Vakaras Pareisiu su pauk?iais M. Martinai?iui atminti

Versija spausdinimui

Jau devint? kart? Raseini? rajono kult?ros centras Kalnujuose ir Kalnuj? biblioteka organizavo rengin? Pareisiu su pauk?iais, iemet jis buvo skirtas kratie?io poeto Marcelijaus Martinai?io gimimo 87-osioms ir jo mirties 10-osioms metin?ms pamin?ti. Ta proga ? Kalnujus atvyko Krai? M. K. Sarbievijaus kult?ros centro dainuojantis teatras ir meil?s roman? raytoja Simona ara. Dainuojantis teatras s?kmingai koncertuoja po vis? Lietuv?. Sukurtos ?vairios programos leidia i?rovui prisiminti meil?, laim?, knyg?, draug? ir visiems dar iki galo neatrast? gyvenim?. inodamos, kad renginys skirtas M. Martinai?iui atminti, teatro vadov?s Jurgita Gelumbickien? ir J?rat? Sankauskien? ? pasirodym? ?trauk? jo eiles. Jos labai der?jo prie visiems gerai inom? lageri?. Meil?s roman? raytoja ? program? ?komponavo itraukas i naujausios savo knygos Vasara, kuri kvep?jo brak?mis.
S. ara ileido jau tre?i? roman?, j? pristat? ir kalnujikiams. Jos k?rybiniame kraityje yra dvi knygos, leidyklos jas tituluoja bestseleriais. Raytoja pristat? savo k?ryb?, paatviravo, kokiomis aplinkyb?mis prad?jo rayti, kur semiasi ?kv?pimo, kokie planai atei?iai. Jos nuoirdumas papirko. Po renginio dalyviai dar ilgai nepaleido raytojos, kalb?josi, fotografavosi, lauk? autograf?. Autor? bibliotekai padovanojo pasirayt? savo pirm?j? roman? Pasakyk TAIP. Kalnujikiai tur?jo puik? muzikos, poezijos ir romantikos kupin? vakar?.
Daiva Myniotien?, Kalnuj? bibliotekos vyresn. bibliotekinink?,
Laimut? Banien?, rengini? Kalnujuose organizator?

Komentarų nėra