Vaikyst?s ritmu

Versija spausdinimui

Birelio 1-?j? minima Tarptautin? vaik? gynimo diena. iluvoje i? dien? tradicikai ven?iame b?ryje ma?j? draug?. Tradiciniu tap?s Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos iluvos filialo bibliotekinink?s organizuojamas renginys Vaikyst?s ritmu kartu su iluvos bendruomene Aurin?, Raseini? k?no kult?ros ir sporto centro specialiste iluvoje, iluvos gimnazija sub?r? didel? b?r? vaik? ir juos lydin?i? aukl?toj?, mokytoj?.
Pas mauosius ? vent? atvyko Raseini? rajono policijos komisariato pareig?n? Giedr? Deveikien?, taip pat vaik? ir policijos draugas Amsis. Vaikai iklaus? pareig?n?s pamokym?, kaip saugiai elgtis kelyje, vieosiose erdv?se, kaip saugoti savo ir kit? gyvybes. Pareig?n? patikrino vaik? inias, ar jie moka teisingai pereiti gatv?, kam reikalingi atvaitai, saugos dirai automobilyje, k? reikia trys viesoforo spalvos. Vaikai puikiai susidorojo su uduotimis, atsakiusieji ? klausimus gavo vies? atspindin?i? priemoni?.
Maieji api?r?jo policijos main?, joje pas?d?jo, pasimatavo policininko kepur?, G. Deveikien? padovanojo vaikams kamuol?. K?no kult?ros specialist? iluvoje Justina Sebeckyt? paruo? vaikams sporto rung?i?, vaikai kryktaudami galyn?josi vikrumo, grei?io ir kantryb?s uduot?l?se. Vikriai maieji neiojo kamuoliukus, vyresnieji taikliai m?t? str?lytes ? taikin?. Bibliotekinink?s paruotoje viktorinoje vaikai atsakin?jo ? klausimus, o jie buvo vaikams puikiai inomi i perskaityt? knyg?. Kai kuriuos veik?jus i knyg? maieji vent?s dalyviai pie? guau ant pl?vel?s ar kreidel?mis ant grindinio. O stende Ei, vaikyste, duok penkis susidau? delniukais, ?amindami savo delniuk? atspaudus. Po vis? rung?i? vaiinosi skanumynais, susipaino su m?s? seni?nijoje iuo metu gyvenan?iais vaikais i Ukrainos, diaug?si vente ir graiu bendravimu.
Vaikai ir t?veliai b?kime saug?s ateinan?i? vasar? ir elkim?s atsakingai. Vaikai tai m?s? sparnai, jie privalo b?ti sveiki, var?s, stipr?s, kad m?s? gyvenimus pakyl?t?, kad nuskraidint? mus ten, kur jau liestume visk? j? rankomis ir pasaul? reg?tume j? akimis: svajon?je, fantazijoje, pasakoje ten gal?tume b?ti laimingi. Ak, nuluostyti aar? vaikui! Ak, nubraukti li?des?, skausm? ir nevilt? nuo jo veido! Juk turime rankas teb?na tai itiestos, duodan?ios rankos. Juk turime gyvenim? teb?na jis prat?stas kituose. i?r?kime ? vaikus taip, kaip i?rima ? medius su d?kingumu, nes tai palaima, bet be l?kes?i? ar nor?, juk nereikalaujame, kad mediai b?t? kitokie. Myl?kime vaikus tokius, kokie jie yra.
A?i? visiems, dalyvavusiems vent?je! Graios vasaros ir neidildom? ?sp?di?!
Jelena alpien?,
iluvos miestelio bibliotekinink?

Komentarų nėra