyt?). Antroje koncerto dalyje pasirod? Raseini? krato jaunimas, kai kurie i j? jau studentai. Tai nuostabaus balso savinink?, daugelio konkurs? dalyv?, laureat? Aust?ja Kuzmarskyt?, pianinu jai pritar? Domantas Pranck?nas, nostalgikoji solist? Kristina Dapkut?, k?r?ja, atlik?ja, muzikant?, scen? sudrebinusi Evelina Dubauskait?, RRKC Dainos studija merginos Joana ir Jogail? (vadov? Toma Augustanavi?ien?), charizmatikasis ir nuotaikingas Edas Vieta.
Per festival? vyko nemokamos pramogos, jas dovanojo m?s? draugai ir partneriai. Raseini? rajono savivaldyb?s visuomen?s sveikatos biuro komanda visus pakviet? aktyviai ir sveikai leisti vasar?, o j? simbolis L?iukas sureng? nuotaiking? masin? mankt?. V?liau savo kiemelyje kviet? dalyvauti usi?mimuose, atlikti ?vairias sveikat? stiprinan?ias uduotis, mok?, kaip atlikti pirm?j? pagalb? ar dirbtin? kv?pavim?. Atlik? uduotis visi dalyviai buvo apdovanoti puikiais prizais. Direktor? Rasa Simonavi?ien? sako, kad buvo idalinta net 100 priz?, vadinasi, edukacijose dalyvavo didelis skai?ius dalyvi?.
Raseini? rajono policijos komisariato pareig?nas Darius Jonaitis taip pat vykd? edukacij? gal?jome susipainti i ar?iau su policijos pareig?no profesija, pas?d?ti policijos automobilyje ir net apsivilkti uniform?. Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos kiemelyje buvo galima pasigaminti skirtuk? knygoms, vyko Smalsu?i? protm?is, edukacija Knygiukai. Kiemelis buvo labai iraikingas. Piein?liais ant veiduk? kviet?me pasipuoti pas Rimant? Nacien?, Sujaini? kaim? bendruomen?s tarybos nar?. Su Rimante nusprend?me vykdyti kult?rinius ir edukacinius mainus renginiuose. Rimant? diaugsm? suteik? net 52 vaikams!
Veik? batuto linksmyb?s, lauko aidimai, maesnieji gal?jo pieti, vain?ti main?l?mis, statyti pilis i kalad?li?. Bene didiausia ir smagiausia pramoga buvo put? ou! ypsenos ir kryktavimas idav?, kad vaikams labai gera. Festival? vainikavo Raseini? rajono kult?ros centro gyvo garso grup? Bandom (vadovas Ar?nas Karnauskas).
Visiems koncerto atlik?jams buvo atsid?kota saldiomis ir atminimo dovanomis, kurias ?steig? Gervin?s kaimo bendruomen?, Raseini? rajono kult?ros centras ir Raseini? rajono savivaldyb?s meras Andrius Bautronis. Mero sveikinimus ir link?jimus perdav? Savivaldyb?s administracijos direktoriaus pavaduotoja Irma Juknevi?ien?.
Diaugiam?s visi, kad ? rengin? atvyko tikrai didiulis b?rys dalyvi?, jaun? eim? ir i?rov?. A?i? visiems dalyviams ir prisid?jusiesiems prie festivalio organizavimo, u ypsenas ir teigiamas emocijas a?i? visiems, kurie atvyko. D?koju Gervin?s bendruomen?s tarybai, b?riui pagalbinink? ir savo eimai. Spr?sdama i inu?i? srauto galiu dr?siai teigti, kad renginio id?ja pasiteisino 100 procent?. Ir tikriausiai teks kartoti… B?tinai pakartosim, tik su dar didesniu trenksmu ir naujomis pramogomis bei id?jomis!
Rengin? organizavo Raseini? rajono kult?ros centras Gervin?je, renginio partneris Gervin?s kaimo bendruomen?.
aneta Vaitarien?,
kult?rini? rengini? organizator?

Komentarų nėra