Vaik? vasaros stovykla Skaityk! Kurk! Tobul?k!

Versija spausdinimui

Vasar? Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieojoje bibliotekoje vaik? stovykloje Skaityk! Kurk! Tobul?k! linksmai urmuliavo jaunieji bibliotekos skaitytojai. Prasming? ir turining? veikl? organizavimas, pasitelkiant imani?sias technologijas ir edukacinius usi?mimus, puosel?jant literat?ros skaitym?, ugdant k?rybines kompetencijas, buvo s?kmingai ?gyvendintas ios stovyklos tikslas, utikrin?s kokybik? vaik? vasaros poils? ir laisvalaik? bibliotekoje. Netr?ko k?rybing? ir ?traukian?i? veikl?, nuotaiking? edukacini? usi?mim?, vaikai kartu k?r?, skait?, dom?josi, aid?, smagiai leido laik?.
Kadangi bibliotekoje gausu iuolaikini? technologij?, jaunieji lankytojai mok?si k?rybikai m?styti, b?ti ne tik imani?j? technologij? vartotojais, bet ir j? k?r?jais. Susipaino su interaktyviais robotukais-konstruktoriais, kurie ne tik pl?t? inias ir lavino k?rybinius ?g?dius, bet ir pad?jo mokytis programavimo, ininerijos ir, inoma, robot? technikos pagrind?. Vaikai tur?jo galimyb? im?ginti skaitmenin? tapyb?, suinojo, kaip menas derinamas su informacin?mis technologijomis. O virtualios realyb?s ?ranga leido pasinerti ? nepamirtamus nuotykius, pasikrauti teigiamos energijos ir adrenalino. Stovyklautoj? susidom?jimo susilauk?s Drono i?kis pad?jo perprasti pagrindinius drono veikimo ir valdymo principus. Per usi?mim? vaikai filmavo ar fotografavo ?vairius objektus, ?amino savo veiklas, diskutavo ir kalb?jo apie galimus dron? panaudojimo b?dus.
Edukacin?-k?rybin? veikla ugd? stovyklautoj? meninius geb?jimus, primin? perskaitytas knygas. Usi?mimas Dailininkas ir vaikika knyga supaindino su garsiausi? Lietuvos dailinink?, vaikik? knyg? iliustruotoj? K?stu?io Kasparavi?iaus, Sigut?s Ach, Auros Kiudulait?s, Ingos Dagil?s, Dainiaus ukio ir kit? k?r?j? iliustruotomis knygel?mis, knygos atsiradimo istorija, j? ?vairove, o galiausiai patiems leido im?ginti raytojo ir vaik? literat?ros iliustruotojo keli? kuriant savo rank? darbo knygeles. Savotikais k?r?jais-reisieriais vaikai pasijaut? edukacijoje Kaip sutramdyti v?ryn?? pasinerdami ? Indr?s Zalieckien?s knygos pasaul?, j? savaip interpretuodami. Pasitelk? koliao technik?, naudodami senus nereikalingus urnalus ir laikra?ius jaunieji stovyklos lankytojai iliustravo ir ?skait? autor?s eil?ra?ius mirioramai (tai specialioje d??je ranken?le sukama panorama), kuri v?liau tapo nuotaikingu vaik? darbeli? filmuku. O kurdami nedidel? meno k?rin?l? su atgyjan?iais linksmais gyv?n? lipdiniais edukacijoje Plastilino magija mini pasaulis d?ut?je maieji ilaisvino vaizduot?, besidiaugdami k?rybiniu procesu ir susidom?j? lipd? bei projektavo miniati?rinius pasaulius.
Be min?t? edukacini? veikl?, netr?ko ?traukian?i? praneim?, viktorin? ir aidim?. Vaikus supaindinome su bibliotekoje esan?ia pra?jusio amiaus atuntajame ir devintajame deimtme?iuose ileist? vinilini? plokteli? kolekcija. Stovyklos lankytojai gal?jo i ar?iau api?r?ti aismingai iliustruotus inom? to meto Lietuvos dailinink? plokteli? ?d?klus, paklausyti ymi? Lietuvos aktori? ?skaityt? pasak?. Smalsu?i? protm?io metu vaikams teko gerokai pasukti galvas atsakin?jant ? suktus ir maik?ius klausimus. O interaktyvi? klausim? ir atsakym? viktorina Moki od? inai keli? supaindino su smulki?ja lietuvi? tautosaka, gudriomis m?sl?mis, taikliais posakiais ar linksmomis greitakalb?mis. Intriguojantis interaktyvus aidimas Bibliotekos detektyvas: Raudonkepurait?s istorija kviet? vaikus inarplioti detektyvin? m?sl?, atliekant ?vairias uduotis atskleisti nusikaltim? surasti i bibliotekoje esan?ios knyg? ir l?li?-literat?rini? persona? At?j? i knyg? parodos paslaptingai dingusi? Raudonkepurait?.
Vasara bibliotekoje pral?k? tarsi akimirka, vaikams atneusi nepamirtamus nuotykius bei atradimus. Stovykla Skaityk! Kurk! Tobul?k! skatino mauosius dom?tis knyg? pasauliu, pad?jo mokytis bendros, draugikos veiklos komandoje, geriau painti technologijas, suteik? diugi? emocij?, leido atrasti nauj? pom?gi?. Vaikai ir iandien noriai ir aktyviai ?sitraukia ? bibliotekos si?lomas veiklas, dalyvauja renginiuose ir usi?mimuose. Tad nuoirdiai d?kojame jauniesiems stovyklautojams, diaugiam?s, kad esate smals?s, protingi, iradingi ir tiesiog nuostab?s!

Justina Maulien?,
Informacini? paslaug? ir vaik? literat?ros
skyriaus vyresn. bibliotekinink?

Komentarų nėra