Vaik? Velyk?l?s Sujaini? bibliotekoje

Versija spausdinimui

Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos Sujaini? filiale balandio m?nes? bibliotekos maieji lankytojai ir sve?iai paraginti bibliotekinink?s Danelijos nusprend? dalyvauti jau tradicija tapusiame Vaik? Velyk?li? konkurse, kur? organizuoja labdaros ir paramos fondas vieskime vaikus. Tai konkursas, puosel?jantis senas lietuvikas tradicijas, ugdantis tautik? vaik? m?stysen? ir bendrumo dvasia sujungiantis eimas.
Bibliotekoje buvo paruotas didiojo margu?io muliaas (2 m auk?io, 1 m plo?io), j? vaikai apklijavo savo pa?i? sukurtais pietais, spalvintais ir ikirptais margu?iais. Margutis milinas papuo? bibliotekos kiem?. Popiet?s metu vaikams organizuoti ?vair?s aidimai Taip ir ne, visi prisimin? Velyk? papro?ius, tradicijas, velykinius burtus ir ?domybes, skait? Zitos Gaiauskait?s knygut? Pavasaris su margu?iais. Konkurso organizatorius buvo ?sipareigoj?s padovanoti kiekvienam vaikui, kuris dalyvaus marginant did?j? margut?, specialiai konkursui skirta viena i geriausi? lietuvi? autori? knyg?.
Kiekvienas popiet?s dalyvis iais metais buvo apdovanotas specialiai konkursui ileista Dan?s Grigan?s knygute arka, skanavo Zuikio pyrag?.

Danelija Laurinavi?i?t?,
Sujaini? bibliotekos bibliotekinink?

Komentarų nėra