Valdia daug k? gali. Ta?iau maai k? padaro

Versija spausdinimui

Alio, Raseiniai urnalistai i?jo ? miesto gatves pasikalb?ti su mon?mis apie tai, k? rajono valdia gal?t? padaryti gero miestui, jei ji to labai nor?t? ir nuoirdiai siekt?.

Ligita Gudaitien?

Daugiau d?mesio reikia jaunimui. Tuo ne kart? ?sitikinau, augindama ir aukl?dama savo vaikus. Deja, nepilname?iams miestas negali pasi?lyti jokio turiningo laisvalaikio. Vienintel? vieta – L klubas. Daugiau nieko mieste n?ra, kur jaunimas gal?t? ?domiai praleisti laik?.

Labai reik?t? toki? viet?, kur ne tik jaunimas, bet ir visi miestie?iai gal?t? aktyviai ir ?domiai praleisti savo laisvalaik?. Pavyzdiui, labai puiku b?t? baseinas. Dabar nemenka dalis jaunimo turi problem? su stuburu. Baseinas b?t? tikrai puikus vaistas.

Manau, kad ?rengti aktyvaus poilsio centr? tikrai n?ra sud?tinga. Tikiu, kad Raseini? rajono valdia tai sugeb?t? padaryti. Tiesiog reikia tuo rimtai usiimti. Manau, nesud?tinga b?t? surasti ir r?m?j?.

Kai kurios poilsio vietos mieste apleistos. Prie altinio vidurin?s mokyklos, alia tvenkinio, yra parkelis. Tas parkelis visada b?na uimtas ne t? moni?, kuriems jis i tikr?j? yra skirtas. Dabar jame viepatauja alkoholio m?g?jai. Panai situacija ir parke. ?ia girtaujama net prie vaik? sm?lio d??s.

Vaikams yra nesaugu. Kur benusivedi, vieno vaiko paleisti negali, neramu, nes visur gali sutikti pasitik?jimo nekelian?i? asmen?. Neinau, ar rajono valdia gali t? situacij? pakeisti, bet b?t? gerai, jei kakas b?t? daroma.

Liuba Gapevi?ien?

Tegul valdia padaro, kad a b??iau sveika. Juokauju. B?t? gerai, jei valdia pasistengt?, kad maiau b?t? skriaudiami pensininkai ir invalidai. Nereikia karpyti j? paalp? ir pensij?. Na, bet k? padarysi kaip nors isiversime. Jei nesir?pina pensininkais ir invalidais, gal?t? geriau pasir?pinti jaunimu ir vaikais. Pati turiu an?k? ir penkis proan?kius. Tikiuosi, kad j? gyvenimas bus geresnis.

Eugenijus Kveselys

Manau, kad valdia nelabai gali k? pakeisti. Danai mon?s i valdios tikisi to, ko valdia negali padaryti. Tuomet atsiranda nusivylimas. Vis? pirma reikia, kad pasikeist? moni? s?mon?. Valdia juk yra pa?i? moni? atspindys, tad piktindamiesi valdia, tam tikra prasme piktinam?s patys savimi. Kai mon?s taps teisingesni, darbtesni, ir valdia tokia taps. Tada galb?t gyvenimas tikrai prad?s ger?ti.

Virginija Stokuvien?

Vaikik? r?b? parduotuv?, kurios savinink? esu, yra alia miesto parko. Kasdien matau, kad tame parke eimininkauja ne mon?s, bet keturkojai. Tai tikrai nenormalu. ? park? juk ateina grup?s i vaik? dareli?, ir, deja, vaikai ?ia negali jaustis saug?s.

inau, kad unimis skundiasi ir park? tvarkantys komunalininkai, kuriems tenka ne tik pjauti vej? ir rankioti i jos keturkoj? paliktus, taip sakant, p?dsakus. Be to, alia yra cerkv?, jos aplinka taip pat negraiai teriama.

Manau, jog rajono valdia tur?t? pasir?pinti, kad gyv?nai tur?t? atskir? viet?.

Tomas Grinius ir Mantvydas Indilas

Valdia tur?t? pasir?pinti, kad b?t? restauruotas riedu?i? parkas. Palyginus Raseini? riedu?i? park? su kit? miest?n?ra net k? lyginti. Vain?jimo riedu?iais vieta yra nesaugi, ilinkusi, galima susieisti. Seniau su riedu?iais praleisdavome daug laiko, dabar maiau, nes vain?jimo s?lygos yra netinkamos.

Labai tr?ksta kakokio jaunimo centro, kuriame b?t? galima rinktis. Reikia sukurti alternatyvas nykiam laisvalaikio praleidimui, kad jaunimas rinkt?si ne al?, bet kak? ?domesnio, iradingesnio ir turiningesnio.

Donatas Bitvinskas

Manau, kad Raseini? rajono valdia tvarkosi pakankamai neblogai. Pritariu sumanymui sutvarkyti miesto park?. Spaudoje mat?me, kaip jis tur?t? atrodyti ateityje. Manau, kad bus labai graus ir jaukus. Gaila, bet iuo metu tame parke n?ra nei labai jauku, nei grau.

Atkreipiau d?mes?, kad pastaruoju metu graiai tvarkomi miesto eldiniai, tai, inoma, labai puoia aplink? ir, manau, formuoja ger? nuomon? apie miesto valdi?.

Mano manymu, valdia gal?t? nurodyti policininkams, kad jie labiau kontroliuot? situacij? miesto gatv?se. Gana danai tenka matyti, kaip pagrindin?mis gatv?mis didiuliu grei?iu pralekia automobiliai. Jei paeid?jai taip ??liai elgiasi miesto centre, matyt, yra utikrinti, kad liks nenubausti.

Virginija Baltruaitien?

Nor??iau, kad miesto valdia dirbt? labiau susikoncentravusi ? moni? problemas, o ne ? art?jan?ius savivaldos rinkimus. Norisi maiau politikavimo ir daugiau konkre?i? darb?. Rajono valdia tikrai turi gali? ir sugeb?jim? padaryti taip, kad miestas tapt? graesnis ir tvarkingesnis.

Manau, kad rajono valdios atstovai tur?t? daugiau d?mesio skirti seni?nijoms: pasii?r?ti, atidiai pasidom?ti, kokie jose keliai, koks apvietimas, kokia moni? kasdienyb?, kalb?tis, bendrauti su mon?mis.

Manau, kad Raseiniuose stinga d?mesio vaikams. Reikia ?rengti vietas, kuriose mai vaikai jaust?si visikai saug?s. Labai gerai, kad sumanyta atnaujinti miesto park?. Tikiuosi, kad gra?s planai pavirs realybe.

Oksana Stonien?

Mieste reikia kakaip ?teisinti gyv?n? priei?ros taisykles, kad jos b?t? ne iaip sau kur nors suraytos, bet i tikr?j? galiot?. M?s? parduotuv? akotis yra alia miesto parko. Danai matau, kaip alia ma? vaik? laksto unys. Manau, tai yra pavojinga. Keturkojams der?t? ?rengti speciali? viet?. Tuomet b?t? ir saugiau, ir tvarkingiau. Apie tai danai kalba ir ? m?s? parduotuv? usukantys pirk?jai, vadinasi, ta problema yra gana aktuali. Apskritai Raseini? valdiai dideli? priekait? netur??iau: m?s? miestas yra graus ir tvarkingas – g?l?s visur ydi ir iukli? n?ra.

Rimant? Roan

Mano ?sitikinimu, valdia turi pasistengti, kad aktyviau vykt? daugiabu?i? nam? renovacija. Renovacija geras sumanymas, ta?iau labai gaila, kad tas sumanymas nevirsta darbais. O prad?ti tuos darbus yra b?tina. Juk daugiabu?iuose gyvena daug pensinink?, kurie neturi galimybi? pasiimti paskol?. Pensininkai bando kakiek mok?ti u nedidelius patvarkymus, ta?iau situacijos i esm?s tai nekei?ia stogai kiauri, ir situacija vis labiau prast?ja.

Pensininkams apskritai reikia daugiau paramos. Manau, kad rajono valdia tai supranta ir padarys, kas yra jos galiose. Man yra tek? lankytis savivaldyb?je ir susidariau ?sp?d?, kad ten dirba geranoriki, protingi mon?s. Tai teikia vil?i?.

1 Komentaras

  1. Vytautas

    2013-04-06 21:53

    Pritariu Kveselio,Griniaus ir Indilo nuomon?ms.