Vaikyst?s vent?

Versija spausdinimui

Vaikai yra mai stebuklai, m?s? irdyse uimantys daugiausia vietos. Jie verti ne tik suaugusi?j? r?pes?io, bet ir pastang? augti meil?s, laim?s, taikos kupinoje aplinkoje. Sveikinome vaiku?ius, link?dami jiems saul?tos vaikyst?s, ger? emocij?, itikim? draug? ir pa?i? nuostabiausi? t?veli?, o j? saugumu besir?pinantiems suaugusiesiems d?kojome u j? nenuilstamas pastangas ir vaik? ypsenas. Visuomet stenkim?s vaikams suteikti kuo daugiau diaugsmo, emocij?, ypsen?.
Birelio 11 d. vyko ventinis renginys vaikams, kur? organizavo Butkik?s filialo biblioteka. Atvykusi vienia i Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieosios bibliotekos Informacini? paslaug? ir vaik? literat?ros skyriaus Jolanta Gudeikyt? pristat? nuostabi? kolekcij?, pliuinius aislus, atklydusius i pasak? herojus. Daug knygeli?, o dar daugiau aisl? suav?jo vaiku?ius. Jolanta papasakojo, i kur atkeliavo pasak? herojai, kokia didiul? j? kolekcija yra sukaupta (buvo atsiveusi tik dal? kolekcijos), kiek ilgai rinko kolekcij?, kartu su vaiku?iais paskait? pasak?. Vaikai su didiuliu entuziazmu sp?liojo pasak? herojus, u tai buvo paskatinti saldiais prizais. Visi gal?jo pasidiaugti, paliesti aislus, pavartyti knygeles. Pad?koj? ir ilyd?j? vieni?, vent? t?s?me.
Pie?me, lipd?me savo veidelius ant popierini? l?kteli?, aid?me aidim? Palink?k laim?s ir s?km?s, gaud?me uodeg?les, valg?me kaban?ius riestainius, steb?jome, kas taiklesnis, mesdami ritin?lius ? apskritim?, pie?me ant asfalto, p?t?me milinikus burbulus. Buvo visko daug ir labai linksma. Atsikv?pimo minut? valg?me ledus, o vent?s pabaigoje ventin? tort?.
A?i? visiems susirinkusiems, mamyt?ms, mo?iut?ms, pasistengusioms vaikams suteikti ger? emocij?, pabendrauti, pasidiaugti drauge. A?i? vaiku?iams u nuotaik?, smalsum?. Taip smagiai leisti laik? gali laimingi, mylimi vaikai. D?kojame r?m?jai ?kininkei I. Jokubauskienei ir Raseini? rajono savivaldybei u finansin? param? ventei.
Vilma Augustinavi?ien?,
Butkik?s filialo bibliotekinink?

Komentarų nėra